Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW BORKOWSKI"

Znaczenie spraw ludzkich i produkcyjnych w hucie podstawą do określenia siatki przywództwa

Czytaj za darmo! »

W artykule określając powiązania między zarządzaniem a przywództwem stwierdzono, że menedżer (przełożony) jest elementem wiążącym oczekiwania właścicieli z oczekiwaniami personelu (podwładnych). Do określenia cech menedżerów w hucie przeprowadzono badania polegające na kwantyfikacji znaczenia spraw ludzkich i personalnych. In the article, describing connections between management and leadership[...]

Ważność elementów dachu domu Toyoty w polskiej hucie

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono badania dotyczące określenia obszarów strategicznych w jednej z polskich hut. Jest to część badań prowadzonych w ramach metody BOST, opartej na zasadach systemu Toyoty. Do analizy poszczególnych obszarów wykorzystano wykresy kołowe, natomiast do analizy uzyskanych ocen wykorzystano diagram Pareto-Lorenza. The main subject of the research presented in this paper is specifying of the strategic area in one of polish steelworks. This is a part of researches conducted within the confines of BOST method, based on rules of Toyota system. Circular charts were used to an analysis of the individual areas and Pareto-Lorenz diagrams were used to analysis of the received estimation. Słowa kluczowe: BOST, dom Toyoty, obszary strategiczne, diagram Pareto-Lorenza Key words: BOST, Toyota’s house, strategic areas, Pareto-Lorenz diagram Rys. 1. St[...]

Analiza wpływu współczynnika tarcia na zamianę nacisku podczas asymetrycznego walcowania blach grubych na gorąco


  W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych wpływu współczynnika tarcia na zmianę wartości średnich naci- sków jednostkowych na jednostkę szerokości walcowanego pasma, podczas asymetrycznego walcowania blach grubych na gorąco. Symulacje asymetrycznego procesu walcowania wykonano za pomocą komercyjnego programu FORGE 2008®, opartego na meto- dzie elementów skończonych. Program ten, pozwala na termomechaniczną symulację procesów przeróbki w przestrzennym stanie odkształcenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że niezależnie od wartości zastosowanego współczynnika tarcia μ spadek nacisku metalu na walce zależy od zastosowanego gniotu względnego ε i współczynnika kształtu pasma h0/D. This article presents the results of the theoretical impact of coefficient of friction to change the average value of unit pressure per width of the laminated unit band during asymmetric rolling on the hot plate. For the simulation of the process a commercial computer program FORGE 2008® based on the finite element method was used. This program allows thermo-mechanical simulation of metal forming processes in the three-dimensional deformation state. Based on the research it was found that, regardless of the value of the applied friction coefficient μ decrease of metal pressure on rolls depends on the relative draft ε and the band shape ratio h0/D. Słowa kluczowe: asymetryczne walcowanie, nacisk, tarcie, współczynnik kształtu pasma K[...]

Ocena przełożonych za pomocą metody BOST w hucie


  W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z oceną zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa branży hutniczej. Jest to część programu ramowego wpływu zasobów niematerialnych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwanego metodą BOST. Metoda ta oparta jest na zasadach funkcjonowania systemu Toyoty oraz uwzględnia elementy i zasady realizowane w tym przedsiębiorstwie. In the article results of the researches connected with assessment of intangible resources of the steel company were presented. It is part of the framework program of the influence of the intangible resources on the efficiency of functioning of the company, called BOST method. This method is based on Toyota’s principles of operating of the system and this principles are used in this company. Słowa kluczowe: zasoby niematerialne, huta, toyotaryzm Key words: intangible resources, steelworks, toyotarity S. 858 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 Wprowadzenie. W przedsiębiorstwach, również branży hutniczej, można wyróżnić zasoby material- ne i niematerialne. Zasoby materialne są powszech- nie znane i często poddawane analizie. Natomiast za- soby niematerialne są często w badaniach pomijane, dlatego autorzy zdecydowali się ich na dokładniejszą analizę. Badania [...]

 Strona 1