Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN CHUTKOWSKI"

Adhezja i aglomeracja w układach dynamicznych. Wpływ prędkości rozdzielania kontaktu na siły adhezji

Czytaj za darmo! »

W celu określenia wpływu prędkości rozdzielania powierzchni na wielkość sił adhezji kapilarnej wywołanej obecnością mostka cieczowego dokonano eksperymentalnej weryfikacji istniejących modeli teoretycznych. Stwierdzono dominujący wpływ składowej kapilarnej w zakresie małych prędkości rozdzielania. Zaproponowano empiryczny model wpływu prędkości rozdzielania na siły adhezji kapilarnej w ukł[...]

Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych Cz. II. Oddziaływania adhezyjne w materiałach roślinnych - wstępne wyniki badań

Czytaj za darmo! »

Wstępne pomiary sił adhezji kapilarnej dla sypkich materiałów roślinnych (soja, rzepak, gorczyca, pszenica) wykazały odmienność i większą złożoność procesu adhezji w porównaniu z materiałami przemysłowymi. Zaobserwowano występowanie adhezji po długim czasie kondycjonowania ziarna w atmosferze wilgotnego powietrza oraz cyklicznie pojawiające się maksimum siły adhezji w czasie. Należy przyp[...]

Wpływ wilgoci na zachowanie się materiałów sypkich. Część I. Przemiany strukturalne i wytrzymałościowe


  Nawilżanie materiałów sypkich (MS) przemysłowych systematycznie podwyższa ich wytrzymałość na ścinanie. Dla większości MS roślinnych i niektórych przemysłowych, pod większymi obciążeniami normalnymi stwierdzono odwrotny wpływ wilgotności, co wydaje się świadczyć o występowaniu "efektu smarowania". W materiałach obu grup, wilgotność skutecznie eliminuje szkodliwe zjawisko oscylacji. Many industrial and food powders were studied for structure and strength under normal stress at varying moisture content. The increase in humidity of the glass beads (0.25- 0.5 mm), polyester (150-250 μm), potato starch (36-75 μm) and semolina (100-200 μm) powders resulted in an increase in their shear strength and in a redn. of unfavorable oscillations. The occurrence of a “lubricating effect" in all materials studied was obsd. Umiejętność określania spoistości albo kohezji MS jest niezbędna do oszacowania nakładów energii potrzebnej na przezwyciężenie sił spójności MS i "przepływu" złoża MS w operacjach ich przesyłu i przetwarzania. Od strony ilościowej sprowadza się to do wyznaczenia warunku płynięcia, przybliżanego najczęściej liniowym warunkiem stanu granicznego Mohra i Coulomba1). Do jego wyznaczania opracowano wiele metod pomiarowych wykorzystujących różnego rodzaju aparaturę do ścinania złoża MS2). Na ogół wywodzą się one z doświadczalnych metod mechaniki gruntów i pionierskich prac A.W. Jenikego3). W przypadku materiału zagęszczonego, znajdującego się np. w silosie, długość drogi ścinania, której przekroczenie powoduje upłynnienie albo Politechnika Rzeszowska Ireneusz Opaliński*, Marcin Olechowski, Marcin Chutkowski Wpływ wilgoci na zachowanie się materiałów sypkich. Część I. Przemiany strukturalne i wytrzymałościowe Effect of moisture on behaviour of powders. Part 1. Structural and strength alterations Mgr inż. Marcin OLECHOWSKI w roku 2006 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Jest do[...]

Wpływ wilgoci na zachowanie się materiałów sypkich. Część II. Zmiana charakterystyki reologicznej


  Przebadano wpływ wilgotności na charakterystykę reologiczną materiałów sypkich (MS) przemysłowych i roślinnych wykorzystując reometr obrotowy specjalnej konstrukcji. Stwierdzono, że w warunkach dynamicznych ścinania, niewielka zawartość wilgoci obniża na ogół wytrzymałość materiału na ścinanie i polepsza jego płynność. W przeciwieństwie do metody statycznej (aparat Jenikego), metoda badań reometrem ujawnia zmianę charakterystyki reologicznej MS spowodowaną wilgotnością materiału lub modyfikacją jego powierzchni. Many industrial and food powders were studied for rheolog. properties by using a powder rheometer. The shear strength of poly(vinyl chloride) (75-150 μm), modified limestones (36-100 μm) and millet groats (0.25-0.5 mm) powder beds decreased with increasing the moisture content (up to 20%), while the flowability of the beds increased. The surface modification of the limestone powder resulted in an increase in the bed flowability. Przemieszczające się złoże MS może znajdować się w różnych stanach reologicznych. Przy dużych szybkościach ścinania, poszczególne cząstki mają na tyle duży zasób energii, że złoże materiału zachowuje się w sposób podobny do swobodnie płynącej cieczy (płynu). Stan taki nazywany jest stanem fluidalnym. Jeśli złoże MS poddane jest małym lub umiarkowanym prędkościom ścinania, jego zachowania nie można opisać ani zachowaniem płynu, ani ciała stałego. Określa się go jako stan cierny lub stan Coulomba1). W stanie ciernym naprężenia w materiale są przede wszystkim wynikiem tarcia cząstek pozostających ze sobą w ciągłym kontakcie. W przeciwieństwie to tego, cząstki materiału znajdującego się w stanie fluidalnym oddziałują ze sobą tylko w czasie krótkotrwałego kontaktu. Stąd podczas przejścia ze stanu ciernego do fluidalnego, gdzie energia rozpraszana jest tylko na zasadzie zderzeń niesprężystych, następuje spadek naprężeń (teoretycznie skokowy), będący przejawem zmiany stanu reologicznego [...]

Równowaga sorpcji w procesach usuwania jonów metali ciężkich ze środowiska wodnego.Weryfikacja statystyczna modeli matematycznych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono optymalizację parametrów wybranych modeli izoterm sorpcji jonów metalu w układzie roztwór wodny-naturalny sorbent. Stwierdzono istotny wpływ jakości danych eksperymentalnych oraz doboru kryterium optymalizacyjnego na proces wnioskowania o poprawności modelu sorpcji. Model isotherms of metal ion sorption from aq. solns. on natural sorbents were optimized. An essential effect [...]

 Strona 1