Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Słowik"

Ślazowiec pensylwański sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania niklu ze źródeł motoryzacyjnych


  Ze względu na ciągły, ekspansywny rozwój przemysłu motoryzacyjnego i kroczącą industrializację koniecznym jest stałe monitorowanie środowiska naturalnego. Obserwacja i jego badanie pozwala na szybkie reagowanie, przeciwdziałanie lub ostrzeganie przed niekorzystnymi i być może nieodwracalnymi zmianami [Conti i in. 2004]. Do metod o nieinwazyjnym charakterze oceny jego stanu należą metody biologiczne. Pozwalają na wykorzystanie organizmów żywych oraz badanie ich wrażliwości na zanieczyszczenia i obserwacje w warunkach siedliskowych [Łubek, Cieśliński 2005]. Ponieważ szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na organizm człowieka jest bardzo trudne do uchwycenia, słusznym jest wytypowanie dla różnych biotopów bioindykatorów o zróżnicowanym stopniu wrażliwości [Jóźwiak 2007]. Ocena ewentualnego zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi gleb z terenów narażonych na oddziaływanie emitora zanieczyszczeń wydaje się być uzasadniona, ze względu na lokalizację na tych terenach rożnego rodzaju upraw rolniczych [Gondek, Filipek-Mazur 2007]. Nikiel jest pierwiastkiem trudnym do wyeliminowania z otoczenia, ponieważ stanowi składnik wielu narzędzi oraz przedmiotów dnia codziennego. Mimo, że jego rola w fizjologii zwierząt pozostaje niejasna, nikiel jest zaliczany do pierwiastków śladowych [Śpiewak, Piętowska 2006]. Wśród osób przewlekle narażonych na nikiel w postaci lotnej stwierdzono podwyższone ryzyko raka płuc i górnych dróg oddechowych, opisano również przypadki astmy, pylicy płuc, przewlekłych chorób błony śluzowej nosa z perforacją prz[...]

Topinambur (Helianthus tuberosus) substratem do produkcji biogazu


  Praca przedstawia charakterystykę uprawy i właściwości energetyczne topinamburu. Ponadto zaprezentowano możliwości pozyskiwania biogazu z zielonki słonecznika bulwiastego na tle innych roślin. Badania wskazują, że zawartość metanu w biogazie pozyskanym z tej rośliny energetycznej waha się w przedziale 57,3%-76%. Biogaz z topinamburu daje możliwość uzyskania 65-105 GJ·ha-1 energii. Uzyskana ilość biogazu z 1 ha uprawy topinamburu wynosi około 3000 - 5000 m3, co stawia tę roślinę, jako bardzo dobre źródło biogazu.Znanym jest fakt, że ciągły rozwój cywilizacyjny skutkuje dużym, a czasami nadmiernym wykorzystaniem paliw kopalnych. Zasoby paliw konwencjonalnych, w tym ropy naftowej, przy zachowaniu obecnych trendów eksploatacyjnych, powinny wystarczyć na ok. 40-50 lat, gazu ok. 60-70 lat, a węgla w odniesieniu do skali światowej na ok. 200 lat. W ostatnich latach możemy zaobserwować wzmożone zainteresowanie celowymi uprawami energetycznymi, np. wierzby wiciowej, ślazowca pensylwańskiego, czy topinamburu. Stosowanie na dużą skalę takich upraw daje wiele korzyści, np. uzyskanie niezależności energetycznej od importowanych obecnie paliw, dywersyfikację źródeł energii oraz możliwość rozwoju obszarów wiejskich [10]. Energia z biomasy może być pozyskiwana przez wykorzystanie produktów fermentacji anaerobowej gnojowicy, produktów i odpadów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz osadów ściekowych, czyli biogazu. Biogaz to produkt beztlenowej fermentacji związków pochodzenia organicznego, zawierających celulozę, białko, węglowodany, czy skrobię. Paliwo to ma zastosowanie do n[...]

