Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KONSTANTY CHMIELEWSKI"

Wczoraj,dziś i jutro Zakładów Azotowych "Kędzierzyn"

Czytaj za darmo! »

W grudniu 1948 roku zapadła decyzja rządu o podjęciu budowy - na ruinach byłej fabryki "IG Farben Industrie" Heydebreck - zespołu wytwórni produktów chemicznych, m.in. nawozów azotowych, gazów technicznych i półproduktów organicznych oraz opartych na nich środków pomocniczych dla wielu gałęzi przemysłu. Powstała w 1940 r. poniemiecka fabryka chemikaliów niezbędnych do prowadzenia wojny [...]

Polska Izba Przemysłu Chemicznego gościem Zgromadzenia Ogólnego CEFIC 1991 DOI:

Czytaj za darmo! »

20 ч-21 czerwca 1991 r. obradowało w Brukseli Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC (European Chemical Council). Organizacja CEFIC powstała w 1972 r. Zrzesza wszystkie narodowe federacje (asocjacje, związki itp.) przemysłu chemicznego w krajach należących do EWG i EFTA oraz największe firmy chemiczne operujące w Europie. CEFIC reprezentuje europejski przemysł chemiczny, w którym zatrudnionych jest łącznie ok. 2,2 min [...]

Kompleks Rafineryjno-Petrochemiczny "Południe” - stan projektu

Czytaj za darmo! »

Podczas obrad VII zgromadzenia uczestników Konsorcjum ds. przygotowania budowy Kompleksu Rafineryjno-Petrochemicznego "Południe", które odbyło się w Kędzierzynie-Koźlu 4 listopada 1996 r., postanowiono kontynuować prace nad projektem oraz wybudować Kompleks w dwóch etapach. Większa atrakcyjność ekonomiczna części petrochemicznej Kompleksu zachęca do budowy najpierw tej właśnie części. W prz[...]

Przemysł ciężkiej syntezy organicznej w Polsce - baza materialna, inwestycje, ochrona środowiska DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono modernizacje technologii i instalacji przeprowadzone w przemyśle ciężkiej syntezy organicznej, w wyniku których zmniejszono energochłonność wytwarzania podstawowych produktów, takich jak: etylen, poliolefiny, styren, metanol, aromaty. Przedstawiono 3 warianty planu inwestycyjnego na lata 1986 -r-1990. Produkcje zaliczane do ciężkiej syntezy organicznej prowadzi się w zakładach karbo- i petrochemicznych oraz w zakładach nawozów azotowych, mających duże wytwórnie karbo- i petrochemiczne, które podlegały byłemu Zjednoczeniu Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego "Petrochemia", jak też w większych zakładach, które dawniej należały do Zjednoczenia Przeir»ysłu Organicznego "Organika" . W związku z brakiem danych liczbowych z poszczególnych przedsiębiorstw, a zwłaszcza trudnością w rozdzieleniu danych dotyczących zakładów nawozowych, petro- i karbochemicznych, w niniejszej pracy przedstawiono łączne informacje na temat tych zakładów (często nawet łącznie dla wszystkich zakładów podlegających wymienionym dwóm zjednoczeniom). Dekapitalizacja zakładów____________________________________ Z danych o średnim rocznym przyroście wartości majątku przemysłu chemicznego w dziesięcioleciu 1974 -ł-1983 wynika, że dla zakładów, które podlegały byłemu Zjednoczeniu "Petrochemia", wynosił on 11,2%, natomiast dla przemysłu organicznego 8,3%. Były to wartości mniejsze od średniej wartości uzyskanej dla całego przemysłu chemicznego (największy przyrost, wynoszący 27,2%, był w przemyśle nieorganicznym), jednakże można je uznać za stosunkowo duże. Efektem tego powinno być znaczne odnowienie majątku zakładów, a tym samym cofnięcie zaawansowanego już w 1974 r. procesu starzenia się majątku. Tak się jednak nie stało, gdyż inwestowano głównie w nowe zdolności produkcyjne, prawie nie modernizując istniejącego majątku przedsiębiorstw. Szczególnie w obu omawianych branżach (petrochemicznej i organicznej) inwestycje dotyczyły głównie sfery prod[...]

Modernizacja wytwórni amoniaku w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono w skrócie zmiany modernizacyjne przeprowadzone w wytwórni amoniaku w ZA"Kędzierzyn" w okresie od jej uruchomienia w latach pięćdziesiątych do początku lat siedemdziesiątych. Omówiono obecne zamierzenia, których celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnej wytwórni do 1500 Mg na dobę i jednoczesne zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę produktu. Przedstawiono przyjęte koncepcje i szczegółowe rozwiązania w poszczególnych węzłach technologicznych wytwórni (tzn. w wytwórni gazu syntezowego, w układzie jego oczyszczania oraz w węźle syntezy amoniaku). Wytwórnia amoniaku w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" została uruchomiona w 1954 r. Wprowadzona technologia nie odbiegała pod względem nowoczesności od stosowanych wówczas w Europie (zgazowanie koksu z użyciem powietrza i pary w generatorach bezciśnieniowych, odmywanie C 0 2 wodą i CO ługiem miedziowym, synteza w reaktorach typu NEC itp.). Do 1979 r. wprowadzono wiele zmian modernizacyjnych, w których wyniku zastąpiono koks gazem ziemnym i częściowo koksowniczym i osiągnięto produkcję na poziomie 1350 Mg na dobę (według pierwotnego projektu ok. 600 Mg na dobę). Zmiany w całym ciągu wytwarzania i oczyszczania gazu polegały głównie na zbudowaniu dwóch instalacji do katalitycznego półspalania metanu (większej do gazu ziemnego, mniejszej do frakcji metanowych i metanowo- wodorowych oraz do gazu koksowniczego), zastąpieniu jednego z myć wodnych - myciem potasowym itp. Usprawnienia te opisano w dwóch publikacjach U2). W innych pracach3^ 6) i w patentach7^ 10) przedstawiono zmiany wprowadzone w syntezie amoniaku. Te ostatnie polegały na doskonaleniu reaktorów typu NEC i wprowadzaniu rozwiązań oryginalnych (w obu wypadkach bez wymiany istniejących naczyń ciśnieniowych). W rezultacie średnia (wielomiesięczna) wydajność uzyskiwana w każdym z siedemnastu reaktorów wzrosła z 40 do 79 Mg na dobę. Unowocześniono też i odnowiono zespół kompresorów tłokowych gazu syn[...]

 Strona 1