Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Ciepliński"

Ocena jakości zdrowotnej papierów i tektur przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Czytaj za darmo! »

Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz wyprodukowane z nich opakowania powinny charakteryzować się odpowiednimi właściwościami użytkowymi, zapewniającymi właściwą ochronę, oraz nie pogarszać właściwości produktów spożywczych. Przepisy dotyczące papieru i tektury do kontaktu z żywnością Przepisy Unii Europejskiej W Unii Europejskiej ogólne wymagania dla wszystkich materia[...]

Opakowania papierowe do żywności

Czytaj za darmo! »

Papier i tektura są dobrymi materiałami do produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością i zasadniczo nie powinny stwarzać zagrożenia dla jakości produktów spożywczych i zdrowia konsumentów. Wyniki wykonanych badań wskazują jednak, że w sporadycznych wypadkach występuje czasem przekroczenie obowiązujących ograniczeń. Papiery i tektury przeznaczone do kontaktu z żywnością powinny [...]

Wpływ metody mineralizacji papieru na wyniki oznaczania zawartości metali ciężkich


  Oznaczanie zawartości metali ciężkich w papierze i tekturze wymagane jest ze względu na ochronę zdrowia i środowiska. Norma PN-P-50430:1998 określa dopuszczalną zawartość As, Cd, Cu, Fe, Pb i Zn w papierowych opakowaniach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Dyrektywa 94/62/EC Komisji Europejskiej określa dopuszczalną zawartość Cd, Cr(VI), Pb i Hg w opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Zawartość metali w papierze i masach włóknistych ważna jest także ze względów technologicznych. Niektóre metale, np. Cu, Fe i Mn, powodują trudności w bieleniu mas włóknistych, a w wyrobach papierowych przyspieszają ich starzenie. Zawartość metali ciężkich w papierze i tekturze oznacza się głównie metodami absorpcyjnej spektrometrii atomowej lub emisyjnej spektrometrii atomowej z indukcyjnie sprzę-żoną plazmą. Metody te wymagają uprzedniej mineralizacji próbek, a następnie ich roztworzenia. Normy międzynarodowe podają kilka sposobów mineralizacji papieru i mas włóknistych. Projek t normy ISO/DIS 12830:2010 (1) do oznaczania zawartości Ca, Cu, Fe, Mn, Mg, Na i K w papierze, tekturze i masach włóknistych zaleca spopielenie próbki w temperatur ze (575 ± 25°C) i roz t wor zenie popiołu w 6-molowym HCl; identyczna procedura opisana jest także w normie TAPPI T 266 om-94 (2). W normie ISO 17812:2007 (3) do oznaczania całkowitej zawartości Mg, Ca, Mn, Fe i Cu opisana jest podobna procedura mineralizacji papieru z tą różnicą, że jeżeli po potraktowaniu popiołu kwasem solnym pozostaje nieroztworzona pozostałość, należy ją roztworzyć za pomocą 50% kwasu fluorowodorowego lub przez stopienie z mieszaniną Na2CO3 i H3BO3 (3:1). Raport PKN-CEN/CR 1395-1:2005 (4) do Dyrektywy 94/62/EC podaje, że próbkę papieru lub tektury należy roztworzyć za pomocą stężonego HNO3 w zamkniętym naczyniu, w temperaturze 160°C przez 16 godzin lub w piecu mikrofalowym w ciagu 1 godziny. Norma TAPPI T 438cm-96 (5) do oznaczania zawartości Cd i Zn, zaleca r[...]

Opakowania papierowe do żywnosci w świetle europejskich i polskich aktów prawnych DOI:


  Wprowadzenie Papier i tektura sa surowcami powszechnie stosowanymi do produkcji opakowan, w tym take do ywnosci. Najczesciej uywane sa do posredniego kontaktu z ywnoscia w opakowaniach zbiorczych, słuacych do transportu i dystrybucji, a czesto take na opakowania do bezposredniego kontaktu z ywnoscia. Dotyczy to przede wszystkim ywnosci suchej, take zawierajacej tłuszcze i niewielka zawartosc wilgoci, oraz mroonej. Opakowania wykonane tylko z papieru i tektury nie nadaja sie do ywnosci o duej zawartosci wilgoci, wyjatkiem sa torebki do herbaty. Opakowania papierowe moga byc stosowane do ywnosci wilgotnej, a nawet płynów, pod warunkiem, e sa powlekane tworzywem sztucznym, folia aluminiowa lub posiadaja inna warstwe barierowa odporna na działanie cieczy. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z opakowaniem wielowarstwowym i wielomateriałowym, w którym papier lub tektura nie maja bezposredniego kontaktu z ywnoscia. Opakowania do ywnosci, oprócz wymaganych własciwosci uytkowych, musza charakteryzowac sie odpowiednia czystoscia tak, aby nie powodowac pogorszenia jakosci zapakowanych w nie produktów. Wymagania o gólne Podstawowym aktem prawnym podajacym ogólne wymagania dla wszystkich materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ywnoscia, obowiazujacym w Unii Europejskiej i w Polsce, jest Rozporzadzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2 7.10.2004 r. Odnosi sie do materiałów i w yrobów, w tym aktywnych i inteligentnych, które w stanie gotowym do uytkowania przeznaczone sa do kontaktu z ywnoscia, pozostaja z n ia w k ontakcie lub mona oczekiwac, e wen wejda, albo nastapi migracja ich składników do ywnosci w przypadku ich zastosowania w normalnych lub moliwych do przewidzenia warunkach. Podstawa rozporzadzenia jest zasada, e wszelkie materiały lub wyroby przeznaczone do bezposredniego lub posredniego kontaktu z ywnoscia produkowane sa zgodnie z dobra praktyka produkcyjna tak, aby [...]

Jak bardzo można podwyższyć białość papieru?

Czytaj za darmo! »

Białość jest ważnym parametrem oceny jakości papierów do pisania i druku, choć nawet bardzo wysoka białość nie gwarantuje ich wysokiej jakości. Produkcja papieru o wysokiej białości wymaga zastosowania mas włóknistych otrzymywanych metodami chemicznymi. Produkcja takich mas jest kosztowna i uciążliwa dla środowiska ze względu na trudne do utylizacji ścieki. Z powyższych względów, w przemy[...]

 Strona 1