Produkcja i wykorzystanie biogazu w oczyszczalni ścieków "Hajdów"


  W pracy przedstawiono analizę produkcji i wykorzystania biogazu w oczyszczalni ścieków Hajdów w latach 2007-2011. Produkcja biogazu w analizowanym okresie była stała i wynosiła średnio 4,6 mln m3. Głównym kierunkiem zagospodarowania biogazu było wykorzystanie go do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Pozostałą część biogazu w niewielkich ilościach sprzedawano na zewnątrz bądź spalano w pochodni. Energetyczne wykorzystanie biogazu przyniosło oczyszczalni ścieków wymierne korzyści zarówno ekologiczne, pozwalając na redukcję emisję gazów zawierających metan i utylizację osadu ściekowego, jak i ekonomiczne, dzięki zmniejszeniu kosztów bieżącej eksploatacji.Wydzielanie osadu ze ścieków jest nieodłączną częścią procesu ich oczyszczania i wiąże się ze wszystkimi metodami oczyszczania. Osady ściekowe wykazują dużą zmienność składu chemicznego, zależną od właściwości ścieków, technologii oczyszczania i przeróbki osadów. Ilość osadów wydzielanych po oczyszczaniu ścieków komunalnych na współczesnych oczyszczalniach, zajmuje od 0,5% do 2,0% objętości wód ściekowych [2]. W dobie rozwoju sieci kanalizacyjnej należy spodziewać się zwiększających się ilości ścieków. Jednocześnie rosnąć będą ilości uzyskiwanych w procesach ich oczyszczania osadów ściekowych. Obecnie nieodłączną częścią procesów technologicznych każdej oczyszczalni ścieków jest przeróbka osadów i ich unieszkodliwianie, przyczyniające się do zmniejszenia masy i objętości osadów, a także pozbawienia ich szkodliwego wpływu na środowisko [1]. Produkcja biogazu na bazie osadów ściekowych jest jedną z dróg rozwiązania tego problemu [6]. Do bezpośredniej produkcji biogazu najbardziej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części oczyszczalni przemysłow[...]

Badania parametrów energetyczno-ekologicznych kotła zasilanego peletami ze Ślazowca Pensylwańskiego


  W artykule przedstawiono wyniki badań roboczych parametrów energetyczno-emisyjnych, przeprowadzonych na kotle skonfigurowanym do spalania peletów z biomasy o mocy nominalnej wynoszącej 32 kW. Do badań zastosowano paliwo w postaci peletu ze ślazowca pensylwańskiego, co w praktyce ukazało pewne niedociągnięcia konstrukcyjne kotła.Biomasa jest jednym z najwcześniej znanych ludzkości źródeł energii. Stosowana jest głównie na obszarach wiejskich, gdzie jest dostępnym źródłem energii [7]. Energia z biomasy zajmuje czwarte miejsce na świecie, jako źródło energii, pokrywając około 14% światowego zapotrzebowania na energię [3]. Wykorzystanie biomasy w procesie produkcji energii ma na celu zarówno zapewnienie częściowego zastąpienia paliw kopalnych, ale również spowolnienie niekorzystnych zmian klimatu [4]. Warto pamiętać, iż wykorzystanie biomasy na cele energetyczne daje praktycznie niezauważalną emisję SO2 oraz w bilansie końcowym zerową emisję CO2. O korzyściach ekonomicznych decydują natomiast [5]: oszczędzanie paliw konwencjonalnych, unikanie kosztów wywozu i składowania odpadów organicznych w kompostowni bądź składowisku, zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska. Zapotrzebowanie na tego typu paliwo wynika głównie z uwagi na wygodę stosowania, a także z możliwości wykorzystania zarówno w grzewczych instalacjach indywidualnych, jak i systemach ciepłowniczych. W porównaniu do tradycyjnego drewna opałowego, pelety mogą zapewnić możliwość automatyzacji i optymalizacji spalania, podobne do oleju opałowego czy gazu ziemnego w połączeniu z wysoką sprawnością spalania i niską ilością pozostałości spalania. Cel i zakres badań Założonym celem badań było określenie roboczych parametrów energetyczno-ekologicznych typowego kotła zaproj[...]

Chemical determinants of the use of recycled vehicle components Chemiczne uwarunkowania zagospodarowania elementów pojazdów poddanych recyklingowi DOI:10.15199/62.2015.10.46


