Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"SYLWIA MYSZOGRAJ"

Badania podatności na rozkład biologiczny ścieków bytowo-gospodarczych w warunkach testów laboratoryjnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania metod oceny podatności ścieków bytowo- gospodarczych na rozkład biologiczny w warunkach tlenowych. Podano opis stosowanych metod, w tym frakcjonowania związków organicznych (wyrażanych za pomocą ChZT) w ściekach surowych, na podstawie których dokonano obliczenia udziału frakcji biologicznie rozkładalnych w ściekach bytowo-gospodarczych. Wy[...]

Wpływ dezintegracji chemiczno-termicznej na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych z osadów nadmiernych

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Biodegradacja złożonych związków organicznych następuje w sposób stopniowy i jest wynikiem aktywności mikroorganizmów, wykorzystujących różne szlaki metaboliczne i reakcje katalizowane enzymatycznie. Biodegradacja zazwyczaj jest rozważana jako rozkład do prostych związków, jednak należy brać pod uwagę możliwość powstania przejściowych substancji organicznych [Stanley 2006]. Większość reakcji biochemicznych zachodzi wewnątrz struktur komórkowych, a więc poza ośrodkiem, w którym znajdują się substraty. Aktywacja procesów biochemicznych, takich jak denitryfikacja czy defosfatacja, wymaga wprowadzenia substratu do wnętrza komórek mikroorganizmów. Obejmuje ona szereg zjawisk i reakcji jednostkowych, przebiegających na granicy dwóch ośrodków: roztworu substratu i struktur[...]

Bilansowanie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni

Czytaj za darmo! »

Projektowanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków wymaga znajomości charakteru zmian ilości dopływających ścieków oraz ładunków zanieczyszczeń. Wyznaczenie ilościowej i jakościowej charakterystyki ścieków jest zagadnieniem trudnym. Przy codziennych zabiegach utrzymania higieny osobistej, ilość zużytej wody zależy od stopnia zabrudzenia ciała, ilości i jakości użytych mydeł, czasu trwania myc[...]

Ultradźwiękowa dezintegracja osadów ściekowych w technologii GSD – doświadczenia eksploatacyjne DOI:10.15199/17.2017.3.7

Czytaj za darmo! »

Proces dezintegracji osadów ściekowych może być realizowany m.in. poprzez zastosowanie mechanicznej homogenizacji, fal ultradźwiękowych i mikrofalowych, środków chemicznych, metod termicznych i procesów biologicznych. Efektywność różnych metod dezintegracji badaną w skali laboratoryjnej szeroko opisano w literaturze. Problematyczna jest jednak ocena instalacji pracujących w skali technicznej. W artykule opisano doświadczenia z pierwszego roku eksploatacji instalacji dezintegracji ultradźwiękowej GSD w oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie.1. Wprowadzenie Unijne i krajowe fundusze przeznaczone na rozwój oraz modernizację infrastruktury przyniosły w ostatnich latach niebywały postęp w gospodarce wodno-ściekowej. Dotyczy to w szczególności linii przeróbki osadów ściekowych, a tu przede wszystkim urządzeń do odwadniania i instalacji do suszenia. Wraz z kompletną przebudową gospodarki osadowej i biogazowej na niektórych oczyszczalniach uruchomione zostały instalacje do dezintegracji osadów nadmiernych. Czy jest to technologia, w którą warto inwestować? Czy w dobie, w której każda kolejna inwestycja powinna być poprzedzona rzetelną analizą ekonomiczną spodziewanych zysków oraz niezbędnych do poniesienia nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, są to urządzenia, które mogą przynieść oczyszczalniom ścieków wymierne korzyści? Europejskie doświadczenia pozwalają odpowiedzieć, że zdecydowanie tak. Dobra stabilizacja osadów ściekowych wspomagana dezintegracją osadów nie tylko się opłaca, ale wręcz jest nieodzownym warunkiem ich dalszej właściwej przeróbki. Fakt ten dostrzega IGWP, wymieniając właśnie dezintegrację obok fermentacji metanowej, jako zalecane metody stabilizacji osadów dla oczyszczalni ścieków o wielkości już powyżej 15 000 RLM [4]. Jeszcze do niedawna w Polsce przyjmowano, że budowa wydzielonych komór fermentacyjnych zasadna jest dopiero od 100 000 RLM. Widać więc, że podejście do ekonomicznych i energetycznych aspekt[...]

 Strona 1