Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz J"

Diagnoza systemu zarządzania jakością w polskich organizacjach


  Morbi non eloquéntia, sed remédiis curantur1.Wprowadzenie W 2014 roku mijają dwadzieścia cztery lata od pierwszej certyfikacji systemu zarządzania jakością w Polsce na zgodność z wymaganiami norm ISO serii 9000 [1]. Obecnie ponad dziesięć tysięcy organizacji działających w kraju ma certyfikowany system zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Systemy zarządzania jakością stały się popularne w wielu dziedzinach życia. Dysponujemy dużą bazą wiedzy i doświadczeń dotyczących zarządzania jakością. Normy ISO serii 9000 są sukcesywnie aktualizowane i dysponujemy współczesnym standardem wymagań. Na świecie przeprowadzono różnorodne badania dotyczące systemów zarządzania jakością [2-9]. Również w warunkach polskich były prowadzone badania dotyczące systemów, żeby wspomnieć o wybranych [10-15]. Paradoksalnie, dysponując coraz większą wiedzą, można zauważyć bardzo różne opinie dotyczące systemów zarządzania jakością. Zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktyki gospodarczej w różny sposób oceniają systemy, czasem kwestionują ich założenia i stawiają poważne zarzuty. Faktem jest, że systemy zarządzania jakością funkcjonują w zróżnicowanej formie w poszczególnych organizacjach. Oprócz dobrze działających systemów można znaleźć słabe, a nawet niefunkcjonujące, pozorne systemy. Nie wynika to jednak z błędnych założeń zarządzania jakością, ale braku dobrej woli i umiejętności ich zastosowania w praktyce konkretnej organizacji. Autor niniejszego opracowania przeprowadził w latach 2004-2009 wieloaspektowe postępowanie badawcze, które zostało przeprowadzone na łącznej próbie ponad 3.700 organizacji. Badania Sentencja łacińska, w polskim tłumaczeniu "Choroby leczy się lekarstwami, nie gadaniem". przeprowadzono w organizacjach produkcyjnych, usługowych, jednostkach administracji publicznej i ochrony zdrowia, wzięto pod uwagę organizacje o różnej wielkości i profilu działalności oraz różnym czasie posiadania systemu. Wyniki tych badań zos[...]

Zastosowanie metody badania zaburzeń w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu chemicznego DOI:10.15199/62.2018.4.27


  Organizacje poszukują różnorodnych możliwości poprawy skuteczności funkcjonowania i zapewnienia jakości swoim wyrobom. Na świecie i w Polsce rozpowszechniły się systemy zarządzania jakością wg wymagań normy1). Jednak pomimo posiadania certyfikowanych systemów zarządzania jakością, część organizacji boryka się z różnego rodzaju problemami2, 3). Autor publikacji od wielu lat prowadzi kompleksowe badania dotyczące systemów zarządzania jakością w różnych grupach organizacji4-6). Otrzymane wyniki zainspirowały go do opracowania nowatorskiej metody badania zaburzeń7, 8). Zaburzenia nie są badane, jak to zwykle bywa, z wnętrza organizacji, ale na podstawie danych uzyskanych z audytów trzeciej strony. Audyty te prowadzone są przez profesjonalnych audytorów jednostek certyfikujących i powinny dostarczać obiektywnych danych. Istnieje jednak duży problem z dostępem do tego typu danych. Autorowi udało się przepro[...]

 Strona 1