Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN KEMPIŃSKI"

Metody oznaczania zawartości fenolu w powietrzu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd danych dotyczących oznaczania zawartości fenolu w powietrzu zaczerpniętych z literatury pochodzącej z lat 1976÷1992. Uwzględniono zarówno sposoby wydzielania fenolu z powietrza, jak i oznaczania go jako indywiduum chemicznego obok jego homologów i pochodnych oraz innych związków. enol jest bardzo toksycznym związkiem, powszechnie stosowanym w różnych gałęziach przemys[...]

Zagadnienia dotyczące oznaczania stężenia fenolu w powietrzu oraz ocena selektywności metody kolorymetrycznej opartej na użyciu p-nitroaniliny

Czytaj za darmo! »

Zbadano selektywność i powtarzalność metody kolorymetrycznej służącej do oznaczania (z użyciem p-nitroaniliny) stężenia fenolu w powietrzu. Wykazano, że metoda ta nie powinna być stosowana w praktyce ze względu na zbyt małą czułość i selektywość oraz brak powtarzalności wyników. enol jest surowcem powszechnie stosowanym w wielu gałęziach przemysłu (np. w przemyśle tworzyw sztucznych, farmace[...]

Oznaczanie fenolu w powietrzu metodą chromatografii gazowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę oznaczania zawartości fenolu w powietrzu w zakresie obowiązującej w Polsce wartości największego dopuszczalnego stężenia (NDS). Metoda ta polega na absorpcji fenolu z powietrza w wodzie, a następnie oznaczeniu jego stężenia za pomocą chromatografii gazowej. Określono warunki stosowania metody. znaczanie fenolu w powietrzu wykonuje się metodami1)': spektrofotometrycznymi,[...]

Możliwości produkcji durenu z krajowych surowców naftowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości wydzielania durenu z naftowych półproduktów pochodzących z Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Określono zawartość durenu w trzech wybranych frakcjach zawierających węglowodory alkiloaromatyczne: benzynie pirolitycznej, pozostałości po destylacji produktu katalitycznego reformingu benzyny i frakcji C9+ izomeryzatu z instalacji p-ksylenu oraz scharakteryzowano przydatność technologiczną tych strumieni. Najkorzystniejszym surowcem okazała się pozostałość reformingowa. Dureń (1,2,4,5-tetrametylobenzen) jest cennym surowcem chemicznym. Produkty jego utleniania: kwas i dibezwodnik piromelitowe, służą do otrzymywania żywic alkidowych, plastyfikatorów, lakierów rozpuszczalnych w wodzie, smarów, klejów, utwardzaczy żywic epoksydowych, emulgatorów i barwników. Głównym zastosowaniem dibezwodnika kwasu piromelitowego jest produkcja żywic poliestrowoimidowych o dużej odporności na działanie wysokiej temperatury, używanych do otrzymywania wyrobów specjalnych przeznaczonych dla przemysłu lotniczego i elektrochemicznego. Dureń występuje w cięższych frakcjach związków aromatycznych pochodzenia karbochemicznego i petrochemicznego, jednak jego zawartość w produktach karbochemicznych jest ta[...]

Zastosowanie środków powierzchniowo czynnych do zapobiegania powstawaniu osadów w zbiornikach magazynowych produktów naftowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dyspergującego działania wybranych środków powierzchniowo czynnych produkcji krajowej w różnych frakcjach naftowych. Wytypowano najlepsze dyspergatory, których można użyć do zapobiegania powstawaniu osadów w zbiornikach magazynowych produktów naftowych. W dużych zbiornikach, w których magazynuje się frakcje naftowe, wraz z upływem czasu powstaje osad zawierający stałe węglowodory, takie jak parafiny, żywice i asfalteny, oraz składniki mineralne. W krajowym przemyśle rafineryjnym stało się to problemem wymagającym szybkiego rozwiązania ze względu na konieczność opróżniania zbiorników przeznaczonych do remontu oraz zagrożenie dla naturalnego środowiska człowieka stwarzane przez osady wyrzucone na zewnątrz zbiorników. Najlepszym sposobem uniknięcia trudności jest zapobieganie powstawaniu osadów, co polega na utrzymywaniu na dnie zbiornika temp. 40 — 70°C1) i stosowaniu dodatków różnorodnych substancji, lub ich mieszanin, odgrywających rolę dyspergatorów2^10). Dyspergatory są związkami chemicznymi, które nie tylko mają zdolność zapobiegania flokulacji, ale mogą również przeprowadzać w stan rozproszenia cząstki skoagulowane, a także już utworzone osady. O trwałości układu dyspersyjnego decydują trzy podstawowe parametry: wielkość rozproszonych cząstek, ich elektryczny ładunek oraz stopień zwilżalności ciała stałego przez ciecz. Działanie dyspergatorów polega na tym, że tworzą one warstewkę (film) na powierzchni cząstek składników stałych, zapobiegając w ten sposób flokulacji11). Najczęściej dyspergatormi są środki powierzchniowo czynne(spc). Charakterystyczną cechą wszystkich spc jest zdolność do zmniejszania napięć międzyfazowych. Gromadząc się na powierzchni podziału faz, środki powierzchniowo cz[...]

Wydzielanie durenu z produktów reformingu benzyny DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości i zastosowanie 1,2,4,5-tetrametylobenzenu - surowca do produkcji tworzyw sztucznych, farb i lakierów. Przedstawiono dane zawarte w literaturze dotyczące metod syntezy oraz wydzielania tego węglowodoru z surowców petrochemicznych. Przeprowadzono "zatężenie" wybranej frakcji petrochemicznej w celu zwiększenia w niej zawartości durenu, dobrano parametry wydzielania go metodą niskotemperaturowej krystalizacji oraz opracowano analityczne metody określania efektywności procesu. Dureń (1,2,4,5-tetrametylobenzen) jest cennym surowcem chemicznym. W skali przemysłowej uzyskuje się go zazwyczaj metodą wydzielania z alkiloaromatycznych frakcji ropy naftowej. Z produktów otrzymywanych w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku podczas przetwarzania ropy naftowej najwięcej durenu zawiera frakcja C9+ pochodząca z reformingu benzyny. Różnice między wartościami temperatury wrzenia poszczególnych składników tej frakcji są tak niewielkie (tab.), że wydzielenie któregokolwiek z nich metodą destylacji jest prawie niemożliwe1,2). Można natomiast wydzielać dureń i naftalen, gdyż wyróżniają się one wysoką temperaturą topnienia. Prowadzi się wówczas krystalizację oziębionej mieszaniny, z której wcześniej w procesie rektyfikacji usunięto naftalen. Wydzielenie naftalenu jest możliwe dzięki znacznej różnicy między temperaturą wrzenia durenu a naftalenu. Temperatura krys[...]

Badania nad utylizacją wody odpadowej z przemysłu petrochemicznego zawierającej różnorodne zanieczyszczenia organiczne

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę utylizacji wody odpadowej z kolumny regeneracji rozpuszczalnika (dimetyloformamidu) i instalacji wydzielania butadienu Petrochemii Płock SA. Najskuteczniejszą metodą okazała się metoda mokrego utleniania nadtlenkiem wodoru, która umożliwia usunięcie z wody odpadowej charakterystycznej woni dzięki utlenieniu ok. 70% występujących w niej różnorodnych zanieczyszczeń organiczny[...]

 Strona 1