Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ADAM JARZĄBEK"

Wpływ przemysłu na ilość i jakość zasobów wód powierzchniowych w zlewni Białej Przemszy

Czytaj za darmo! »

Dokonano obliczenia bilansu ilościowego i bilansu ładunków (przeprowadzonych łącznie) dla Białej Przemszy. Ich rezultaty, wyraźnie wskazują na zmienność przepływów w przekrojach bilansowych na skutek intensywnego użytkowania przemysłowego i komunalnego zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Wpływ przemysłu na jakość wód Białej Przemszy jest szczególnie widoczny w ujściowym odcinku. Z[...]

Stan troficzny zbiorników zaporowych Górnej Wisły w oparciu o Dyrektywę Azotanową

Czytaj za darmo! »

Dopływ biogenów do zbiorników zaporowych początkowo powoduje umiarkowany wzrost produkcji biologicznej. Ładunki substancji pokarmowych przewyższające ładunek krytyczny sprzyjają masowemu rozwojowi fitoplanktonu, w tym sinic [9], [10]. Następuje wzrost procesów eutrofizacyjnych prowadzący do obniżenia jakości i degradacji użytkowej wód [3], [4], [5]. Zagrożenia wynikające z dopływu podwyższonych stężeń azotanów pochodzenia rolniczego określa Dyrektywa Azotanowa - EWG 91/676 [1]. Dla przeciwdziałania tym procesom stosowane są działania ochronne wpisujące się w zalecenia normatywne polskiego prawa. Dotyczy to między innymi zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska odnośnie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych, tj. zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem związkami azotu p[...]

 Strona 1