  The structure of waste (quantity and type of materials) resulting from dismantling of 170 vehicles in a specialized facility, withdrawn from the use, was defined. The recycling allowed to recover materials, products and energy in 79.7%, 17.5% and 2.63%, resp. Motoryzacja wywiera duży wpływ na środowisko przyrodnicze. Oddziaływania dotyczą zarówno budowy infrastruktury, jak również wszystkich etapów związanych z powstawaniem, eksploatacją oraz unieszkodliwieniem zużytych pojazdów samochodowych. Problemy natury ekologicznej związane z zagospodarowaniem samochodów wycofanych z eksploatacji stanowią niezwykle istotne zagadnienie. Praca zawiera wyniki analiz dotyczących cyklu życia obiektów technicznych pochodzących z przykładowego przedsiębiorstwa. Poddano analizie oddziaływanie elementów pojazdów na środowisko. Przedstawiono metody chemicznych procesów recyklingu surowcowego. Duże zainteresowanie konsumentów najnowszymi zdobyczami techniki, a także wykorzystanie zaawansowanych, coraz to nowocześniejszych urządzeń i maszyn przez wytwórcze podmioty rynku sprawia, że tempo rozwoju technologii staje się coraz wyższe. Sytuacja ta jest przyczyną wzmożonego wzrostu zapotrzebowania na energię, która na przełomie ostatnich lat (w skali świata) w blisko 80% pochodzi ze źródeł konwencjonalnych1). Znaczna szkodliwość działań związanych z wydobyciem surowców energetycznych oraz z procesami ukierunkowanymi na pozyskiwanie energii ze źródeł nieodnawialnych sprawia, że sytuacja ta stanowi niezwykle istotny problem we współczesnej gospodarce światowej. Znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze wywierają obiekty techniczne, w tym środki transportu. Negatywne oddziaływanie doty- Pracę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 1868 94/10(2015) Dr Monika BOJANOWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1783. Prof. dr hab. Izabella JACKOWSKA - notkę[...]

Właściwości chemiczne wybranych produktów odpadowych przetwórstwa rolno-spożywczego w aspekcie ich energetycznego wykorzystania DOI:10.15199/62.2018.5.26


  Paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny mają wciąż największy udział wśród źródeł energii na świecie. Jednak obawy dotyczące wpływu wykorzystania tych paliw na zmiany klimatyczne oraz perspektywa ich wyczerpania powodują konieczność poszukiwania czystszych metod wytwarzania energii. Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii wywołuje pozytywne zmiany w otoczeniu rolnictwa oraz w środowisku naturalnym, zmierzając do zrównoważonego gospodarczego rozwoju świata1, 2). Biomasa, która stanowi ogromny potencjał na całym świecie, jest jedną z obiecujących alternatyw dla paliw kopalnych3-5). Wśród wielu jej zalet należy wymienić dostępność, neutralność emisji CO2 oraz małą zawartość siarki i popiołu. Wykorzystanie energii z biomasy sprzyja zmniejszeniu zużycia paliw kopalnych, a przez to zmniejszeniu problemów środowiskowych i energetycznych. Wykorzystanie energetyczne odpadów pochodzenia roślinnego to także sposób na rozwiązanie problemów związanych z ich zagospodarowaniem. Według różnych źródeł szacuje się, że 14% światowego zapotrzebowania na energię dostarcza biomasa, a spalanie biomasy stanowi ponad 90% całkowitej światowej bioenergii. Pojęcie "biomasa" obejmuje wszystkie materiały pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpady rolnicze, produkty i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego. Głównymi zasobami biomasy są uprawy rolne i ich odpady uboczne, odpady zwierzęce, organizmy wodne (algi, wodorosty), rośliny i pozostałości leśne, odpady z przetwarzania żywności, odpady komunalne i odpady z obróbki drewna6-9). Niestety, biomasa ma także pewne wady, takie jak mała wartość opałowa i mała gęstość, wysoka wilgotność i zawartość substancji lotnych oraz duża wartość stosunku O:C. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Grzegorz Zając, Andrzej Kuranc*, Tomasz Słowik, Agnieszka Dudziak, Monika Stoma, Jacek Wasilewski 780 97/5(2018) Mgr inż. Agnieszka DUDZIAK w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwers[...]

Analiza rynku myjni i procesu czyszczenia cystern w transporcie substancji chemicznych zgodnie z wymaganiami EFTCO DOI:10.15199/62.2018.11.4


