Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR MARCINOWSKI"

Możliwości zwiększenia skuteczności oczyszczania ścieków przemysłowych na przykładzie technologii oczyszczania ścieków kosmetycznych DOI:10.15199/17.2017.10.9


  W trakcie procesu produkcyjnego powstają ścieki. Na zakładzie przemysłowym spoczywa obowiązek ich podczyszczania w stopniu umożliwiającym odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej. Kryteria dotyczące jakości i ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej określa jej zarządca. Jeżeli istnieje konieczność podczyszczenia ścieków na terenie zakładu przemysłowego, to wybór dostępnych rozwiązań technologicznych jest determinowany przez właściwości samych ścieków. Niejednokrotnie operator instalacji jest prawnie zobowiązany stosować określoną instalację lub procedurę oczyszczania. W niniejszej pracy przedstawiono możliwości oczyszczania ścieków przemysłowych na przykładzie ścieków kosmetycznych. Charakterystyka przemysłu kosmetycznego i ścieków kosmetycznych Ścieki kosmetyczne powstają w wyniku mycia linii produkcyjnej. W ściekach kosmetycznych występują więc dokładnie te same związki, które obecne są w kosmetykach [3]. Wśród nich można wymieniać zarówno związki organiczne jak i nieorganiczne. Wydaje się, że skoro kosmetyki są produktami przeznaczonymi do bezpośredniego kontaktu z ciałem człowieka, to nie mogą zawierać związków szkodliwych. Należy jednak zwrócić uwagę na obecność w ich składzie konserwantów, sztucznych piżm i barwników, związków biobójczych czy fi ltrów UV. Wiele z pośród tych związków charakteryzuje się potencjalnymi właściwościami toksycznymi. Dodatkowo, z punktu widzenia technologii oczyszczania ścieków, wiele ze związków będących składnikami ścieków kosmetycznych charakteryzuje się opornością na rozkład biologiczny w oczyszczalni ścieków komunalnych. Część z tej grupy związków jest usuwanych ze ścieków poprzez biosorpcję, natomiast część w postaci niezmienionej trafi a do środowiska poprzez zrzut ścieków oczyszczonych. Opracowanie i zastosowanie odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków z przemysłu kosmetycznego jest zadaniem niezmiernie trudnym ze względu na dużą zmienność ilości i jakości powstającyc[...]

Monitoring wód powierzchniowych w rejonie składowiska Żelazny Most

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analiz wód powierzchniowych oraz osadów dennych, wskazujące, że składowisko odpadów poflotacyjnych Żelazny Most jest głównym źródłem zanieczyszczeń przemysłowych wód zlewni Rudnej. Poprzez analizę wartości wybranych wskaźników zasolenia oraz stężeń metali ciężkich w próbkach wód powierzchniowych wyznaczono główne kierunki migracji zanieczyszczeń ze składowiska. Ponadt[...]

Wykorzystanie sieci monitoringu wód powierzchniowych do oceny możliwości zmniejszenia uciążliwości składowiska "Żelazny Most"

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań modelowych, wykorzystujących pomiary z podstawowej oraz rozszerzonej sieci monitoringu wokół składowiska odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most". Analizując wyniki badań w rozszerzonej sieci monitoringu wykazano, że możliwe jest wykonanie ilościowej oceny wpływu sposobu pracy urządzeń hydrotechnicznych, stanowiących obecnie elementy składowe systemu drenażu wokół s[...]

Oczyszczanie ścieków kosmetycznych z wykorzystaniem procesów koagulacji i Fentona


  Porównano skuteczność oczyszczania ścieków kosmetycznych metodami koagulacji i Fentona. Proces koagulacji prowadzono z zastosowaniem koagulantów: Al2(SO4)3 przy pH 7,0 i FeCl3 przy pH 6,0 i 9,0. Koagulację prowadzono bez wspomagania flokulantem jak i zastosowaniem flokulantu. Badano także możliwość zastosowania procesu Fentona dla ścieków surowych i wstępnie skoagulowanych. Proces realizowano przy pH 3,0. W koagulacji lepszy efekt oczyszczania uzyskano stosując jako koagulant FeCl3. Skuteczność koagulantów była różna, w zakresie 40,9-50,0% zmniejszenia wartości ChZT w porównaniu do ścieków surowych. Różnice w skuteczności koagulacji z FeCl3 przy różnych wartościach pH 6,0 i 9,0 były niewielkie i nie przekraczały 2,1% zmniejszenia wartości ChZT. Koagulacja z dodatkiem flokulantu była skuteczniejsza od koagulacji niewspomaganej dla FeCl3 natomiast mniej skuteczna dla Al2(SO4)3. Skuteczność koagulacji z dodatkiem flokulantu, wyniosła 36,0-58,0%. Skuteczność procesu Fentona wynosiła 78,7% zmniejszenia ChZT w stosunku do ścieków surowych i była wyraźnie wyższa niż w przypadku procesu koagulacji. Skuteczność sumaryczna koagulacji i prowadzonego później procesu Fentona była najwyższa z wszystkich realizowanych procesów i wynosiła 81,1% zmniejszenia ChZT.Efektem ubocznym produkcji kosmetyków są ścieki i odpady stałe. Ścieki za pośrednictwem kanalizacji odprowadzane są do miejskiej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków lub oczyszczane są na terenie zakładu. Ścieki z przemysłu kosmetycznego nie zostały dokładnie przebadane pod względem podatności na oczyszczanie, na co wskazuje niewielka ilość publikacji. Ze względu na dużą zawartość związków organicznych mogą się one charakteryzować bardzo dużymi wartościami ChZT (>100000 mg/dm3) i BZT5, OWO, substancji ekstrahujących się eterem naftowym, form azotu i fosforu. Składniki kosmetyków, takie jak piżma policykliczne, np: galaxolid (1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksametylocy[...]

