Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Adam SKRZYPEK"

Satysfakcja i lojalność klienta w konkurencyjnym otoczeniu

Czytaj za darmo! »

Satysfakcja klienta to jeden z ważniejszych elementów budujących lojalność klienta.Coraz więcej firm stara się osiągnąć jak najwyższy poziom świadczonych usług oraz całkowite zadowolenie klienta. Wobec stale rosnących wymagań klientów konieczne jest poszukiwanie sposobów służących rozpoznaniu i spełnieniu wymagań i oczekiwań klientów. Z wyników przeprowadzonych przez Instytut im. J. Jura[...]

Wpływ zarządzania na jakość i konkurencyjność organizacji

Czytaj za darmo! »

Zarządzanie wiedzą musi być elementem strategii zarządzania, a nie działalnością uzupełniającą w stosunku do zarządzania tradycyjnymi, materialnymi zasobami.Wiedza i jej znaczenie we współczesnym przedsiębiorstwie W warunkach globalizacji i nowej ekonomii wzrasta znaczenie zasobów wiedzy. W XXI wieku zwanym wiekiem wiedzy i społeczeństwa informacyjnego rośnie rola zasobów niematerialnych w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Przyszłość będzie należeć do inteligentnych przedsiębiorstw, silnych wiedzą swoich pracowników i wiedzą samego przedsiębiorstwa. Wiedza to suma aktywów organizacji, nie uwzględnionych w jej sprawozdaniu finansowym, obejmująca zarówno to, co znajduje się w głowach pracowników, jak i to, co pozostaje po ich odejściu [12. s.15]. Wiedza rozumiana jest także[...]

Kai zen jako narzędzie doskonalenia zarządzania w przedsiębiorstwie


  Koncepcja kazein w przedsiębiorstwie wciąga wszystkich pracowników do procesu usprawnień.W warunkach zmienności otoczenia przedsiębiorstwa poszukują możliwości doskonalenia zarządzania. Kaizen jest fundamentem najlepszych praktyk zarządzania. Jako strategia zarządzania ma zastosowanie w przedsiębiorstwach na całym świecie. Kaizen uważany jest za ponadbranżowy styl zarządzania, sprawdza się w każdym rodzaju przedsiębiorstw. Obejmuje wszystkie aspekty biznesu od sposobu działania pracownika na danym stanowisku pracy poprzez usprawnienia maszyn i urządzeń, aż po doskonalenie systemów i procedur. W artykule przedstawiono istotę kazein oraz wskazano na miejsce jakie może zająć ta strategia w procesie doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwami funkcjonującymi w warunkach zmienności i niepewności, wskazano także na korzyści związane z jej wdrożeniem w przedsiębiorstwie. Istota kaizen Podejście kaizen stanowi ewolucję istniejących rozwiązań poprzez ich optymalizację, a jej siła tkwi w konsekwencji nieustających doskonaleń. Kaizen to coś więcej niż tylko zbiór czynności technicznych, jest to kultura a właściwie filozofia organizacji, pozwalająca osiągnąć zamierzony cel na każdym etapie procesu wytwarzania. Rozumienie kaizen nie jest jednoznaczne. Pierwsze podejście to: filozofia działania, koncepcja zarządzania oraz model kazein. Wywodzi się ono z przedsiębiorstw japońskich (Toyota, Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi. Takie rozumienie kaizen zakłada jako priorytet wypracowanie właściwej kultury ciągłych usprawnień i zmian na lepsze wszystkich aspektów organizacji. Model ten popularyzowany jest na świecie przez Kaizen Institute i jego założyciela Masaki Imai. Drugie podejście do kaizen to rozumienie go jako procedury, podejścia o charakterze technicznym, które zostało wypracowane przez praktykę wdrażania tej koncepcji w przedsiębiorstwach amerykańskich lub europejskich i polega na stosowaniu metod i technik tej koncepcji w pro[...]

