Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"LIDIA WĄSOWICZ"

Walne zebranie Członków

Czytaj za darmo! »

W dniach 30-31 maja b.r. odbyło się Walne Zebranie Członków Unii, w którym udział wzięli: - Naczelnik Departamentu Rynków Rolnych MRiRW - Ryszard Kazubek - Sekretarz RGŻ - Andrzej Kuczyński - Przedstawiciel IERiGŻ - Jan Świetlik - Prezes firmy MEGA - Wojciech Sońta oraz 28 członków Unii. Po wstępnym powitaniu zebranych - Prezes Unii, Janina Jędrzejewska przedstawiła program Zebrania, kt[...]

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Czytaj za darmo! »

W dniach 26-27 listopada 2007 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego z porządkiem - obrady w pierwszym dniu spotkania (fot. 1) oraz zwiedzanie chłodni firmy Unifreeze w Płocku w drugim dniu zebrania. W programie obrad przewidziano szkolenie z zakresu: - możliwości pozyskania środków finansowanych z programu PROW 2007-2013 działanie: "Zwiększen[...]

Walne Zebranie Członków w dniu 15 kwietnia 2008 r.

Czytaj za darmo! »

Program kolejnego Walnego Zebrania Członków Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego, które odbyło się w Ciechocinku w dniu 15.04.2008 r. przewidywał: - Uroczyste wręczenie odznak " Zasłużony dla rolnictwa" - przeprowadzone przez Pana Marka Kossakowskiego, Dyrektora Departamentu Programów i Analiz MRiRW, - Możliwości inwestycji w Rosji, specjalne strefy ekonomiczne - wystąpienie Pana Nikołaj[...]

Walne Zebranie Członków - Jadwisin 2008

Czytaj za darmo! »

W dniach 18-19 listopada 2008 r. w Jadwisinie pod Warszawą odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego. Program zebrania przewidywał wystąpienia: - Doradcy Prezydenta RP ds. Wsi i Rolnictwa, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat szans polskiego eksportu w aktualnej sytuacji gospodarczej świata, - Pani Barbary Pyrzyńskiej - Naczelnika Wydziału Handlu Preferencyjnego i Relacji z Krajami Trzecimi MRiRW na temat możliwości handlu, inwestycji i współpracy z krajami trzecimi, - Pani Wioletty Sucheckiej - Radcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat promocji żywności polskiej dzięki uruchomieniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalnego programu pozwalającego na nadawanie znaku "Poznaj Dobrą Żywność". N[...]

Walne Zebranie Członków - Bronisławów, maj 2009

Czytaj za darmo! »

W dniach 11-12 maja 2009 r. w Bronisławowie koło Piotrkowa Trybunalskiego odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego. Program zebrania przewidywał: 1. Wystąpienie Zofii Szalczyk - Prezesa ARiMR - na temat praktycznych aspektów programu PROW 2007-2013 w zakresie środków finansowych przeznaczonych dla przetwórstwa, 2. Wystąpienie Jerzego, Antoniego Sobocińskiego - Zastępcy Dyrektora Biura Promocji ARR - w sprawie wdrożenia ustawy o Funduszu Promocji Artykulów Rolno- Spożywczych, 3. Referat Ulfa Wittandera - z firmy I Q Frost AB Tunele Octo Frost- dotyczący oszczedności płynących z zastosowania nowej technologii mrożenia, 4. Referat Bożeny Noseckiej z IERiGŻ pt: Sytuacja na rynku mrożonek owocowych i warzywnych, 5. Zmniejszeni[...]

Walne Zebranie Członków Unii

Czytaj za darmo! »

W dniu 10.12.2009 r. odbyło się w Łodzi Walne Zebranie Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego, którego program obejmował następujące zagadnienia: 1. Omówienie problemów weterynaryjnych chłodni: eksport mięsa do Rosji, na Ukrainę i Białoruś oraz wymagania służb weterynaryjnych przy zmianie majątku technologicznego chłodni — prezentacja przedstawiona przez dr Jarosława Naze - Zastepcę Głównego Lekarza Weterynarii Kraju, 2. Środki Unijne w ramach PROW 2007- 2013 oraz nowe programy pomocowe - zagadnienie omówił Artur Pozorek, Doradca Ministra RiRW ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3. Systemy składowania i transportu wewnetrznego oraz ich utrzymanie w przemyśle chłodniczym - prezentacja fi rmy MTL ASCO Sp. z.o.o, 4. Właściwe zabezpieczenie ryzyka branży chłodniczej - wy[...]

