Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ADRIAN GUMUŁA"

Zastosowanie zaawansowanych metod rozwiązywania układu równań dla przestrzennego modelu wymiany ciepła w procesie walcowania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem modelowania zjawiska wymiany ciepła w procesie walcowania pasm ze strefą półciekłą z dyskretyzacją metodą elementów skończonych. Dla problemów tego typu wymagana jest duża dokładność obliczeń, stąd niezbędne jest odpowiednie zagęszczanie sieci elementów w badanym obszarze. Powoduje to znaczny wzrost zapotrzebowania na pamięć operacyjną komputera i jednocześnie is[...]

Metody sztucznej inteligencji, teoria rozpoznawania obrazów i obliczenia równoległe w inżynierii

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono problem informatycznego wspomagania prac inżynierskich - koncentrując się na dwóch aspektach: inteligentnym rozpoznawaniu wzorów i obrazów oraz na obliczeniach równoległych wspomagających prace technologiczne. Inteligentny system komputerowy może być niezwykle użytecznym asystentem w identyfikacji i diagnozowaniu problemów procesów czasu rzeczywistego. Nietypowe rezultaty obserwacji mogą być łatwo interpretowane i mieć wpływ na dalszy przebieg procesu. W pracy przedstawiono inteligentny system zaimplementowany w praktyce, oparty na teorii rozpoznawania obrazów. Wstępne wyniki na możliwości automatycznego rozpoznawania obrazów z zadowalającą dokładnością i następującą po nim klasyfikacją obiektów. System może zostać zaadoptowany do szeregu różnych typów obrazów. I[...]

Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu walcowania stali ze strefą półciekłą

Czytaj za darmo! »

Metoda elementów skończonych jest szeroko stosowana do modelowania zjawisk fizycznych, w tym procesów odkształcania metali. Ze względu na złożoność zjawisk fizycznych zachodzących podczas takich procesów zachodzi konieczność stosowania skomplikowanych modeli matematycznych umożliwiających opisanie zachowania się metalu z zadowalającą dokładnością. Istotnym aspektem modelowania zjawisk jest nie tylko symulacja zachowania się samego materiału w czasie procesu, ale również dążenie do kontrolowania parametrów procesu w zakresie umożliwiającym uzyskanie wyrobu o jak najlepszych parametrach użytkowych. Jednym z takich zastosowań jest sterowanie procesem dogniatania pasma ze strefą półciekłą, tzw. "soft reduction". Ze względu na charakterystykę procesu ciągłego odlewania stali niewielkie zmiany parametrów mogą mieć zasadniczy wpływ na całość procesu z zatrzymaniem produkcji włącznie. Wykorzystanie modelu matematycznego wraz z metodą elementów skończonych dostarcza informacji opisujących ww. proces. Aby wyniki odzwierciedlały rzeczywistość w sposób zadowalający, niezbędne jest zastosowanie wystarczającej dokładności obliczeń. Wiąże się to z koniecznością generowania gęstej siatki elementów skończonych. Powoduje to powstawanie dużych układów równań. Ze względu na ograniczoną ilość pamięci operacyjnej komputerów, obliczenia z bardzo dużą dokładnością mogą okazać się niemożliwe do wykonania lub czas potrzebny na uzyskanie wyników będzie zbyt długi. W celu wyeliminowania tego ograniczenia stosuje się superkomputery lub klastry o dużej liczbie komputerów połączonych szybką siecią. Drugie z wymienionych rozwiązań jest szeroko stosowane ze względów ekonomicznych, w tym dostępności odpowiedniego sprzętu komputerowego, jak również ze względu na uzyskiwane moce obliczeniowe. Jedną z szeroko stosowanych technologii dla klastrów jest interfejs przesyłania komunikatów. Wykorzystując tę technologię problem symulacji walcowania ze strefą półciekłą można przyspiesz[...]