Uwarunkowania i konsekwencje jakości wiedzy organizacyjnej


  Wiedza organizacyjna traktowana jest jako zasób strategiczny, który steruje procesami rekonfiguracji i pomnażania pozostałych zasobów.Wprowadzenie Zmienność otoczenia powoduje, że kształtowanie przewagi konkurencyjnej jest procesem wymagającym ciągłego pozyskiwania i aktualizowania wiedzy, która jest ważna z punktu widzenia celów realizowanych przez organizacje. Wiedza organizacyjna jest konieczna, by zaplanować, organizować i w sposób efektywny koordynować wszystkie procesy i obszary zarządzania, dlatego musi być interdyscyplinarna. Wiedza w społeczeństwie wiedzy traktowana jest jako surowiec, który kształtuje inteligencję organizacji. Jest ona podstawowym warunkiem trwałego rozwoju społeczno- gospodarczego i powinna przyczyniać się do realizacji wymiernych wyników ekonomicznych. Wiedza organizacyjna obejmuje zasoby zorientowane na ludzi, zasoby własności intelektualnej, zasoby infrastruktury i zasoby rynkowe. Jest ona ujęta w systemy organizacyjne, procesy, wyroby, przepisy oraz kulturę organizacyjną. Wiedza jest zasobem kluczowym, strategicznym, bo jest trudna do kupna i sprzedaży, jest także zasobem specyficznym dla organizacji oraz tworzącym wartość dla udziałowców. Wiedza i czynniki wpływające na jej jakość Wśród ważnych cech wiedzy należy wskazać na : dominację, która oznacza nadrzędną rolę, jaką zajmuje wiedza w stosunku do pozostałych zasobów, niewyczerpywalność, wiedza w przeciwieństwie do innych zasobów nie zużywa się, wprost J. Klug, W. Stein, T. Licht, Knowledge unplugget, The McKisey&Company global survey on knowledge management, MCkinsey&Company, 2001, s. 21-22. przeciwnie, im więcej i częściej jest używana, tym jej wartość szybciej rośnie, symultaniczność, sama wiedza może być wykorzystana przez wiele osób i w wielu miejscach jednocześnie, nieliniowość, nawet niewielka ilość wiedzy może powodować znaczące konsekwencje i odwrotnie, olbrzymia ilość wiedzy może okazać się bezużyteczna, podmiotowość, [...]

Model cloud computing szansą na rozwój organizacji


  "Nie możecie żyć efektywnie bez posiadania informacji" N. Wiener.Wprowadzenie Istnienie wielu organizacji zależy od posiadania danych i informacji, których uszkodzenie, nieautoryzowana zmiana, czy kradzież może doprowadzić do uszczerbku finansowego, utraty zaufania klientów a nawet upadku przedsiębiorstwa. Infrastruktura informatyczna stanowi ważny fundament badań rozwojowych, prowadzi do rozwoju społeczeństw a także stymuluje rozkwit wielu obszarów ludzkiej działalności. Zastosowanie odpowiedniego systemu informacyjnego, w obrębie którego funkcjonuje system informatyczny, nie wystarczy, konieczna jest świadomość kadry menedżerskiej, pracowników oraz przedsiębiorstw, że system informatyczny to ważny czynnik wpływający na wzrost zysku organizacji . Rozwiązaniem rewolucjonizującym zarządzanie zasobami informacyjnymi jest chmura obliczeniowa. W artykule wskazano na istotę, znaczenie, zasady działania w chmurze, odniesiono się do uwarunkowań prawnych koniecznych dla funkcjonowania tego rozwiązania, wskazano na korzyści wynikające z podjęcia decyzji o korzystaniu z usług świadczonych w ramach tego modelu. Starano się wykazać, że cloud computing jest nowym paradygmatem zarządzania zasobami informacyjnymi . 1. Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie - wybrane problemy Synteza informacji prowadzi do wiedzy, która jest informacją osadzoną w realiach organizacyj- J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet Warszawa 2002, s. 9. A. Skrzypek, Paradygmat gospodarki opartej na wiedzy w warunkach nowej ekonomii, Zeszyty Naukowe, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, UPH Siedlce 2013, nr 25, s. 12 5-135. nych przedsiębiorstw, które można efektywnie wykorzystać w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa. W 2012 roku 59% polskich firm z sektora MSP korzystało z usług IT, a 30% tworzyło własne działy IT. W rejestrze REGON w 2 011 roku zarejestrowano 4,07 mln MSP, z czego 94,8% mikro,[...]

