Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JERZY GĘGA"

Zastosowanie ciekłych membran immobilizowanych i emulsyjnych w procesie separacji jonów Zn(II), Cu(II), Co(II) i Ni(II)

Czytaj za darmo! »

przedstawiono próbę zastosowania ciekłych membran emulsyjnych i immobilizowanych do rozdzielenia mieszaniny kationów: zn(ii), cu(ii), co(ii) i ni(ii). stwierdzono, że najważniejszym czynnikiem decydującym o efektywności separacji jest kwasowość roztworu wyjściowego. wykazano, że przez zastosowanie d2ehpa w roli przenośnika jonów możliwe jest rozdzielenie wyjściowej mieszaniny w procesie składaj[...]

Wykorzystanie technologii hydrometalurgicznych w procesie odzysku i separacji srebra

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań selektywnego wydzielania jonów srebra(I) z wodnego roztworu zawierającego jony cynku(II) i kobaltu(II) w procesie ekstrakcji cieczowej. W roli ekstrahentów użyto roztworów kwasu di(2-etyloheksylo)fosforowego (D2EHPA), kwasu di(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowego (Cyanex 272) oraz kwasu di(2,4,4-trimetylopentylo)ditiofosfinowego (Cyanex 301). Porównano ich zdolności ekstrakcyjne i separacyjne w stosunku do jonów srebra(I) wydzielanych z mieszaniny azotanów(V). Najwyższą selektywność ekstrakcji uzyskano przy zastosowaniu roztworu D2EHPA w roli ekstrahenta. The paper describes the separation of silver(I) from aqueous solution containing zinc(II) and cobalt(II) ions by solvent extraction. Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid (D2EHPA), bis(2,4,4-trimethylpenty[...]

Ługowanie wybranych metali z pyłów pochodzących z odpadów stalowych zawierających cynę DOI:10.15199/24.2015.11.7


  W pracy omówiono wyniki wstępnych badań ługowania cyny, cynku i żelaza z pyłów pochodzących z linii technologicznej przerobu odpa- dów stalowych, zawierających cynę. Proces prowadzono w środowisku kwaśnym HCl i HNO3 oraz alkalicznym NaOH. Najlepsze efekty uzyskano w przypadku roztwarzania cyny w roztworach kwaśnych i alkalicznych o stężeniach 1 mol dm-3 i wyższych, a także cynku w roz- tworach kwaśnych o podobnych stężeniach przy stosunku masy fazy stałej do objętości roztworu równym 1:100. In the paper there are described results of leaching of tin, zinc and iron from dusts coming from technological line applied for processing of tin-containing steel waste. Leaching was conducted in acidic (HCl and HNO3) as well as alkaline solutions (NaOH). The best results were obtained in the case of tin in acidic and alkaline solutions at concentrations of 1 M or above and in the case of zinc in acidic solutions at similar concentrations at mass of solid phase to volume of solution ratio equal to 1:100. Słowa kluczowe: cyna, cynk, recykling, blacha cynowana Key words: tin, zinc, recycling, tinplate.1. Wprowadzenie. Współczesna technika niero- zerwalnie związana jest z wykorzystywaniem metali. Utrzymujące się stale, a nawet zwiększające się za- potrzebowanie sprawia, że w wielu przypadkach wy- czerpanie sie dostępnych zasobów w perspektywie kil- kudziesięciu lat jest realne. Niektóre z metali zostały zaliczone do tzw. surowców krytycznych [1]. Należy do nich m.in. cyna, której najważniejsze zastosowania to pokrycia blach, pojemników i puszek stalowych, w tym przeznaczonych do przechowywania żywności oraz przemysł konstrukcyjny i elektroniczny. Według danych US Geological Survey światowe zasoby cyny szacowane są na ok. 4 800 000 ton, a wydobycie tego metalu w roku 2014 wyniosło ok. 296 000 t [2]. Z in- formacji tych wynika konieczność zwrócenia większej uwagi na ponowne wykorzystanie już wydobytego i wprowadzonego do użytku metalu, co z kolei pr[...]

Alkaline leaching of amphoteric elements from powdered, overstoichiometric hydride material DOI:10.15199/40.2015.11.2

Czytaj za darmo! »

The alkaline preferential dissolution of amphoteric elements from overstoichiometric, powdered hydrogen absorbing material of LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35 composition has been studied using ICP AES method. The observations of structure changes of the as received and leached material particles have been studied by XRD and TEM techniques. It has been shown that during 50 h exposure of the powder in 6 M KOH (38oC) over 50% of amphoteric elements are selectively etched from the tested material. At the same time, as a result of etching, the surface layers of powder particles undergo strong development. Keywords: hydride alloy, amphoteric additions, selective leaching, alkaline solution Ługowanie pierwiastków amfoterycznych z nadstechiometrycznego wodorkowego materiału proszkowego w roztworze alkalicznym Metodą ICP AES analizowano preferencyjne wytrawianie pierwiastków amfoterycznych z nadstechiometrycznego materiału wodorochłonnego o składzie LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35. Zmiany strukturalne wyjściowych i trawionych cząstek materiału obserwowano za pomocą technik XRD i TEM. Pokazano, że 50-godzinna ekspozycja badanego proszku w 6 M KOH (38oC) prowadzi do selektywnego roztworzenia ponad 50% pierwiastków amfoterycznych obecnych w wyjściowym materiale. Jednocześnie, w wyniku wytrawiania proszku, powierzchnia zewnętrznych warstw cząstek ulega silnemu rozwinięciu. Słowa kluczowe: stop wodorochłonny, dodatki amfoteryczne, selektywne wytrawianie, roztwór alkaliczny 1. Introduction Among requirements most commonly appointed for alloys absorbing atomic hydrogen (in short: hydride alloys) suitable for application in NiMH-type batteries, the most commonly are mentioned: high capacity, good electrochemical catalysis, easy formation, acceptable corrosion resistance, suitable hydrogen equilibrium, long cycle life, small pressure-concentration-temperature hysteresis, and low cost [1, 2]. To ensure desirable properties to hydride materials the alloying of parent [...]

 Strona 1