Charakterystyka ścieków kosmetycznych DOI:10.15199/17.2016.1.5


  W pracy przedstawiono wyniki badań fi zykochemicznych 20 próbek ścieków kosmetycznych. Określono wartości głównych parametrów zanieczyszczeń normowanych w ściekach. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, iż charakteryzują się dużą zmiennością, zależną od profi lu produkcji. Różnice w oznaczonych wartościach poszczególnych parametrów w próbkach ścieków pobranych w różnym czasie w jednym zakładzie produkcyjnym wynoszą niemal trzy rzędy wielkości. Z tego względu niezmiernie ważne jest wielokrotne badanie właściwości ścieków kosmetycznych przed podjęciem decyzji dotyczącej technologii ich oczyszczania.1. Wstęp Zgodnie z ustawą o kosmetykach składnikiem kosmetyku określa się "substancję, preparat chemiczny lub ich mieszaniny pochodzenia syntetycznego lub naturalnego. Nie są składnikami kosmetyku wynikające z procesu technologicznego zanieczyszczenia, pomocnicze materiały techniczne oraz rozpuszczalniki i nośniki kompozycji zapachowych i aromatycznych" [22]. Podczas produkcji kosmetyków powstają ścieki, których głównym źródłem jest mycie mieszalników i napełniaczy wodnym roztworem środków dezynfekujących i surfaktantów. W ściekach występują substancje, które są składnikami kosmetyków i roztworu czyszczącego. Ścieki kosmetyczne, to niejednorodna mieszanina zawierająca w swoim składzie związki organiczne i nieorganiczne. Wśród związków organicznych można wymieniać węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, hydroksykwasy, estry, etery, tłuszcze, woski, węglowodany, białka, witaminy, substancje powierzchniowo czynne. Wśród związków nieorganicznych należy wymienić kwasy, wodorotlenki, sole, tlenki i pierwiastki w stanie wolnym. Związki stosowane w kosmetykach spełniają następujące funkcje: odżywiają, dezynfekują, odświeżają, zakwaszają, nawilżają, łagodzą, kondycjonują, czyszczą, polerują, zmiękczają, pobudzają czy wybielają. Stosowane są jako emulgatory, barwniki, substancje zapachowe, konserwan[...]

Oczyszczanie ścieków przemysłowych zawierających formaldehyd z wykorzystaniem procesu Fentona DOI:10.15199/17.2017.5.5


  Próbki ścieków zawierających formaldehyd: z produkcji płyt wiórowych (A) i ścieki ogólnozakładowe (B) pobrane z zakładu produkcji płyt wiórowych poddano oczyszczaniu z wykorzystaniem procesu Fentona. Ścieki znacznie różniły się między sobą zawartością formaldehydu (0.1-2108 mg/l) i wartością ChZT (2025-9288 mg/l). W wyniku zastosowania procesu Fentona uzyskano znaczne zmniejszenie zawartości formaldehydu. Dla ścieków (A) osiągnięto maksymalnie 68.6% jego usunięcia, do wartości 661 mg/l. Skuteczność procesu wyliczona na podstawie zmniejszenia wartości ChZT była mniejsza niż w przypadku usunięcia formaldehydu. Największą skuteczność usunięcia ChZT, 94.9%, osiągnięto dla ścieków ogólnozakładowych (B). W przypadku ścieków A, uzyskano bardzo wysoki, dochodzący do 68.0% usunięcia ChZT, do wartości 2973 mg/l.1. Wprowadzenie Formaldehyd (FA), metanal, jest prostym związkiem organicznym, o wzorze CH2O, który występuje środowisku naturalnym. Jest ważnym prekursorem i półproduktem w syntezie bardziej skomplikowanych związków chemicznych. Wykorzystywany jest przede wszystkim w produkcji żywic [8]. FA jest także stosowany w syntezie organicznej, podczas syntezy pochodnych acetylenu, a także przy produkcji klejów, barwników i farb, w przemyśle tekstylnym i papierniczym, odlewnictwie i budownictwie. FA, w postaci formaliny lub paraformaldehydu (trimer FA, wydzielający monomer po rozpuszczeniu w wodzie) znalazł zastosowanie w biologii i medycynie, jako środek dezynfekujący i konserwant [21]. Dzięki tym właściwościom FA jest wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Właściwości toksyczne FA oraz jego lotność i powszechne zastosowanie spowodowały, że został on zaliczony do grupy związków stanowiących poważane zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi [10,22]. Potwierdzono również jego właściwości rakotwórcze w stosunku do ludzi [23]. FA musi być usuwany ze ścieków ze względu na swoje negatywne oddziaływanie. Zastosowanie metod biologic[...]