Walne Zebranie Członków UPPCH

Czytaj za darmo! »

W dniu 11.05.2010 r. w miejscowości Huta Żabiowolska odbyło sie Walne Zebranie Członków Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego. Janina Jędrzejewska - Prezes UPPCh powitała zebranych i przedstawiła program spotkania, który obejmował następujące zagadnienia i wystąpienia: 1. Rynek mrożonych produktów w Federacji Rosyjskiej i perspektywy eksportu do tego kraju - wystqpienia przedstawiciela Biura Radcy Handlowego Ambasady FR w Warszawie oraz przedstawiciela Biura Radcy Handlowego Ambasady RP w Moskwie, 2. Perspektywy rynku owoców i warzyw na rynku mrożonek w sezonie 2010/2011 - referat Pana Jana Świetlika z IERiGŻ, 3. Systemy wyposażenia magazynów chłodni i mroźni - rozwiązania od manualnych do automatycznych - referowane przez Panów Andrzeja Bonka i Tadeusza Kesika z firmy SSI Schafer Sp. z o.o., 4. sprawy organizacyjne, które dotyczyły: - omówienia działań Zarządu w sprawie ubezpieczeń i wyboru brokera, - omówienie dzialań Zarządu w sprawie stworzenia grupy firm stowarzyszonych celem przeprowadzenia negocjacji cen zakupu paliw, 5. sprawy różne. Posiedzenie rozpoczęło wystąpienie Andrzeja Karpiuka - Radcy ds. rolnych w Ambasadzie RP w Moskwie, który przedstawił "Podstawowe informacje o gospodarce Federacji Rosyjskiej w 2009 roku wraz ze wskaźnikami makroekonomicznymi oraz omówieniem aspektów rolnictwa i handlu zagranicznego produktami rolnymi". W 2009 wskaźnik PKB spadł w FR o blisko 8%, na co duży wpływ miał kryzys finansowy i spadek światowych cen za surowce energetyczne. Większość wskaźników ekonomicznych w 2009 roku uległa obniżeniu, w tym produkcja przemysłowa, jak również eksport i import. Udział produktów rolnych w całym handlu zagranicznym w 2009 roku wyniósł blisko 9%. Saldo obrotów handlowych z zagranicą artykułami rolno-spożywczymi było w 2009 roku ujemne i wynosiło blisko 20 mld USD. Natomiast nastąpił wzrost wartości produkcji rolnej we wszystkich sektorach rolnictwa oraz wzrost udziału rolnict[...]

Walne Zebranie Członków UPPCH w Łodzi


  W dniu 25 listopada 2010 r. w Łodzi odbyło się kolejne Walne Zebranie UPPCh. Zebraniu przewodniczyła Prezes Unii, dr inż. Janina Jędrzejewska. Program zebrania obejmował: 1. wręczenie Honorowych Odznak "Zasłużony dla Rolnictwa" 2. przekazanie informacji na temat bieżących spraw prowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z łańcuchem żywnościowym, 3. omówienie sytuacji na rynku mrożonych owoców i warzyw, 4. wygłoszenie referatu na temat folii i ich zastosowań w przemyśle chłodniczym, 5. omówienie spraw różnych, 6. omówienie spraw organizacyjnych. Ad. 1. Wręczenia Honorowych Odznak "Zasłużony dla Rolnictwa" dokonał w imieniu Ministra Sawickiego Pan Artur Pozorek - Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Sekretarz Rady Gospodarki Żywnościowej. W uznaniu zasług odznaczenia otrzymali: Halina Jankowska-Kantecka z Firmy Łagrom Sp. z o.o., Joanna Zabrocka z Firmy Iglotex, SA, Tomasz Meller z Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. oraz Zbigniew Sawicki z Chłodni Run we Włocławku. Ad. 2. Informacje na temat prac prowadzonych w Resorcie Rolnictwa przedstawił Artur Pozorek (fot. 1). W swojej wypowiedzi mówca skupił się na pracach związanych z wagą łańcucha żywnościowego w sektorze rolno-spożywczym. Łańcuch żywnościowy bowiem łączy rolników, jako dostawców surowca, z przemysłem spożywczym przetwarzającym surowce roślinne i zwierzęce i poprzez dystrybucję w zakresie hurtowym i detalicznym z konsumentem. W ostatnich latach wahania cen płaconym rolnikom za surowce, jak i cen płaconych przez konsumentów za produkty spożywcze wykazały brak równowagi w tym łańcuchu. Okazuje się, że ceny płacone rolnikom są wielokrotnie niższe od kosztów produkcji surowców, natomiast konsumenci skarżą się na wysoki wzrost cen żywności. Głównymi przyczynami tych nieprawidłowości jest globalizacja i koncentracja handlu detalicznego, w którym niewielu detalistów sieciowych są bezpośre[...]

 Strona 1