Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Szymura"

Woda chłodnicza

Czytaj za darmo! »

Procesy chłodzenia występują praktycznie we wszystkich dziedzinach przemysłu. Powszechnie stosowanym medium odbierającym ciepło jest woda i/lub powietrze. Zastosowanie zarówno jednego, jak i drugiego czynnika jest uzasadnione termodynamicznie i ekonomicznie, charakteryzują się one bowiem powszechnością występowania i łatwą osiągalnością. Powietrze jest dostępne bez żadnych ograniczeń, aczkolwiek termodynamicznie jest zdecydowanie mniej korzystne od wody. Woda ma z kolei bardzo dobre właściwości termodynamiczne, ale dostępność wody o odpowiedniej jakości jest ograniczona ze względu na występujący jej deficyt. Na każdego mieszkańca Europy przypada średnio 4560 m3 wody, a w Polsce trzy razy mniej. W Europie tylko Belgia i Malta mają mniejsze zasoby od naszych. Sytuację poga[...]

Problem osadów w układzie wody chłodzącej

Czytaj za darmo! »

Problem osadów w wodnych układach chłodniczych jest bardzo poważny, dotyczy bowiem zarówno osadów zwartych, ściśle przylegających do powierzchni chłodzonych, jak i luźnych, które w największych ilościach gromadzą się w miejscach, w których przepływ wody jest najwolniejszy. Zarówno jedne jak i drugie utrudniają wymianę ciepła i powodują ogromne straty energii, a czasami mogą uniemożliwić pracę urządzeń chłodniczych. Pokonywanie tych trudności zostało przedstawione na przykładzie instalacji chłodniczej w podlubelskim zakładzie produkcyjnym. Wprowadzenie Wiele nowoczesnych zakładów przemysłowych wyposażonych jest w obiegi wód chłodniczych do uzyskiwania komfortu pracy oraz utrzymania urządzeń przemysłowych w odpowiednich warunkach cieplnych. Zasadniczym zagadnieniem w technice chłodniczej, umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie układów jest utrzymanie odpowiedniej jakości wód obiegowych. Zazwyczaj wodę przygotowuje się zanim trafi do obiegu lub prowadzi się jej korektę już w fazie pracy. Woda w obiegach chłodniczych powinna być bez zawiesin, termo stabilna i nie korozyjna [1]. W Polsce nie ma norm, które określają jakość wód stosowanych do chłodzenia, dlatego często korzysta się z normy dla wód grzewczych i kotłowych oraz normatywu VDI nr 3803. W artykule przedstawiono wieloletnie doświadczenia, związane ze stosowania różnych sposobów stabilizacji wody obiegowej i usuwania osadów w zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych w okolicach Lublina. Linia produkująca kształtki i rury wodociągowe z polipropylenu składała się z około 10 wtryskarek (różnej wielkości) oraz dwóch linii z wytłaczarkami i wannami chłodzącymi przeznaczonymi do produkcji rur wodociągowych. W zamkniętych układach chłodzenia, jako medium robocze najczęściej wykorzystuje się wodę z sieci miejskiej, albowiem spełnia ona warunki jakościowe dla wód chłodniczych. Aczkolwiek woda taka, zwłaszcza na Lubelszczyźnie zawiera dużo rozpuszczonych soli minera[...]

Korozja chłodni kominowych Część 2


  W części 1 artykułu przedstawiono problemy związane z korozją chłodni kominowych; procesy ich niszczenia w aspekcie specyficznej budowy tych konstrukcji, rodzaju materiału konstrukcyjnego oraz agresywności środowisk, w jakich pracują [6]. W części 2 opisano aktualny stan wiedzy i praktyki, a także procedury normowe w zakresie oceny stanu technicznego chłodni, obejmującej diagnozowanie uszkodzeń, określanie przyczyn i zakresu występujących nieprawidłowości, przeprowadzanie napraw i wykonywanie zabezpieczeń mających na celu zwiększenie odporności na czynniki korozyjne i wydłużenie okresu eksploatacji.Procesy korozji żelbetu mają w przypadku chłodni złożony charakter, występuje tutaj kilka typów korozji, obejmujących zarówno beton jak i stal zbrojeniową, o różnym natężeniu czynników korozyjnych w zależności od strefy oddziaływania. W rezultacie w chłodni po dłuższym okresie eksploatacji, przy braku lub utracie zdolności ochronnych zastosowanych zabezpieczeń, pojawiają się uszkodzenia żelbetu o różnym charakterze, zasięgu i przyczynach powstania. Niezwykle ważne jest, aby wszystkie widoczne na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni płaszcza wady były starannie zinwentaryzowane, przebadane i zdiagnozowane. Tylko wtedy możliwe będzie przeprowadzenie skutecznych prac naprawczych i zabezpieczających przed dalszą degradacją materiału. 1. Zasady postępowania przy naprawach chłodni kominowych w świetle obowiązujących norm prawnych. W przypadku podejmowania napraw konstrukcji żelbetowych, w tym także chłodni kominowych, pomaga pakiet norm PN-EN 1504 zatytułowany: "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocenazgodności" [7]. Umożliwia on właściwe, systemowe postępowanie i ułatwia kontrolę prac podczas całego procesu naprawy, poczynając od oceny stanu technicznego chłodni aż do zakończenia, odbioru i okresowej kontroli efektów prac remontowo- naprawczych i z[...]

Środki przeciw graffiti


  Wiele obiektów architektonicznych, w tym zabytkowych, ulega aktomwandalizmu, jak niepożądane rysunki czy napisy graffiti (fotografia 1). Odnowienie wymaga ogromnej pracy i kosztów, a osiągnięty efekt nie zawsze jest zadowalający. Często zniszczenia są tak duże, że konieczna jest kosztowna wymiana elewacji. Należy zatem wykorzystywać możliwości zastosowania preparatów antygraffiti, zwłaszcza bazujących na nanotechnologii, które mogą skutecznie zabezpieczać powierzchnie materiałów budowlanych i pozwalają na łatwe oraz efektywne usunięcie niepożądanych rysunków. Zbadano system antygraffiti, dostępny również na rynku polskim, który składa się z preparatu zabezpieczającego (A) i preparatu usuwającego graffiti (B). Oceniono skuteczność usuwania farby, powszechnie używanej przez graficiarzy, za pomocą preparatu B z powierzchni zabezpieczanych preparatem A. Dodatkowo sprawdzono właściwości hydrofobowe preparatu A oraz jego wpływ na usuwanie farb graffiti z zastosowaniem różnych technik. Badania przeprowadzono na cegle silikatowej, ceramicznej i klinkierowej. Charakterystyka preparatów Preparat A, wg zaleceń producenta, można stosować na nowo wybudowanych lub istniejących obiektach, na wszystkich rodzajach tynków (cementowo-wapiennych, akrylowych, silikatowych, silikonowych), płytkach ceramicznych, kamieniu naturalnym i sztucznym, powierzchniach betonowych. Preparaty zabezpieczające przed graffiti powinny charakteryzować się odpowiednimi właściwościami adhezyjnymi, aby zabezpieczyć średnio- i wysokochłonne podłoża, niewielkim wchłanianiem wody w powierzchnię materiału, brakiemodbarwień podłoża, ochroną przed mchem, grzybami i porostami, a ponadto nie powinny pogarszać paroprzepuszczalnych właści[...]

 Strona 1