Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK NAWROT"

Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" wczoraj

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono w skrócie 50-letnią historię Zakładów Azotowych "Kędzierzyn", opisując zmiany, jakim ulegały podstawowe ciągi produkcyjne: wytwórnia amoniaku, nawozów saletrzanych, mocznika i klejów mocznikowych, bezwodnika ftalowego, formaliny i alkoholi 0X0. ako oficjalny dokument związany z powstaniem obecnych Zakładów Azotowych przyjmuje się zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 15[...]

Rola energetyki w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" SA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rolę energetyki w procesach wytwórczych w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn". Podano charakterystykę głównych urządzeń i instalacji energetycznych. Omówiono strukturę zużycia ciepła, energii elektrycznej i wody przemysłowej oraz czynniki, które wywarły wpływ na kształtowanie się tej struktury. Omówiono niektóre zagadnienia związane z ekonomiczną efektywnością wytwarzania i stoso[...]

Energochłonność procesów wytwarzania nawozów azotowych w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano podstawowe procesy wytwarzania nawozów azotowych oraz scharakteryzowano wskaźniki zużycia energii w poszczególnych węzłach produkcyjnych. Przedstawiono zamierzenia modernizacyjne i ich wpływ na zmniejszenie energochłonności wytwarzania nawozów. Nawozy azotowe stanowią źródło jednego z podstawowych składników pokarmowych dla roślin uprawnych. Ich stosowanie kojarzy się prawie wyłącznie z dawką podstawowego składnika (tj. azotu nawozowego) na jednostkę powierzchni uprawy. Z drugiej strony, nawozy azotowe zawierają duży ładunek energii pobranej w procesie wytwarzania, tak więc ich stosowanie jest również jedną z form zużywania energii w gospodarce narodowej. Wytwarzanie nawozów azotowych to jeden z bardziej energochłonnych procesów w przemyśle chemicznym. W 1985 r. cztery podstawowe wytwórnie: ZA "Puławy" , ZA "Włocławek" , ZA "Tarnów" i ZA "Kędzierzyn" , zużyły łącznie 6,65% energii końcowej w skali całego krajowego przemysłu. W ostatnich latach energia stała się podstawowym czynnikiem określającym tempo rozwoju naszej gospodarki. Z tego względu duże znaczenie przywiązuje się do racjonalizacji zużycia energii w całym obszarze jej obiegu w gospodarce. W odniesieniu do nawozów azotowych dotyczy to wszystkich etapów ich wytwarzania i stosowania. Zamierzeniem autorów artykułu było zwrócenie uwagi na ładunek energii zawartej w nawozach azotowych oraz możliwość obniżenia energochłonności procesów ich wytwarzania w wyniku modernizacji produkcji, a także na konieczność lepszego wykorzystania nawozów w rolnictwie. Energochłonność produkcji nawozów azotowych rozpatrzono na przykładzie ZA "Kędzierzyn" , biorąc za punkt wyjścia gaz ziemny jako podstawowy surowiec. W skali kraju z gazu ziemnego wytwarza się ok. 95% nawozów azotowych, w skali światowej - ok. 80%. Ogólny opis procesów wytwarzania nawozów azotowych________ Podstawowy schemat otrzymywania nawozów azotowych przedstawiono na rys. 1, a na rys. 2 zobrazowano wskaźniki zuży[...]

Przemysł ciężkiej syntezy organicznej w Polsce - baza materialna, inwestycje, ochrona środowiska DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono modernizacje technologii i instalacji przeprowadzone w przemyśle ciężkiej syntezy organicznej, w wyniku których zmniejszono energochłonność wytwarzania podstawowych produktów, takich jak: etylen, poliolefiny, styren, metanol, aromaty. Przedstawiono 3 warianty planu inwestycyjnego na lata 1986 -r-1990. Produkcje zaliczane do ciężkiej syntezy organicznej prowadzi się w zakładach karbo- i petrochemicznych oraz w zakładach nawozów azotowych, mających duże wytwórnie karbo- i petrochemiczne, które podlegały byłemu Zjednoczeniu Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego "Petrochemia", jak też w większych zakładach, które dawniej należały do Zjednoczenia Przeir»ysłu Organicznego "Organika" . W związku z brakiem danych liczbowych z poszczególnych przedsiębiorstw, a zwłaszcza trudnością w rozdzieleniu danych dotyczących zakładów nawozowych, petro- i karbochemicznych, w niniejszej pracy przedstawiono łączne informacje na temat tych zakładów (często nawet łącznie dla wszystkich zakładów podlegających wymienionym dwóm zjednoczeniom). Dekapitalizacja zakładów____________________________________ Z danych o średnim rocznym przyroście wartości majątku przemysłu chemicznego w dziesięcioleciu 1974 -ł-1983 wynika, że dla zakładów, które podlegały byłemu Zjednoczeniu "Petrochemia", wynosił on 11,2%, natomiast dla przemysłu organicznego 8,3%. Były to wartości mniejsze od średniej wartości uzyskanej dla całego przemysłu chemicznego (największy przyrost, wynoszący 27,2%, był w przemyśle nieorganicznym), jednakże można je uznać za stosunkowo duże. Efektem tego powinno być znaczne odnowienie majątku zakładów, a tym samym cofnięcie zaawansowanego już w 1974 r. procesu starzenia się majątku. Tak się jednak nie stało, gdyż inwestowano głównie w nowe zdolności produkcyjne, prawie nie modernizując istniejącego majątku przedsiębiorstw. Szczególnie w obu omawianych branżach (petrochemicznej i organicznej) inwestycje dotyczyły głównie sfery prod[...]

 Strona 1