Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANGELIKA TRELKA"

Formuły handlowe Incoterms 2000 w hutnictwie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono istotę formuł handlowych zawartych w zbiorze Incoterms 2000. Scharakteryzowano wykładnię 13 formuł handlowych w grupach E, F, C, D, uwzględniając specyfikę problemów dostaw wyrobów hutniczych. In the article there was presented the essence of trade formulas included in the Incoterms 2000-set. There was the interpretation of 13 trade formulas in E, F, C, D groups characterized, with considering the problems of delivery of metallurgical products. Słowa kluczowe: Incoterms, formuły handlowe, transakcje handlu zagranicznego Key words: Incoterms, trade formulas, international trade transactions.Wprowadzenie. Formuły handlowe są to skrótowe formuły, z których wynika podział kosztów, obowiązków i ryzyka dostawy towaru (wyrobów hutniczych) między stronami zawierają[...]

Rola logistyki w transporcie wyrobów hutniczych

Czytaj za darmo! »

Systemy transportowe są ogniwami łączącymi klientów hutnictwa, dostawców surowców, zakłady/wydziały produkcyjne, magazyny i członków kanału dystrybucji, czyli stałe miejsca w logistycznym łańcuchu dostaw. Z definicji wynika, że logistyczny łańcuch dostaw firmy jest sekwencją ustalonych miejsc, do których docierają transportowane towary. Transport umożliwia przepływ towarów między tymi miejscami i tworzy pomost między nabywcą i sprzedawcą [1]. Usługodawca transportowy, który świadczy na rzecz hutnictwa taką usługę, ma decydujący wpływ na sprawność funkcjonowania należących do niego obiektów w łańcuchu dostaw. Znajomość systemu transportu ma podstawowe znaczenie dla sprawnych i efektywnych działań logistycznych w hutach. Transport jest fizyczną nicią wiążącą rozproszone geograficznie miejsca tej działalności. 2. K oszty transportu. W miarę wydłużania się łańcuchów dostaw we współczesnej, globalnej gospodarce, coraz ważniejsza staje się funkcja transportu, polegająca na łączeniu nabywców i sprzedawców, których mogą dzielić dziesiątki tysięcy kilometrów. Ta powiększająca się luka przestrzenna powoduje wzrost kosztów transportu. Ponadto prowadzenie działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych powoduje wydłużenie dróg transportowych, co pociąga za sobą konieczność utrzymywania wyższego poziomu zapasów zwiększając koszty składowania. Koszty transportu zależą od wielu czynników. Wśród najważniejszych wymienia się [2]: rodzaj ładunku oraz wynikającą z jego indywidualnych cech i właściwości podatność transportową, rodzaj gałęzi transportu, odległość przewozu, szybkość przewozu, regularność połączeń, poziom rywalizacji na rynku, warunki dostawy itd. Analiza kosztów transportu jest zorientowana na ocenę dostępności danej gałęzi transportu, ponieważ stawki przewozowe, minima wagowe, urządzenia zai wyładowcze oraz pakowanie towarów i tworzenie jednostek ładunkowych będą się zmieniać w zależności od środka transportu. U[...]

 Strona 1