Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Beata Hoffmann"

Flakony perfumeryjne Historia najstarszych opakowań do przechowywania Historia najstarszych opakowań do przechowywania

Czytaj za darmo! »

Opakowanie jest elementem pierwszego kontaktu z produktem. Najstarsze pojemniki zawierające substancje zapachowe pochodzą ze starożytnego Egiptu. Pradawni Egipcjanie odkryli, że przechowywanie pachnideł w kamiennych, drewnianych lub glinianych naczyniach przedłuża ich trwałość zarówno dzięki utrzymywaniu niższej temperatury, jak i dzięki szczelności naczyń. Wzornictwo butelek jest wynikiem w[...]

Flakony perfumeryjne na przestrzeni XIX - XX wieku (do wybuchu II wojny światowej)

Czytaj za darmo! »

Rozwój przemysłu na świecie w XIX i XX wieku oraz odkryte nowe technologie przyczyniły się do ogromnych przemian społecznych i obyczajowych. Przemiany te miały bezpośredni wpływ na rozwój branży perfumeryjnej w tych latach. Rynek opakowań perfumeryjnych ulegał ciągłym zmianom, które były odzwierciedleniem coraz to nowych tendencji i stylów charakterystycznych dla tego okresu.Odkryte w XIX wi[...]

Flakony perfumeryjne: II wojna światowa - początek XXI wieku

Czytaj za darmo! »

Druga wojna światowa spowodowała widoczne zubożenie jakości opakowań perfum. Od początku lat pięćdziesiątych wzornictwo flakonów zaczęło ponownie nawiązywać do stylu romantycznego. W następnych dziesięcioleciach zwiększyła się znacznie ilość kupowanych perfum, wzrastało też sukcesywnie zainteresowanie nowo powstałymi zapachami. Współczesne flakony stały się niepowtarzalnymi, małymi dziełami [...]

Współczesne flakony perfumeryjne

Czytaj za darmo! »

Współczesne flakony perfumeryjne są małymi dziełami sztuki. Ważnym wyznacznikiem kreowania warstwy wizualnej jest tradycja i przyzwyczajenie wzrokowe. Do najważniejszych cech opakowania należą: jego wielkość, kształt i kolorystyka. Wielkość flakonu wraz z jego barwą i kształtem tworzy wizualną sferę produktu. Inspiracją do tworzenia flakonów bywają m.in. nurty dawnej i współczesnej sztuki, k[...]

Pachnące słowo, czyli krótka historia nazw pachnideł

Czytaj za darmo! »

Poniższy tekst jest kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w grudniu 2008 i kontynuowanego w trzech kolejnych numerach, przedstawiającego historię wzornictwa flakonów perfumeryjnych. Tym razem analiza dotyczy kształtowania się nazewnictwa pachnideł od czasu, gdy nazwy zaczęły być nadawane aż do chwili obecnej. Nazwa wraz z wyglądem flakonu jest źródłem trwałej identyfikacji substancji zapachowej. Dzięki niej perfumy stają się rozpoznawalne. Nazwa ma wzmocnić atrakcyjność produktu perfumeryjnego, ma z nim współgrać, ale też zaskakiwać potencjalnego nabywcę. Mimo że na wybór nazw perfum coraz większy wpływ ma kalkulacja rynkowa, każdy twórca posługuje się najczęściej sobie tylko znanym "kluczem" ich konstruowania. O wadze, jaką producenci przywiązują do nazwy, może świadczyć fakt, [...]

Etykieta: na granicy marketingu i sztuki


  Opakowanie jest ważnym elementem produktu. Już przed wiekami drewniane pudełka, plecione z trzciny kosze, drewniane beczki, tkane worki czy kamienne naczynia spełniały funkcje opakowań. 1 Ślady udokumentowanej wiedzy o najwcześniej-szych opakowaniach pochodzą z pism perskiego podróżnika zwiedzającego Kair w 1035 roku. Wynikało z nich, że niektóre produkty żywnościowe, takie jak zioła i warzywa zawijane bywają w papier i w ten sposób nabywane. Fakt ten wzbu-dził tak duże zainteresowanie podróżnika, ze został odnotowany w jego zapiskach. 2 W kolejnych wiekach zmieniał się zarówno sposób pakowania, jak i materiał, z którego robione były same opakowania. Nie bez znaczenia pozostały też obyczaje, przemiany społeczne i przede wszystkim technologiczne, które wywarły ogromny wpływ na opakowania. Dziś opakowanie spełnia wiele funkcji, spośród których trzy wydają się szczególnie ważne. I tak, funkcja techniczna polega na zabezpieczeniu i ochronie towaru, ekonomiczna obejmuje relację kosztów wytworzenia opakowania do kosztów wytworzenia towaru i estetyczna - mająca przede wszystkim na celu przyciąganie uwagi potencjalnego klienta i wpływanie na jego decyzje związane z nabyciem towaru.3 Na przestrzeni lat rola pewnych typów opakowań wyszła poza czysto funkcjonalną. Opakowanie stało się wartością samo w sobie, funkcjonującą na własnych prawach. Zdaniem Roberta Opie4 do podstawowych funkcji opakowania dołączają coraz częściej nowe, mające związek choćby z jego marketingowym wymiarem. Zjawisko to po raz pierwszy opisał jeszcze w latach 70. XX w. James Pilditch. 5 Również według Paula Southgate'a6, opakowanie stało się jednym ze środków przekazu reklamowego. Współczesne opakowanie jest więc nie tylko narzędziem sprzedaży, ale i środkiem manifestacji marki. Jest ono ponadto wyobrażeniem cech i wartości, z którymi identyfikowana jest dana marka. 7 Jak zauważa Calver, opakowanie spełnia dziś wiele różnorodnych funkcji: od czysto użytkowej do znamionującej prestiż marki[...]

