Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Florian Ryszka"

Wzbogacenie drożdży Saccharomyces cerevisiae w miedź, żelazo i mangan

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ parametrów procesowych (stężenie serwatki i soli Cu(II), Fe(II) oraz Mn(II), temperatura inkubacji) na efektywność wzbogacania drożdży piekarskich (Saccharomyces cerevisiae) w mikroelementy a także na zawartość metalu w osadzie (wbudowanie) i w nadsączu. Proces wzbogacania komórek drożdży w jony metali prowadzono przez 1 h. Stwierdzono, że istotnym czynnikiem wpływającym na zawartość metalu w biomasie jest stężenie wyjściowe pierwiastka w inkubacie. Podwyższenie temp. inkubacji do 35-50°C powoduje zwiększenie jego zawartości w nadsączu. Opierając się na uzyskanych wynikach zwiększono następnie skalę 500 razy stosując następujące parametry procesowe: stężenie Cu(II) 32 mM, Fe(II) 48 mM i Mn(II) 40 mM, inkubacja prowadzona przez 24 h w temp. 25°C. Po inkubacji [...]

Technologia wytwarzania i skład chemiczny preparatów wapniowych ze skorup jaj i dolomitu


  Opracowano technologię wytwarzania preparatów wapniowych ze skorup jaj kurzych oraz z dolomitu z użyciem kwasu cytrynowego lub fumarowego. Preparaty te będą mogły być wykorzystane do produkcji wieloskładnikowych suplementów diety stosowanych w profilaktyce osteoporozy. Ze skorup uzyskano cytrynian i fumaran wapnia, a z dolomitu cytrynian i fumaran wapnia oraz fumaran i wodorocytrynian magnezu. W preparatach określono zawartość mikro- i makroelementów, oznaczono rozpuszczalność w różnych roztworach oraz wykonano zdjęcia skaningowe. Preparaty wapnia otrzymane ze skorup zawierały dużo Ca (19-21%) i P (88-226 mg/kg) oraz S, Si, Sr, natomiast sole z dolomitu zawierały oprócz Ca, więcej Mg, Fe, Mn i Zn. Z badań wynika, że do produkcji wieloskładnikowych suplementów diety korzystne byłoby połączenie preparatów otrzymanych ze skorup jaj i z dolomitu, lecz wymaga to dalszych badań, także z określeniem bioprzyswajalności wapnia z tych produktów. Eggshells and dolomite were converted to Ca citrates and fumarates considered as diet supplements. Soly. and chem. compns. of the salts were detd. and compared with literature data. The salts contained some heavy metals but under the allowable limits. Preparaty wapnia, głównie węglan wapnia (Calcium carbonicum) z ewentualną domieszką soli magnezowych, są stosowane w profilaktyce i terapii groźnej choroby cywilizacyjnej jaką jest osteoporoza. Z raportu przygotowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika, że osteoporoza staje się coraz większym problemem zdrowotnym i społecznym. Szacuje się, że w 2010 r. na całym świecie odnotuje się 6,3 mln złamań osteoporotycznych, podczas gdy w 1990 r. było ich 1,7 mln1, 2). Jest to uogólniona choroba metaboliczna kości. Znane są główne przyczyny osteoporozy, ale dotychczas nie opracowano skutecznych metod jej leczenia. Wapń jest fundamentalnym pierwiastkiem, od którego zależy kondycja kości. Jego niedobór powoduje ubytek hydroksyapatytu (s[...]

Optymalizacja warunków wbudowania jodu do drożdży Saccharomyces cerevisiae


  Określono optymalne warunki wbudowania jodu do drożdży piekarskich (Saccharomyces cerevisiae). Zbadano wpływ czasu i temperatury inkubacji oraz stężenia jodku potasu na wybrane parametry procesu wbudowywania jodu do drożdży: masę otrzymanego biopleksu, zawartość jodu w biopleksie, wydajność procesu wbudowania jodu do biopleksu i zawartość białka całkowitego w nadsączu. Aby wydajność procesu wbudowania jodu do drożdży była jak największa, temperatura inkubacji nie powinna przekraczać 29,4°C. Więcej biopleksu otrzymano, inkubując drożdże z jodkiem potasu w temp. do 26,3°C przez 11,2-18 h. Największą zawartość jodu w drożdżach uzyskano w temp. do 32,4°C przy stężeniu KI 4,5 mM. Nasilenie procesów autolizy zaczyna się w temp. wyższej niż 25,7°C. W temp. ok. 50°C następuje zwiększenie ilości białka całkowitego w biomasie drożdży. Drożdże z wbudowanym jodem mogą być stosowane do produkcji suplementów diety oraz jako dodatki paszowe. The optimum conditions of I incubation (temp., time, KI concn.) into bakery yeast (Saccharomyces cerevisiae) were detd. The optimum incubation temp. and time for bioplex were 26,3°C and 11,2-18 h, resp. The highest I concn. in yeast was obtained at 32,4°C and KI concn. 4,5 mM. The I-enriched yeast can be used for prodn. of food supplements and as feed additives. Drożdże, szczególnie z gatunku Saccharomyces cerevisiae są szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym, a zwłaszcza fermentacyjnym (drożdże piwowarskie, winiarskie, gorzelnicze i piekarnicze). Służą też do produkcji drożdży paszowych oraz preparatów drożdżopochodnych1). Zawierają one duże ilości białka, w tym aminkowasy egzogenne, natomiast niewiele tłuszczów i włókna. Bogate są w witaminy z grupy B oraz sole mineralne. Oprócz makroelementów, takich jak Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg zawierają wiele mikroelementów, m.in. Sr, Mn, Fe, Zn, Cu, Co2-4). Nie zawierają ważnego pierwiastka, jakim jest jod. Jod odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkc[...]

 Strona 1