Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ŚWIĄTONIOWSKI"

Wpływ intensyfikacji procesu walcowania na powstawanie awarii w układzie napędowym walcarki pielgrzymowej

Czytaj za darmo! »

Intensyfikacja procesu walcowania rur w walcarce pielgrzymowej stała się przyczyną awarii polegających na pękaniu szprych koła zamachowego w jej napędzie. Przeprowadzone badania eksperymentalne pozwoliły na wyznaczenie stanu naprężeń w szprychach koła i wale napędu głównego, zarówno przed, jak i po dokonanym remoncie. Sformułowany został również matematyczny model układu. Symulacja tego modelu i p[...]

Eksperymentalne badania zjawisk tarcia na powierzchni kontaktu walców roboczych i oporowych walcarek kwarto

Czytaj za darmo! »

Jakkolwiek powstawanie prążków na powierzchni blach w procesie walcowania wygładzającego zakłóca ten proces w większości walcowni, to jak dotąd brak jest w pełni efektywnych metod zapobieganiu temu zjawisku. Wiele danych świadczy o tym, iż jest to skutek samowzbudnych drgań walcarek. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych poświęconych tarciowemu sprzężeniu walców roboczych i oporowych walcarki kwarto. Wskazują one, iż sprzężenie cierne powierzchni może pozostawać stabilne w warunkach występowania znaczącej wartości względnej prędkości obu walców. Jest to podstawą dla sformułowania matematycznego modelu opisującego charakter tego sprzężenia. However chatter mark on steel strip in temper rolling is still a worldwide problem, up to now efficient methods to solve it have no[...]

Analiza stanu naprężeń w konstrukcji prasy hydraulicznej do usuwania odchyłek geometrycznych pierścieni walcowanych na gorąco


  Pierścieniom walcowanym na gorąco ze względu na ich przeznaczenie do produkcji bieżni łożysk, a także elementów silników lotniczych i innych wysoko obciążonych konstrukcji stawiane są ostre wymagania w zakresie zawężenia tolerancji wymiarowo- -kształtowej. Stąd też w przeważającej liczbie przypadków muszą być one po zakończeniu walcowania poddawane operacji usu- nięcia odchyłek od ich regularnego kształtu geometrycznego-owalizacji i wichrowatości. Jakość tej operacji, a w konsekwencji i jakość wyrobu uzależniona jest w znaczącym stopniu od parametrów konstrukcji prasy - jej sztywności i wytrzymałości. W pracy na podstawie matematycznego modelu układu przedstawiono zależność stanu wytężenia konstrukcji prasy hydraulicznej od para- metrów prostowanego pierścienia. Applying hot rolled rings in the construction of rolling bearings as well as aircraft engines and the other heavy loaded constructions leading to strong narrow of its dimensional and geometrical tolerance. Hence most of them needs to be after rolling operation put into removal of its geometrical distorsion - ovality and warp. The quality of this operation, and further the quality of the product strongly depends on the press construction - its rigidity and strength. In this paper based on the mathematical model of the system an analysis of influence of the geometrical parameters of the rectified ring on the stress distribution in the hydraulic press construction has been presented. Słowa kluczowe: walcowanie pierścieni, odchyłki geometryczne (owalizacja, wichrowatość), prasa hydrauliczna, stan naprężeń Key words: ring rolling, geometrical distortions (ovality, warp), hydraulic press, stress distribution S. 483 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 6 łów o coraz to wyższych własnościach wytrzymało- ściowych, takich jak wysoko stopowe stale konstruk- cyjne, stopy tytanu [1], superstopy na osnowie niklu. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można orzec, że jedną z zasadniczych przyczyn [...]