Kolor a kulturowa tożsamość opakowania


  Przez stulecia większość kultur wytworzyła na własny użytek różne pojemniki, które umożliwiały przechowywanie surowców i dostarczanie ich do miejsc oddalonych od źródeł pochodzenia. Tym samym zaczęła się wytwarzać istniejąca dziś zależność pomiędzy technologią opakowań a rozwojem kultury1. Wraz z rozwojem w latach 50. telewizji komercyjnej i wzrostem liczby sklepów samoobsługowych powstały warunki do stworzenia wspólnej platformy dla rozwoju produktów i ich opakowań. Jednak dopiero wyodrębnienie sięmarketingu jako nowej dyscypliny biznesu posłużyło za katalizator, dzięki któremu opakowania stały się główną siłą napędową sprzedaży produktów2. Również dziś forma i wygląd opakowania mają ogromny wpływ na konsumenckie wybory. Opakowanie ma być atrakcyjne, przyciągać uwagę potencjalnego klienta i służyć komunikacji między nabywcą a towarem. Różne elementy kształtujące wygląd opakowania, jak choćby kształt, faktura, kolor czy czcionka tworzą pozawerbalną sferę porozumienia, odbieraną przede wszystkim okiem człowieka. Większość codziennych decyzji opiera się na wrażeniach wzrokowych ludzi, dlatego też OPAKOWANIE 2/2012 65 BADANIA I ROZWÓJ Beata Hoffmann: Colour and cultural identity of packaging. The use of colours in packaging depends to a considerable extent upon the binding fashion, trends or patterns. Therefore, in package designing so important seems to be the identification of the target group together with its cultural habits. Packaging is an individual cultural sign and package designing makes design for human beings. Kolor a kulturowa tożsamość opakowania BEATA HOFFMANN INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI Barwa w istotny sposób oddziałuje na zachowania ludzi, na ich reakcje fizjologiczne i na świadome wybory, kolory zaś "czytane" są dużo szybciej niż tekst. Fakt ten wykorzystany został przez praktyków marketingu, którzy wzrokowi przypisali główną rolę w promocji dóbr i usług. 1 Więcej n[...]

Opakowanie a styl życia


  Istotne miejsce w epoce postmodernizmu przypada konsumpcji. Można wręcz śmiało mówić o swoistym rozkwicie kultury konsumpcji w dobie, gdy postęp technologiczny i przemiany cywilizacyjne doprowadziły do nadwyżek w produkcji dóbr. Dzisiejszy konsument stoi w obliczu wyborów między licznymi produktami. Duża część z nich zaspokaja te same potrzeby w podobny sposób, a firmy wykorzystując różne techniki zachęcają nabywców do zakupu swoich towarów1. W tej sytuacji wiele czynników, a wśród nich opakowanie może w istotny sposób wpłynąć na sprzedaż produktu. W projektowaniu opakowań dużą rolę odgrywają uznawane przez dane społeczeństwo wartości, panujące w nim zwyczaje konsumpcyjne, styl życia ludzi i grup społecznych. Czynniki te znajdują odzwierciedlenie w takich elementach opakowania, jak: materiał opakowania, kształt, rozmiar, ale też skład produktów czy oznaczenia o kaloryczności. Mimo że od stuleci można było spotkać chroniące towar pojemniki, opakowanie w dzisiejszym rozumieniu tego terminu pojawiło się w XIX wieku. Wtedy to nowe technologie umożliwiły producentom i hodowcom dostarczanie do sklepów produktów już w gotowych opakowaniach2. Wraz z założeniemw1859 roku wStanach Zjednoczonych towarzystwa handlu herbatą (Great Atlantic and Pacific Tea, A&P), ukształtowała się koncepcja sklepów sieciowych. Do wybuchu I wojny światowej firma ta otworzyła w Stanach Zjednoczonych dwa tysiące punktów sprzedaży. Początkowo w sklepach sieci można było nabyć wyłącznie herbatę, lecz z czasem zaczęto sprzedawać inne artykuły spożywcze. Produkty były ważone i sprzedawane zza lady, do ich pakowania powszechnie używano papieru, zaś towary płynne nalewano do własnych pojemników przyniesionych przez klientów. Podobny system rozwinął się w Wielkiej Brytanii, gdzie w 1871 r. Thomas Lipton otworzył swój pierwszy sklep w Glasgow, by w nim sprzedawać herbatę sprowadzaną z własnych plantacji na Cejlonie (obecnie Sri Lanka). Przed 1900 rokiem posia[...]

