Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF JAHOŁKOWSKI"

Ograniczenie uciążliwości zapachowej w zakładach utylizacji odpadów zwierzęcych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcję rozwiązania problemu ograniczenia uciążliwości zapachowej w zakładzie utylizacji odpadów zwierzęcych z zastosowaniem technologii plazmy niskotemperaturowej. W proponowanej instalacji zanieczyszczone powietrze usuwane z pomieszczeń przemysłowych jest kierowane do reaktora z wyładowaniami barierowymi, w trakcie których generowany jest ozon oraz wolne rodniki. Skuteczność dezodoryzacji zależy w tym przypadku od konstrukcji reaktora, wielkości mocy czynnej dostarczanej do środowiska reakcji oraz odpowiedniego doboru parametrów procesowych (temperatura, natężenie przepływu gazów oraz ich wilgotność). Gas samples taken off in animal waste utilization plants in summer, autumn and winter 2008/2009 were analyzed by gas chromatog. and treated with low-tempera[...]

Utlenianie związków złowonnych z gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

Dezodoryzacja gazów odlotowych pochodzących z procesów przemysłowych nie jest zadaniem prostym. Wybór skutecznej metody dezodoryzacji zależy m.in. od wielkości emisji, jakościowego składu emitowanych odorów i wymaganego stopnia oczyszczania. Pomimo istnienia wielu metod ograniczania uciążliwości zapachowej, żadnej z nich nie można uznać za uniwersalną. Rozwiązania o wysokiej skuteczności związane są z dużymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, natomiast tańsze, prostsze metody często nie spełniają stawianych im wymogów. Wynika stąd potrzeba poszukiwania technik alternatywnych, stanowiących kompromis pomiędzy ponoszonymi nakładami finansowymi a uzyskiwaną wydajnością. Do takich rozwiązań można zaliczyć dezodoryzację wykorzystującą metody utleniania, a w szczególnoś[...]

Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu


  Przedstawiono wyniki badań półtechnicznych rozkładu związków złowonnych i kancerogennych tworzących się podczas przerobu asfaltów. Badano rozkład tych związków pod wpływem ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej. W badaniach zastosowano reaktor plazmochemiczny o specyficznej konstrukcji z elektrodami siatkowymi zasilany prądem o zmiennej częstotliwości (f ok. 1500 Hz) i napięciu (do 10 kV). Zastosowanie reaktora plazmochemicznego o odpowiedniej geometrii strefy wyładowań elektrycznych pozwoliło na rozkład związków kancerogennych powstających podczas produkcji asfaltu z efektywnością ponad 90%. Com. off-gases from prodn. and pouring bituminous mass during road construction were treated with O3 generated in-situ in prototype low-temp. plasma reactor (10 kV) to decomp. the volatile org. compds. The carcinogenic compds. were removed with an efficiency over 90%. Asfalty (masy bitumiczne) są produktami otrzymywanymi z procesów przeróbki ropy naftowej lub ze złóż naturalnych. Są to stałe lub Politechnika Lubelska Janusz Ozonek*, Krzysztof Jahołkowski, Jacek Czerwiński, Adam Piotrowicz Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu Use of ozone and low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in off-gases from bitumen production Mgr inż. Krzysztof JAHOŁKOWSKI w roku 1974 ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Lubelskiej. Specjalność - elektrotechnika, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej. Dr hab. inż. Janusz OZONEK, prof. PL, ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 2003 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Obecnie pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska.[...]

Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by advanced oxidation under hydrodynamic cavitation Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej DOI:10.12916/przemchem.2014.1045


  Anthracene and phenanthrene were degraded in dild. aq. solns. (50 μg/L) under hydrodynamic cavitation at 30°C and 1-7 bar (cavitation no. 0.3-0.9) by using 5 various inducers (discs with holes). The phenanthrene concn. decreased down to 3.28 μg/L with increasing the pressure and cycle no. (up to 10). Przedstawiono problematykę wykorzystania zjawiska kawitacji hydrodynamicznej w zaawansowanych metodach utleniania. Na podstawie badań literaturowych dokonano analizy możliwości zastosowania metod zaawansowanego utleniania, w tym kawitacji hydrodynamicznej, do rozkładu/degradacji związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Przedstawiono wyniki badań własnych prowadzonych w laboratoryjnym układzie z reaktorem kawitacyjnym typu statycznego na modelowych roztworach antracenu i fenantrenu. Wykazano, że zastosowana metoda zaawansowanego utleniania z udziałem hydrokawitacji w sposób znaczący wpły-wa na obniżenie stężenia badanych związków z grupy WWA (antracen i fenantren). Potwierdzono, że stopień degradacji substancji zależy od przebiegu i intensywności zjawiska kawitacji. Przeanalizowano również efektywność energetyczną prowadzonego procesu, wyrażoną jako stosunek ilości zdegradowanego związku do energii elektrycznej dostarczonej do układu. W ostatnich latach podejmowane są intensywne badania nad zastosowaniem efektywnych metod usuwania toksycznych zanieczyszczeń, które występują w wodzie i ściekach zarówno w ilościach śladowych, jak i w stężeniach relatywnie wysokich. Konwencjonalne metody uzdatniania wody i oczyszczania ścieków nie zawsze są efektywne, zwłaszcza w przypadku usuwania z nich związków trudno biodegradowalnych. Obiecującym sposobem podejścia do problemu oczyszczania ścieków zawierających trwałe i odporne na biologiczną degradację związki jest stosowanie wysokoefektywnych i wieloetapowych systemów oczyszczania, pozwalających osiągnąć kilkakrotnie większe zmniejszenie ładunku[...]

 Strona 1