Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Modzelewska"

Odporność na zgniatanie donic z masy papierniczej z różnym dodatkiem wypełnienia w postaci otrębów zbożowych

Czytaj za darmo! »

Otręby zbożowe nie znajdują obecnie szerokiego zastosowania jako dodatek do pasz dla zwierząt, gdyż zawierają zbyt mało składników odżywczych (2, 3). Z tego względu narodziła się myśl, żeby wykorzystać je jako dodatek masowy, do produkcji wytworów z masy makulaturowej. Z takiego wytworu papierniczego można by na przykład produkować donice stosowane w ogrodnictwie i leśnictwie do pojedynczych sadzonek w szkółkach leśnych (7). Tego rodzaju donice można wsadzać bezpośrednio do ziemi razem z rośliną, a ponieważ wytworzone byłyby z masy makulaturowej z dodatkiem otrębów zbożowych, to samoistnie ulegałyby biodegradacji w glebie bez szkody dla środowiska. Zastosowanie w produkcji wytworów papierniczych makulatury związane jest z wykorzystaniem surowców odpadowych (8). To samo tyczy s[...]

Warunki klimatyczne a wybrane właściwości użytkowe trzywarstwowej tektury falistej

Czytaj za darmo! »

Tektura falista jest to materiał opakowaniowy składający się z ułożonych na przemian oraz sklejonych ze sobą płaskich i pofalowanych warstw papieru lub kartonu. W zależności od liczby warstw wyróżnia się tektury faliste: dwu-, trzy-, cztero-, pięcio- i siedmiowarstwowe. Jest ona wytworem papierniczym bardzo chłonnym, dlatego też należy pamiętać o kontrolowaniu zarówno temperatury, jak i wilgotności powietrza, szczególnie podczas procesu jej wytwarzania, magazynowania i transportu. Wzrost wilgotności względnej powietrza powyżej 60% powoduje obniżenie parametrów wytrzymałościowych tektur falistych i wykonanych z nich pudeł. Spada odporność na przepuklenie, ECT, FCT i BCT. Tym samym zmniejszają się właściwości ochronne tektury falistej oraz jej amortyzacja. Izabela Modzelewska: Climatic conditions vs. Selected functional properties of three layered corrugated board Corrugated board is a packaging material consisting of flat and corrugated layers of paper or cardboard arranged alternately and glued together. Depending on the number of the applied layers, the following types of corrugated boards are distinguished: two-, three-, four-, five- and seven-layered boards. It is a paper article which is very absorbent and, therefore, it is essential to control both air temperature and humidity, especially during its manufacture, storage and transport. Increasing relative air humidity to over 60% results in the reduction of strength parameters of corrugated boards and boxes made from them. In addition, their resistance to burst, ECT, FCT and BCT all decrease and this, in turn, results in the reduction of the protective and absorbing properties of the corrugated board. Impulsem do podjęcia badań nad wpływem warunków atmosferycznych na wybrane właściwości użytkowe tektury falistej jest wprowadzanie w przemyśle przetwórczym oraz poligraficznym nowoczesnych, skomputeryzowanych i wysoko wydajnych linii technologicznych. Podstawowym jednak wa[...]

Rozkład wytworów papierniczych oraz donic z masy papierowej z dodatkiem otrębów zbożowych w wybranych rodzajach gleby

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki z kolejnego etapu badań nad możliwością zastosowania otrębów zbożowych w produkcji wybranych wytworów papierniczych, które prowadzone są w IChTD Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dotychczasowe badania wykazały iż odpad młynarski nie pogarsza w istotny sposób oznaczanych właściwości wytrzymałościowych, a w niektórych przypadkach nawet je polepsza [5,6]. Otręby mogą znaleźć zastosowanie podczas wytwarzania, między innymi donic papierowych stosowanych w ogrodnictwie. Omówiono charakterystykę donic papierowych z różnym procentowym dodatkiem otrębów zbożowych (żytnich i pszenny, w ilości 3% i 5%) dotyczące szybkości ich degradacji w glebie. Ww. donice ulegają również szybkiemu rozkładowi w glebie, jak donice z obiegu handlowego z dodatkiem torfu, które są obecnie powszechnie stosowane. Izabela Modzelewska, Maciej Pietrzak: Degradation in selected soil types of paper products and pots manufactured from paper pulp supplemented with cereal bran. The current article presents results of a consecutive stage of investigations regarding possibilities of utilization of cereal bran to manufacture selected paper articles which are carried out at the Institute of Chemical Wood Technology (IChWT) of the Poznań University of Life Sciences. Experiments which have been carried out so far show that mill wastes do not compromise significantly the determined strength properties and, in certain cases, even improve them [5, 6]. The applied bran can be utilised to manufacture, among others, paper pots employed in gardening. Characteristics of paper pots with different percentage addition of cereal bran (rye and wheat at the level of 3% and 5%) regarding the rate of their degradation in the soil were discussed. The examined pots also undergo rapid degradation in the soil and the rate of this degradation is similar to that of pots widely available commercially in which peat is used as an additive. Wytwor[...]

 Strona 1