Możliwości i potrzeba pomiaru zasobów niematerialnych w organizacji


  Aspekty teoretyczne i praktyczne.Wprowadzenie Pomiar zasobów niematerialnych, w tym wiedzy i kapitału intelektualnego, stanowi jeden z najważniejszych elementów procesu zarządzania nimi. Umożliwia on wskazanie tych elementów zasobów niematerialnych, które są w przedsiębiorstwie najbardziej rozwinięte, a także tych rozwiniętych słabiej. Dzięki temu naczelne kierownictwo uzyskuje pełny obraz aktywów intelektualnych, co umożliwia budowanie odpowiednich strategii ich rozwoju. W artykule wskazano na możliwości pomiaru kapitału intelektualnego i korzyści z tym związane. Odniesiono się do możliwości pomiaru wiedzy w świetle opinii laureatów Polskiej Nagrody Jakości z lat 1995-2010. Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego Koncepcja kapitału intelektualnego ma swoje źródło w dwóch nurtach badawczych: pierwszy związany jest ze strategią kreacji i wykorzystania wiedzy oraz relacją, jaka zachodzi pomiędzy wiedzą a tworzeniem wartości, drugi odnosi się do sprawozdawczości i podkreśla konieczność rozwoju nowego systemu informacji, pomiaru danych niefinansowych oraz wskazania relacji pomiędzy wskaźnikami finansowymi i niefinansowymi działalności firmy. Przy przedstawianiu kapitału intelektualnego spotyka się dwa podejścia: strategiczne, obejmujące tworzenie wiedzy, jej użycie, określenie związków pomiędzy wiedzą a wartością, pomiarowe, koncentrujące się na pomiarze danych niefinansowych i finansowych. Wybierając sposób pomiaru kapitału intelektualnego powinniśmy wziąć pod uwagę następujące czynniki: przeznaczenie metod pomiaru; dostarczanie różnych informacji dla różnych interesariuszy, dostęp do informacji w zależności od stanowiska i posiadanych kompetencji, szczegółowość informacji, chęć posiadania szczegółowych informacji implikuje zastosowania precyzyjnych systemów pomiaru, sposób pozyskiwania informacji; czy są to miary jakościowe, czy ilościowe, obecne w systemach informatycznych, koszt pozyskania informacji, pozys[...]

Dojrzałość organizacyjna i jej wpływ na doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem DOI:


  Ocena poziomu dojrzałości organizacji może przynieść organizacji wiele korzyści.Wstęp Dojrzałość organizacji jest zmienną decyzyjną, która powinna zostać poddana analizie z punktu widzenia wpływu na decyzje podejmowane w organizacji. Osiągnięcie określonego poziomu dojrzałości nie jest jednoznaczne z uzyskaniem doskonałości, która wymaga nieustannego doskonalenia. Jest wypadkową dojrzałości procesów biznesowych, wynikających z bieżącej działalności organizacji oraz dojrzałości zespołów realizujących te procesy. Każda organizacja podlega zmianom, przeobrażeniom i transformacjom w efekcie niezależnych od niej oddziaływań rynkowych, samoczynnych przeobrażeń wewnętrznych, jak i w wyniku celowych działań zarządczych. Jeśli przeobrażenia zmierzają w odpowiednim kierunku, to dojrzałość organizacji wzrasta; jeśli nie, to mamy najczęściej do czynienia z regresem. W artykule wskazano na istotę dojrzałości organizacyjnej oraz przedstawiono wybrane rodzaje dojrzałości organizacyjnej, tj. dojrzałości jakościowej, technologicznej, dojrzałości w odniesieniu do klienta i sfery usług, dojrzałość procesową, projektową i w zakresie wiedzy. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych metodą ankietową na grupie celowej (wszyscy laureaci Polskiej Nagrody Jakości z lat 1995-2010), stwierdzono że stosowane metody i techniki zarządzania mają wpływ na poprawę dojrzałości organizacji. Istota i rodzaje dojrzałości organizacyjnej W literaturze i praktycznej działalności organizacji można spotkać się z przejawami dojrzałości, do których należą: mądrość, niezależność, odpowiedzialność oraz inteligencja. Dojrzałość uznawana jest za atrybut funkcjonowania ludzi i organizacji. Można uznać, że dojrzałość stanowi normatywny, postulowany sposób postępowania; to także cecha, a dojrzewanie to proces [Borys, Rogala, 2011, s. 7-8]. Dojrzałość wiąże się ze stanem gotowości do określonych zachowań, postaw (poglądów) na temat sprawnego działania organizacji. Moż[...]