Wykorzystanie ME S w analizie numerycznej procesu usuwania owalizacji i wichrowatości pierścieni walcowanych na gorąco

Czytaj za darmo! »

Jakkolwiek walcowanie pierścieni znajduje dziś szerokie zastosowanie w produkcji elementów maszyn energetycznych, silników lotniczych i innych wysoko obciążonych maszyn i urządzeń, to jego badania ograniczają się wciąż głównie do optymalizacji warunków plastycznego płynięcia materiału podczas trwania procesu. Jeszcze do niedawna znacznie mniej uwagi poświęcano natomiast problemom usuwania geometrycznych odchyłek powstających, tak w wyniku bardzo złożonego schematu odkształcenia, jak i późniejszego chłodzenia materiału pierścienia. W pracy przedstawiono oparty na Metodzie Elementów Skończonych, przestrzenny 3D model usuwania owalizacji i wichrowatości pierścienia. Model ten umożliwia prowadzenie szczegółowej analizy w zakresie stanu naprężeń i odkształceń występujących w pierścieniu podczas tej operacji. Although hot ring rolling is used to manufacture a wide range of mechanical parts used in power generation plants, aircraft engines, and the other heavy loaded constructions, research on this technology has been limited mostly to the optimization of the condition of the plastic metal flow during deformation process. Considerably less attention has been put to the problem of geometrical distortions of the product resulted from the complex temperature- time-strain rate histories of the material rolled and later cooled. Threedimensional FE model of geometrical distortions (ovality and warp) removal in hot rolled rings has been established under ALGOR Software and presented in this paper. Based on this model an analyse of the stress and strain distribution has been done. Selected results of simulation confirm good predictive ability of the model. słowa kluczowe: walcowanie pierścieni, usuwanie owalizacji i wichrowatości pierścienia.Wprowadzenie. Pierścienie bez szwu wytwarzane w procesie walcowaniana na gorąco znajdują dziś szerokie zastosowanie jako bieżnie łożysk - w tym wałów turbin i zespołów prądotwórczych - a także elementy szeregu innyc[...]

Zastosowanie walców z węglików spiekanych w procesach walcowania blach o wysokiej wytrzymałości


  Stosując oprogramowanie typu MES, jakim jest Ansys 11, przedstawiono analizę stanu naprężeń i odkształceń w wykonanym z węglika spiekanego walcu roboczym sześciowalcowej walcarki do walcowania ultratwardych blach cienkich na zimno. Stwierdzono iż zasadniczym problemem w utrzymaniu założonego przedziału tolerancji grubości pasma po odkształceniu - równego ±0,5% nominalnego wymiaru grubo- ści h1 są odkształcenia kontaktowe na powierzchni styku walców roboczych i oporowych. Odkształcenia te pozostają też znaczące w strefie styku walca roboczego z materiałem. Work contains analysis of condition of strain and stress in working roller made of sintered carbides in six roller mill for cold rolling ultrahard metal, based on FEM Ansys 11software pack. It has been certified that basic problem in keeping the right range of tolerance of strip thickness after deformation equal ± 0.5% of nominal dimension h1 are contact deformation on contact surface of working and resistant roller. Anyhow these deformations are significant between the working roller surface and material. Słowa kluczowe: walce robocze, węglik spiekany, walcowanie na zimno Key words: work roll, carbide, cold rolling.Wstęp. Rozwój konstrukcji maszyn i urządzeń jest dziś w znaczącym stopniu oparty na osiągnięciach w dziedzinie inżynierii materiałowej. Dotyczy to szczególnie opracowywania nowych wysokostopowych stali konstrukcyjnych, a także wysokotopliwych stopów komponowanych na bazie tytanu czy też niklu i chromu. Materiały te charakteryzują się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi i twardością, lecz z reguły trudno poddają się obróbce plastycznej. Zmusza to do poszukiwania nowych rozwiązań w konstrukcji urządzeń technologicznych zdolnych do przenoszenia obciążeń bliskich często stanom granicznym oraz zapewniających wymaganą sztywność. Dotyczy także konstrukcji narzędzi realizujących poszczególne operacje. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się rosnące zainteresowanie m[...]

WPŁYW TEMPERATURY I PRĘDKOŚCI ODKSZTAŁCENIA NA NAPRĘŻENIA UPLASTYCZNIAJĄCE STOPU CrNiN

Czytaj za darmo! »

Postęp w konstrukcji i eksploatacji maszyn pozostaje dziś w znacznym stopniu zdeterminowany przez użycie nowych materiałów i technologii.W artykule omówiono jeden z właśnie takich materiałów - stop CrNiN.Jest to stop na bazie chromu i niklu endogenicznie modyfikowany azotem i pierwiastkami tworzącymi azotki.Pierwiastki te oraz azot mumocnienia posłużyły do wykonania symulacji komputerowych procesu[...]

 Strona 1