Wstępne wyniki zastosowania magnetytu w oczyszczaniu ścieków z przemysłu kosmetycznego DOI:10.15199/17.2017.8.4


  Wprowadzenie Charakterystyka ścieków kosmetycznych Kosmetyk jest to substancja chemiczna lub mieszanina substancji, która przeznaczona jest do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka. Podstawowym celem stosowania kosmetyków jest utrzymanie czystości ciała, pielęgnacja, ochrona, zmiana czy poprawa estetyki ciała [14]. Przemysł kosmetyczny, aby zaspokoić stale rosnący wśród społeczeństwa popyt na produkty kosmetyczne, rozwija masową i różnorodną produkcję. Coraz większa grupa związków chemicznych o bardzo zróżnicowanych właściwościach stosowana jest przy produkcji kosmetyków, przy czym profi l produkcji uzależniony jest głównie od pory roku. Produkcja kosmetyków prowadzona jest z wyprzedzeniem czasowym, kosmetyki na sezon wiosenno - letni produkowane są już w sezonie zimowym [15]. Z produkcją kosmetyków nieodłącznie związana jest produkcja ścieków. Im większy jest zakład i im bardziej zmienny jest profi l produkcji, tym skład ścieków jest bardziej różnorodny [15]. Ścieki kosmetyczne powstają w wyniku mycia palet i elementów linii produkcyjnych i tak jak kosmetyki, zawierają w swoim składzie zarówno związki organiczne jak i nieorganiczne. Substancje organiczne znajdujące się w ściekach kosmetycznych to między innymi aldehydy, alkohole, amidy, estry, fenole, ketony, kwasy karboksylowe, witaminy i wiele innych. Związki te pełnią rolę konserwantów, emulgatorów, barwników, przeciwutleniaczy, środków zapachowych, odżywczych oraz fi ltrów UV. Natomiast przykładami związków nieorganicznych są między innymi: kwas ortoborowy, siarczyn sodu czy jodan sodu. W przemyśle kosmetycznym wykorzystywane są między innymi jako barwniki, substancje zapachowe czy konserwanty. Ustawa o kosmetykach [4] defi niuje maksymalne zawartości środków potencjalnie toksycznych, które mogą się znaleźć w kosmetykach - m.in. konserwantów i antyseptyków. Największe zagrożenie ze względu oddziaływanie na środowisko naturalne stanowią piżma policykliczne, do który[...]

Oczyszczanie ścieków z instalacji odsiarczania spalin z wykorzystaniem Fe0/H2O2 DOI:10.15199/62.2017.12.17


  Elektrownie zawodowe wykorzystujące proces spalania węgla kamiennego do wytwarzania energii elektrycznej mają największy udział w mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym (KSE). Jako produkty uboczne procesu spalania paliwa powstają znaczne ilości odpadów stałych (popioły, żużle, pyły) i gazów spalinowych wymagających dalszego oczyszczenia. Oczyszczanie gazów spalinowych polega na usunięciu tlenków azotu, cząstek stałych i tlenków siarki. Do usuwania tlenków siarki z tych gazów najczęściej stosowana jest metoda mokra, z wykorzystaniem zawiesiny wapna lub kamienia wapiennego. W wyniku zastosowania mokrej metody wapiennej produkowane są również znaczne ilości ścieków1-8). Ścieki z IOS charakteryzują się dużą zawartością związków nieorganicznych, występujących w formie soli, głównie gipsu9, 10). Zawartość chlorków może przekraczać nawet 30 000 mg/L, a siarczanów( VI) 2500 mg/L. Dodatkowo ścieki te zawierają siarczany(IV), siarczki, azotany(V), metale ciężkie i związki organiczne. Na skład jakościowy i ilościowy ścieków z IOS wpływają parametry spalanego węgla i obciążenie hydrauliczne IOS. Ścieki z IOS muszą być oczyszczane w sposób zgodny z BAT dla dużych źródeł emisji, wymienionych w konkluzji BAT dla dużych instalacji spalania zgodnie z decyzją11) oraz rozporządzeniami12, 13). Procesy pogłębionego utleniania, zwane również procesami zaawansowanego utleniania AOP (advanced oxidation processes) są obiecującymi metodami oczyszczania ścieków zawierających zredukowane i potencjalnie toksyczne substancje14). Polegają one na generowaniu wolnych rodników (głównie hydroksylowych HO-), skutecznie utleniających zanieczyszczenia zawarte w ściekach. Jednym z rodzajów AOP jest heterogeniczny proces Fentona, opisywany w literaturze najczęściej jako Fe0/H2O2 lub ZVI/H2O2. W procesie tym żelazo metaliczne Fe0 ZVI (zero-valent iron) w kwaśnym środowisku jest źródłem jonów Fe2+, zgodnie z reakcjami (1)-(5): Fe0 (s) + O2 + 2H+ ͛[...]

 Strona 1