  Przedstawiono klasyfikację substancji, które są transportowane specjalnymi kanałami dystrybucji. Różnego rodzaju substancje (ciecze, pasty, materiały sypkie i ciała stałe) wypełniające kontenery, beczki, cysterny oraz wszelkie inne typy zbiorników, podlegających obsłudze, służących do przechowywania lub transportowania, pozostawiają po sobie zanieczyszczenia, które należy regularnie usuwać. Niezwykle istotną kwestią staje się zatem poprawa bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych (zwłaszcza substancji chemicznych), a w konsekwencji ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków z tym związanych. W pracy zwrócono uwagę na problematykę mycia cystern przewożących substancje chemiczne. Wraz z dynamicznym rozwojem całej gospodarki niebezpieczne substancje chemiczne stały się niezbędne dla funkcjonowania wielu branż: przemysłu, rolnictwa, obrony narodowej, a nawet codziennego życia ludzi1, 2). Są to różnego rodzaju substancje stałe, ciecze lub gazy, takie jak materiały wybuchowe, łatwo palne ciecze, gazy lub ciała stałe, substancje utleniające i nadtlenki organiczne, substancje toksyczne, zakaźne i trujące, materiały radioaktywne, substancje żrące (kwasowe lub zasadowe), wydzielające trujące pary oraz różne inne substancje i preparaty niebezpieczne, np. substancje duszące lub uczulające3). Substancje te są podzielone zgodnie z modelem ONZ na 9 klas w zależności od stwarzanych zagrożeń (F - zapalne, T - trujące, C - żrące). Do przewozu substancji chemicznych i innych materiałów niebezpiecznych wykorzystywane są różne rodzaje pojazdów, najczęściej cysterny (z uwagi na przewóz tych substancji w postaci płynnej). Aby cysterna mogła przewozić materiały niebezpieczne, musi mieć odpowiednie wyposażenie i być technicznie przystosowana do przewozu danego towaru niebezpiecznego. W konsekwencji tego rodzaju środki transportowe są jednostkami o złożonej konstrukcji (np. jednokomorowe, jednokomorowe z falochronami, wiel[...]

Studies on physicochemical properties of catalyst precursors for the preparation DME from ethanol Badania fizykochemicznych właściwości prekursorów katalizatorów do otrzymywania DME z etanolu DOI:10.15199/62.2015.10.24


  Samples of zeolites (clinoptilolite, ZSM-35, ferrierite) were doped with Cu ions (concn. 1-5%) by the pre-immersion in a Na2 versenate soln. at concn. of 0.1 M, immersion in a CuSO4 soln. and calcinations. The Cu contents in the doped samples were detd. by X-ray fluorescence. The incorporation of Cu in the zeolites structures was confirmed by IR spectroscopy with Fourier transformation and X-ray diffraction. The total surfaces of doped materials were slightly lower than that of raw zeolites as detd. by lowtemp. N2 adsorption. Pakiet klimatyczny1) wprowadzony w UE i podpisany przez kraje członkowskie, w tym Polskę, a także zmniejszanie się zasobów ropy naftowej stwarzają konieczność poszukiwania nowych, najlepiej odnawialnych źródeł energii, które mogłyby zastąpić paliwa stosowane w transporcie1-3). Badano katalizatory przeznaczone do reakcji przemiany etanolu w kierunku DME, przygotowane przy użyciu technik DIM (podwójnej impregnacji) i CIM (klasyczna impregnacja). Bazę katalizatorów stanowią zeolity klinoptylolit, ZSM-35 i ferrieryt. Właściwości fizykochemiczne prekursorów katalizatorów badano za pomocą technik XRD oraz FT-IR/PAS. Eter dimetylowy (DME) CH3OCH3 jest najprostszym przedstawicielem grupy eterów. Jest to bezbarwny, lotny gaz charakteryzujący się łagodnym i eterycznym zapachem. Dobrze rozpuszcza się w wodzie (2,4 g/100 cm3), jak również w alkoholach, toluenie i innych rozpuszczalnikach organicznych. DME jest palny, pali się niebieskim płomieniem i tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową4-10). Jest stosowany jako środek ekstrakcyjny i jako katalizator oraz stabilizator w procesach polimeryzacji. Ponadto jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako środek chłodzący, dyspergujący, a także jako paliwo rakietowe czy środek ułatwiający zimny rozruch silnika benzynowego. Z uwagi na wysoką lotność stosowany jest także w preparatach leczniczych. Coraz częściej jest też wykorzystywany jako paliwo do celów komunalny[...]