System internetowy dla obliczeń równoległych w modelowaniu strefy półciekłej stali


  W pracy zaprezentowano system internetowy dla aplikacji wykorzystującej obliczenia równoległe oraz obiektowe techniki programowania do modelowania procesu walcowania blach z występowaniem strefy półciekłej. Określenie granicy plastyczności dla stali w stanie półcie- kłym jest niezwykle trudne, a niezbędne dane w postaci krzywych naprężenie-odkształcenie w wysokich temperaturach można uzyskać jedynie przy zastosowaniu analizy odwrotnej. Ze względu na ograniczenie dostępnych zasobów komputerowych, a także złożoność modeli obliczeniowych, bardzo dokładne analizy mogą być czasochłonne, a w pewnych przypadkach nawet niemożliwe. Autorzy, wykorzystując obliczenia równoległe, opracowali algorytm pozwalający na szybkie obliczenia przy użyciu wielu procesorów, co jest głównym przedmiotem niniejszej pracy. The paper presents web base system for an application of parallel object-oriented programming technique in modelling of rolling process of steel plates with semi-solid zone. It also throws light on the problem of semi-solid steels yield stress relationship, one of the main input data of the simulation, and on application of inverse solution, the only possible method of development of the stress-strain curves at extremely high temperatures. Due to limitations of available computer resources a very accurate computation can sometimes be impossible or the time performance can be a barrier for practical application of complex sequential models. Taking advantage of parallel computing the authors have developed an algorithm allowing for fast computation using multiple processors, which is the main subject of the presented paper. Słowa kluczowe: obliczenia równoległe, stan półciekły, modelowanie MES, analiza odwrotna, krzepnięcie Key words: parallel computation, semi-solid state, FEM modelling, inverse analysis, solidification.1. Wstęp. Własności mechaniczne stali mają znaczący wpływ na pole temperatury, naprężeń i od- kształceń i są silnie zależne od tempe[...]

Analiza ilościowa pustek w próbkach stalowych z zastosowaniem technik przetwarzania obrazu


  W artykule przedstawiono wyniki ilościowej analizy pustek powstałych podczas odkształcania próbek stalowych z półciekłym rdzeniem na urządzeniu Gleeblee 3800. Przedstawiono oraz scharakteryzowano wskaźniki, opisujące kształt pustek oraz ich wzajemne położenie, jako kwalifikatory jakości próbek. Przestawiono także korelację pomiędzy wartościami wskaźników opisowych pustek, a możliwymi defektami w materiale. Praca zawiera wyniki oraz omówienie przeprowadzonej analizy. In this paper the digital image analysis of voids formed during the deformation of steel samples in the Gleeble 3800 physical simulator device with the semi-solid core are presented. The presented and characterized indicators describe the shape of voids, and their relative position as qualifiers of quality indicators as well as the correlation between the indicators and possible defects in the material. This paper contains results and discussion of presented analysis. Słowa kluczowe: cyfrowa analiza obrazu, pustki, defekty, strefa półciekła, metalografia ilościowa, stereologia Key words: digital image analysis, voids, defects, semi-solid zone, stereology, quantitative metallography.1. Wstęp. Pomiar właściwości struktur materiałowych oraz automatyczna kontrola jakości nabiera w ostatnich latach dużego znaczenia. Jest to po części spowodowane pojawieniem się nowych metod stereologicznych i korzyści związanych z automatyczną analizą obrazu. Ilościowy pomiar mikrostruktury zyskał znacząco na uwadze w kwestii badania oraz kontroli jakości, jak również poprzez określenie właściwości materiału. Do badań wykorzystano próbki wykonane ze stali NC11 o długości 120 mm i średnicy Ø10 mm. Próbki po osiągnięciu w rdzeniu temperatury współistnienia fazy ciekłej i stałej zostały odkształcone w fizycznym symulatorze Gleeble 3800. Następnie wykonano zgłady w przekroju wzdłużnym i poddano cyfrowej analizowane obrazu. Podczas obróbki w procesach zintegrowanych pojawia się ryzyko pęknięć, które m[...]

 Strona 1