Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Galeja"

Podstawowe zasady prawne gospodarowania ściekami przemysłowymi.Cz.II - Wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji

Czytaj za darmo! »

Bezpośredniego wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych, w przypadku zakładów garbarskich, nie jest powszechne, głównie ze względu na nieduże ilości ścieków powstających w procesie technologicznym, ich zróżnicowany skład, ale przede wszystkim ze względu na sezonowość produkcji. Znacznie częściej zakłady zlokalizowane na terenach skanalizowanych odprowadzają ścieki do kanalizacji, przy cz[...]

Podstawowe zasady prawne gospodarowania ściekami przemysłowymi. Cz. III

Czytaj za darmo! »

Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnegoW poprzedniej części przedstawiono zagadnienia związane z wprowadzaniem ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - regulowane ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, gdzie w art. 6 zawarto obowiązek zawierania umów pomiędzy po[...]

IV Paneuropejska Ocena Środowiska

Czytaj za darmo! »

W dniach 10-12 października 2007 roku w Belgradzie, na konferencji zorganizowanej przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych w ramach procesu "Środowisko dla Europy", spotkali się ministrowie środowiska z 56 krajów.Celem spotkania było wspólne omówienie aktualnych zagrożeń środowiska oraz przyszłych wyzwań polityki ekologicznej. Wkładem do dyskusji był opracowany przez Europejską[...]

Strategia Czystszej Produkcji w polskich garbarniach – ocena stanu aktualnego

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój gospodarczy w drugiej połowie XX wieku, spowodował nie tylko wzrost produkcji, lecz także postępującą degradację środowiska naturalnego. Zjawisko to, już kilkadziesiąt lat później, przybrało rozmiary, które wymusiły intensywną międzynarodową współpracę w zakresie ochrony środowiska. Jednym z efektów tej współpracy było przyjęcie przez kraje o wysokim rozwoju gospodarczym strategii zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development). Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki oraz życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe korzystanie z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia [1]. Realizacja tych założeń obejmuje szereg [...]

 Strona 1