Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Czerwiński"

Ograniczenie uciążliwości zapachowej w zakładach utylizacji odpadów zwierzęcych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcję rozwiązania problemu ograniczenia uciążliwości zapachowej w zakładzie utylizacji odpadów zwierzęcych z zastosowaniem technologii plazmy niskotemperaturowej. W proponowanej instalacji zanieczyszczone powietrze usuwane z pomieszczeń przemysłowych jest kierowane do reaktora z wyładowaniami barierowymi, w trakcie których generowany jest ozon oraz wolne rodniki. Skuteczność dezodoryzacji zależy w tym przypadku od konstrukcji reaktora, wielkości mocy czynnej dostarczanej do środowiska reakcji oraz odpowiedniego doboru parametrów procesowych (temperatura, natężenie przepływu gazów oraz ich wilgotność). Gas samples taken off in animal waste utilization plants in summer, autumn and winter 2008/2009 were analyzed by gas chromatog. and treated with low-tempera[...]

Pomiar zapachowego zanieczyszczenia powietrza w obiektach przemysłowych przy zastosowaniu chromatografii gazowej i mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki oznaczeń związków odorowych, różniących się polarnością i lotnością, przy wykorzystaniu mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (izolacja i wzbogacanie związków) oraz chromatografii gazowej w sprzężeniu ze spektrometrią mas (analiza jakościowa i ilościowa). Solid phase micro extn. and GC-MS were used for detn. of odor compds. in gas samples taken from an industrial piggery atm. Eight com. stationary phases were tested. The std. mixts. of odor compds. were generated by evapn. of resp. compounds into a gas stream at 30°C. The detd. concns. of PhH and its alkyl deriv. were 10-25 ppm, of Clcontg. org. compds. 5-10 ppm, Me3N 25 ppm, BuOH 50 ppm and (MeS)2 10 ppm. Przygotowanie próbki do analizy chromatograficznej jest podstawowym zagadnieniem wielu metod anality[...]

Związki złowonne z drożdżowni. Identyfikacja oraz próba degradacji ozonem

Czytaj za darmo! »

Spośród wielu metod dezodoryzacji gazów odlotowych w praktyce przemysłowej stosowanych jest tylko kilka. Jedną z mniej konwencjonalnych technik jest proces ozonowania. Stosowanie ozonu w procesach dezodoryzacji polega głównie na wykorzystaniu jego zdolności utleniających. W porównaniu z metodami klasycznymi metody z zastosowaniem ozonu odznaczają się wysokim stopniem usuwania zanieczyszczeń o cząsteczkach trwałych i trudno biodegradowalnych. Umożliwiają także usuwanie odorantów występujących w bardzo małych stężeniach. Przedstawiono wyniki badań związków odorowych powstających w procesie produkcji drożdży w lubelskiej drożdżowni. Wykorzystując analizę chromatograficzną połączoną ze spektrometrią masową, zidentyfikowano w gazach odlotowych kilkanaście związków złowonnych, głównie węglowodorów aromatycznych. Omówiono wybrane parametry fizykochemiczne oznaczonych związków. Następnie, korzystając z uzyskanych informacji, 4 substancje wytworzono laboratoryjnie i poddano procesowi ozonowania w fazie gazowej. Rozkład związków badano pojedynczo oraz w mieszaninie, otrzymując w pierwszym przypadku dla 3, a w drugim przypadku dla 2 z 4 badanych substancji wydajność degradacji ponad 70%. Fourteen malodorous compds. (mostly hydrocarbons) were identified in off-gases from yeast production by gas chromatog. coupled to mass spectrometry. Three of the compds. were subjected to degrdn. with O3 sep. or in the mixt. The efficiency of sep. degrdn. was 74.2-96.1%. Degrdn. degree of 1-hydroxmethyl-2,5-ditertbutylbenzene (ref. compd.) and of resp. mixt. was lower. Odory, powoduj􀄅c dyskomfort w odbiorze 􀄞rodowiska zewn􀄊trznego, stanowi􀄅 obecnie jedno z najcz􀄊􀄞ciej wskazywanych przez spo- 􀃡ecze􀄔stwo 􀄨róde􀃡 uci􀄅􀄪liwo􀄞ci. Ze szczególn􀄅 niech􀄊ci􀄅 traktowane s􀄅 zlokalizowane w obr􀄊bie s[...]

Utlenianie związków złowonnych z gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

Dezodoryzacja gazów odlotowych pochodzących z procesów przemysłowych nie jest zadaniem prostym. Wybór skutecznej metody dezodoryzacji zależy m.in. od wielkości emisji, jakościowego składu emitowanych odorów i wymaganego stopnia oczyszczania. Pomimo istnienia wielu metod ograniczania uciążliwości zapachowej, żadnej z nich nie można uznać za uniwersalną. Rozwiązania o wysokiej skuteczności związane są z dużymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, natomiast tańsze, prostsze metody często nie spełniają stawianych im wymogów. Wynika stąd potrzeba poszukiwania technik alternatywnych, stanowiących kompromis pomiędzy ponoszonymi nakładami finansowymi a uzyskiwaną wydajnością. Do takich rozwiązań można zaliczyć dezodoryzację wykorzystującą metody utleniania, a w szczególnoś[...]

Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu


  Przedstawiono wyniki badań półtechnicznych rozkładu związków złowonnych i kancerogennych tworzących się podczas przerobu asfaltów. Badano rozkład tych związków pod wpływem ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej. W badaniach zastosowano reaktor plazmochemiczny o specyficznej konstrukcji z elektrodami siatkowymi zasilany prądem o zmiennej częstotliwości (f ok. 1500 Hz) i napięciu (do 10 kV). Zastosowanie reaktora plazmochemicznego o odpowiedniej geometrii strefy wyładowań elektrycznych pozwoliło na rozkład związków kancerogennych powstających podczas produkcji asfaltu z efektywnością ponad 90%. Com. off-gases from prodn. and pouring bituminous mass during road construction were treated with O3 generated in-situ in prototype low-temp. plasma reactor (10 kV) to decomp. the volatile org. compds. The carcinogenic compds. were removed with an efficiency over 90%. Asfalty (masy bitumiczne) są produktami otrzymywanymi z procesów przeróbki ropy naftowej lub ze złóż naturalnych. Są to stałe lub Politechnika Lubelska Janusz Ozonek*, Krzysztof Jahołkowski, Jacek Czerwiński, Adam Piotrowicz Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu Use of ozone and low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in off-gases from bitumen production Mgr inż. Krzysztof JAHOŁKOWSKI w roku 1974 ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Lubelskiej. Specjalność - elektrotechnika, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej. Dr hab. inż. Janusz OZONEK, prof. PL, ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 2003 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Obecnie pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska.[...]

 Strona 1