Study on kinetics of bioethanol to dimethyl ether conversion on copper-modified zeolite catalysts Badania kinetyki konwersji bioetanolu do eteru dimetylowego na katalizatorach zeolitowych zawierających miedź DOI:10.15199/62.2015.10.25


  Biomass-derived EtOH was converted to Me2O on optionally Cu-doped clinoptilolite, ZSM-35 zeolite and ferrierite at 660-730 K under 1.2 bar to det. the reaction kinetics and isokinetic temps. The selectivity of Me2O synthesis decreased with increasing SiO2/Al2O3 modulus of the catalyst. Przedstawiono wyniki badań kinetyki procesu ETG ze szczególnym uwzględnieniem transformacji bioetanolu do DME na katalizatorach zeolitowych promowanych miedzią. Wyniki badań wskazują na szczególną rolę miedzi w podwyższeniu selektywności procesu w kierunku DME. Z końcem XX w. eter dimetylowy (DME) zaczął być uznawany za substytut oleju napędowego. Sprzyja temu opracowywanie tańszych i prostszych technologii jego wytwarzania. Za jego stosowaniem jako paliwa do zasilania silników wysokoprężnych przemawiają m.in. niska temperatura samozapłonu i wysoka liczba cetanowa, dzięki czemu poprawiają się właściwości eksploatacyjne silnika pojazdu. Ponadto, w odniesieniu do oleju napędowego obserwuje się mniejszą emisję gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych1-3). Dzięki wykorzystaniu bioetanolu do produkcji DME może być on traktowany jako biopaliwo (BioDME). W pracy zbadano kinetykę transformacji bioetanolu w kierunku DME na katalizatorach zeolitowych dotowanych miedzią. Transformacja bioetanolu do DME jest częścią procesu zwanego ETG (ethanol-to-gasoline), który jest technologiczną mutacją procesu Mobil MTG (methanol-to-gasoline), bazującego na kondensacji metanolu do wyższych węglowodorów. Klasyczne katalizatory procesu MTG są bardzo czułe na obecność wody w substracie. Powstająca w trakcie procesu para wodna dezaktywuje katalizator, a jej górne dopuszczalne stężenie to 100 ppm4, 5). Proces ETG można zapisać równaniem (1), analogicznym jak w przypadku MTG: nC2H5OH → C2nHn+x + xH2O (1) Sprzęganie bioetanolu na powierzchni aktywnej katalizatora przebiega poprzez fragmenty powierzchniowe, które są prekursorami DME. Dalsze procesy [...]

Temperatura wrzenia płynu hamulcowego na bazie eterów alkilowych glikoli alkilenowych na przykładzie pojazdów będących w użytkowaniu DOI:10.15199/62.2018.12.17


  Chemia samochodowa to ważny dział asortymentowy, który zapewnia dostawę płynów eksploatacyjnych i środków smarnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pojazdów. Wśród tych związków największe znaczenie mają syntetyczne węglowodory, w tym polialfaolefiny (PAO), estry kwasów karboksylowych (poliestry, kompleksestry), a także polialkilenogloikole (PAG) oraz monoalkilowe etery glikoli etylenowych1, 2). Te preparaty chemiczne, a wśród nich płyn hamulcowy, muszą spełniać wiele wymagań określonych względami bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również względami ochrony środowiska i zdrowia człowieka3-5). Pomimo częstego stosowania w literaturze pojęcia "rodzaje płynów hamulcowych", w rzeczywistości 95% samochodów na świecie korzysta z produktów tworzonych na bazie estrów glikolowych6). Jak podaje Jakóbiec4) płyn hamulcowy jest kompozycją różnych substancji, z których główne rodzaje przedstawiono w tabeli 1. Obecnie dostępnych jest kilka klas płynów hamulcowych spełniających wymagania normy8), będącej odpowiednikiem normy wydanej przez DOT (Department of Transportation of the United States), obowiązującej powszechnie w motoryzacji dla określania klasy płynów hamulcowych. Stąd też klasy płynów oznaczane są jako DOT 3, DOT 4, DOT 5 oraz R-3 (przeznaczony do tarczowych i bębnowych układów hamulcowych w starszych typach samochodów). Im większa jest liczba przy oznaczeniu normy, tym lepsze są właściwości płynu8). Andrzej Kuranca, Grzegorz Zająca, Joanna Szyszlak-Bargłowicza, Tomasz Słowika,*, Jӑn Vrǎbelb, Branislav Šarka nb, Jacek Cabana, Piotr Maka rskia Table 1. Brake fluid components1, 7) Tabela 1. Składniki płynu hamulcowego1, 7) Składnik Zawartość, % Silnie higroskopijne etery alkilowe glikoli alkilenowych, pełniące funkcję rozpuszczalników 70-80 Poliglikole etylenowe/propylenowe lub estry boranowe eterów alkilowych glikoli alkilenowych, pełniące funkcję środków smarnych 20-30 Inhibitory: dodatki antykorozyjne, an[...]

 Strona 1  Następna strona »