Zarządzanie wiedzą w obsłudze klienta - wyniki badań DOI:10.15199/46.2015.2.2


  Uzyskanie i wzrost satysfakcji klientów to podstawowy cel każdej organizacji.Paradygmatem XXI wieku jest zarządzanie wiedzą . Bardzo ważnym elementem zarządzania wiedzą jest tworzenie wiedzy docelowej. Wiedzę docelową (ang. target knowledge) należy rozumieć jako efekt poszukiwań w obszarze wiedzy jawnej i ukrytej. Swoje źródło ma ta wiedza w organizacji w postaci procesów i dokumentów, natomiast źródłem wiedzy ukrytej są właściciele i pracownicy. W procesie obsługi klienta zarządzanie wiedzą jest podstawą efektywności tego procesu. Postępowanie z wiedzą w organizacji może przyjmować różne formy, np. może mieć formę narzuconego standardu lub niepisanych zasad ustalonych w oparciu o doświadczenia pracowników, jednocześnie można przyjąć, że dla realizacji procesu obsługi klienta konieczne jest : generowanie danych, przetwarzanie ich w informacje, traktowanie informacji jako wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji lub aktywowania czynności. Celem artykułu jest wskazanie na rosnące znaczenie wiedzy o kliencie w organizacji prowadzącej działalność w zmieniających się warunkach otoczenia, wskazanie na czynniki kształtujące wartość dla klienta oraz analiza wyników badań własnych przeprowadzonych wśród laureatów Polskiej Nagrody Jakości mających na celu pokazanie związków zachodzących pomiędzy wiedzą o kliencie a jego satysfakcją. Ranga wiedzy o kliencie w organizacji Organizacja powinna mieć wiedzę o kliencie, ale także umiejętnie nią zarządzać. Kompleksowe J. Gołuchowski (red.) Wprowadzenie do inżynierii wiedzy, Difin, Warszawa, 2001, s. 1. R. Chalmeta, R. Grangel, Methodology for the Implementation of Knowledge management Systems, “Journal of the American Society for Information Science and technology", Vol. 59, 2008, s. 747 podejście do problemu gromadzenia, tworzenia i wykorzystywania wiedzy w procesie obsługi klienta można nazwać zarządzaniem wiedzą o kliencie. Ma ono na celu dostarczenie wartości oczekiwanych p[...]

VARIA DOI:

Czytaj za darmo! »

Seweryn Spałek dOJRZAŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, stron 180.Monografia poświęcona została ważnemu problemowi współczesnych przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach zmienności otoczenia. Autor przedstawił w niej charakterystykę przemysłu maszynowego odnosząc się do wartości produkcji w latach 2003-2011 , pokazał także dynamikę zmian produkcji przemysłu maszynowego w wybranych krajach, wartość eksportu w ujęciu globalnym. Przedstawił istotę zarządzania projektami ze szczególnym wskazaniem na rozwój nowych [...]

Wiedza jako podstawa paradygmatu nowej gospodarki DOI:10.15199/46.2015.7-8.2


  W nowej gospodarce mamy do czynienia z tzw. "nową normalnością".Wprowadzenie Przedsiębiorstwa w XXI wieku funkcjonują w warunkach globalizacji, zmienności i nowej gospodarki. W nowej gospodarce ma miejsce faworyzowanie takich bytów niematerialnych, jak idee, informacje i powiązania; ponadto jest ona połączona silnie wewnętrznie oraz tworzy warunki dla pojawienia się nowego rodzaju rynku oraz społeczeństwa, które potrafi wykorzystać wszechobecną sieć elektroniczną1. Termin Nowa Gospodarka (New Economy) ilustruje zmiany we współczesnych gospodarkach, które są skutkiem oddziaływania nowych technologii informacyjnych, generujących rozwój gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W koncepcji New Economy przypisuje się ważne miejsce traktowaniu informacji jako podstawowej kategorii ekonomicznej i znaczeniu nowego sektora informacyjnego w gospodarce. Wiedza jako strategiczny zasób organizacji decyduje o jej pozycji konkurencyjnej oraz przetrwaniu i rozwoju2. W warunkach nowej ekonomii rośnie znaczenie zasobów niematerialnych, w tym wiedzy, która jest ważnym czynnikiem sukcesu współczesnych organizacji. Znaczenie aktywów niematerialnych opartych na wiedzy wzrasta w skali całego świata i stają się one źródłem przewagi konkurencyjnej3. Pierwszoplanową rolę we współczesnej gospodarce od- 1 K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa, 2001, s. 9 i dalsze, D. Tapscott, A. Williams, Makrowikonomia, Reset świata i biznesu, Studio Emka, Warszawa 2001. 2 J. Trajer, A. Paszek, S. Iwan, Zarządzanie wiedzą, Wyd. PWE Warszawa 2012, s. 22. 3 P. Wyrozębski, M. Juchnowicz, W. Metelski, Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami, Oficyna Wydawnicza, SGH Warszawa 2012, s. 23-26. grywa kapitał wiedzy4. Celem artykułu jest wskazanie roli wiedzy jako podstawowego zasobu strategicznego organizacji funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki. Ponadto wskazanie, że wiedza staje się podstawą paradygmatu społeczeństwa [...]

 Strona 1  Następna strona »