Packaging and lifestyle


  Consumption has pride of place in the post-modernist era. We may even volunteer the claim that now the technological advancement and the vicissitudes of modern civilization have led to overproduction of consumer goods. Consumer culture is flourishing. Nowadays consumers are lost for choice of products. Many of these products satisfy similar needs in similar ways and, therefore, producers resort to a variety of tactics to entice buyers to purchase their products.1 Many factors, including the package, may significantly affect product sales. When designers design packages they pay a great deal of attention to the target society’s values and consumer habits as well as to individual and group lifestyles. These factors are then reflected is such aspects of the package as thematerial of which it is made, its shape and size, but also the product ingredients or calorific value. Although protective packing is nothing new and has a several hundred year old history, packages as we understand them today date back no further than the nineteenth century. It was then that new technologies enabled producers and breeders to supply shops with pre-packed products. 2 The concept of chain stores developed with the establishment of Great Atlantic and Pacific Tea, A&P, in the USA in 1859. By the outbreak of World War I this global company had two thousand sales outlets in the USA. Initially, only tea could be pur- OPAKOWANIE 4 ENGLISH EDITION Packaging and lifestyle BEATA HOFFMANN INSTITUTE OF APPLIED SOCIAL SCIENCES, UNIVERSITY OF WARSAW chased at the chain stores but the assortment was gradually increased to include other groceries. Products were weighed and sold over the counter. They were usually packed in paper and liquids were poured into containers brought by the customers. A similar system developed in the UK where Thomas Lipton opened his first shop in Glasgow in 1871 where he sold tea from his own plantations in Ceylon (now[...]

Kapsel, czyli "gra resztkami"


  "Zamknięcie koronowe", zwane potocznie kapslem jest jednym z najpopularniejszych zamknięć do butelek. Jest też, obok podstawek pod piwo i etykiet, jednym z najczęstszych przedmiotów kolekcjonerskich - birofilistycznych. Jego zadanie polega na ochronie zawartości butelki i stosowany jest równie często przy zamykaniu bezalkoholowych napojów gazowanych, jak i piwa. Zapewnia on trwałość samego płynu i jest najwłaściwszą ochroną przez jego wylaniem. W zależności od sposobu otwierania, wyróżnia się dwa rodzaje kapsli: kapsle otwierane za pomocą otwieraczy do butelek, nowszej generacji, kapsle określane mianem twist off, które można otworzyć bez otwieracza, jak i najnowszy typ - kapsle twist off-soft touch, które się odkręca. Różnica pomiędzy nimi polega nie tylko na sposobie otwierania, ale również na liczbie tzw. "ząbków", tworzących kapsel. W pierwszym przypadku jest ich 21, a w najnowszym, odkręcanym typie - 29, co ma na celu ułatwienie otwierania. Prócz tych typów wyróżniane są również tzw. kapsle zrywane - tzw. ring crown-owe i w ich przypadku kapsel zdejmowany jest przez pociągnięcie za pierścień i zerwanie części kapsla, a także specyficzne kapsle używane przy zamykaniu win musujących, które zostaną przedstawione w dalszej części tekstu. * * * Kapsel wynaleziony został w 1891 roku, w Baltimore przez amerykańskiego naukowca pochodzenia irlandzkiego - Williama Paintera, a jego oryginalna nazwa brzmiała "Crown Cork" lub "Crown Cap" (stąd polska nazwa "zamknięcie koronowe"). 2 lutego 1892 roku wynalazek został opatentowany pod numerem patentowym 468,258, zapoczątkowując tym samym nową historię branży rozlewniczej 1. Szybko rozwijające się przedsiębiorstwo o nazwie Crown Cork & Seal Company Inc. wymagało współpracy z producentami butelek, gdyż kapsel spełniał swe zadanie jedynie przy odpowiednim kształcie ich główek. Wynalezienie kapsla wymagało też skonstruowania odpowiednich maszyn, które umożliwiłyby zastosowanie produkcy[...]

 Strona 1