Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ KULETA"

Amoniak bezpiecznym czynnikiem chłodniczym

Czytaj za darmo! »

Amoniak jako czynnik chłodniczy nie stwarza niebezpieczeństwa dla ekosystemu, ma doskonałe właściwości termodynamiczne i użytkowe. Ze względu na ww. zalety jest obecnie najważniejszym czynnikiem chłodniczym. Świadczy o tym powstanie w USA Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa Amoniakalnego (IIAR) z siedzibą w Waszyngtonie. Instytut ten zajmuje się rozwojem techniki i doskonaleniem bezpieczeń[...]

Systemy kontroli wycieków amoniaku z instalacji chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem amoniaku jako czynnika chłodniczego. Omówiono systemy kontroli wycieków amoniaku z instalacji chłodniczych oraz problemy związane z ich eksploatacją.Renesans amoniaku jako czynnika chłodniczego trwa od wielu lat, ponieważ nie stwarzając niebezpieczeństwa dla ekosystemu, posiada doskonałe właściwości termodynamiczne, zalety ekonomiczne i[...]

Syntetyczne czynniki chłodnicze przegląd regulacji prawnych

Czytaj za darmo! »

Chlorowcopochodne (zwane freonami), odkryte w 1931 r., z powodzeniem zastępowały naturalne czynniki chłodnicze do 1974 r., gdy Sherwood Roland i Mario Molina potwierdzili empirycznie ich wpływ na powstanie i wielkość "dziury ozonowej". Protokół montrealski podpisany w 1987 r., dotyczący substancji zubożających warstwę ozonową, zdecydowanie zaleca eliminację chlorofluorowęglowodorów (CFC) i wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC). Konieczność rezygnacji z tych związków, m.in. w chłodnictwie zapoczątkowała poszukiwanie czynników zastępczych. Zamiennikami dla związków z grupy CFC i HCFC zostały wodorofluorowęglowodory (HFC), które nie niszczą ozonu stratosferycznego. Jednak wadą tych nowych związków, zwanych popularnie f-gazami, jest zwiększanie efektu cieplarnianego. SUBSTANCJE KO[...]

Aplikacja systemu monitorowania parametrów instalacji chłodniczych


  W przemyśle rolno-spożywczym istotne jest bezpieczeństwo. Chłodnictwo i klimatyzacja są obecne niemal w każdej gałęzi tego przemysłu. Odpowiedni wybór programów i systemów stosowanych do monitoringu instalacji chłodniczych pozwala na skuteczną ochronę obiektów przemysłowych, handlowych i pomieszczeń chłodniczych podczas przetwórstwa i przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych przed wystąpieniem niebezpiecznych stężeń czynnika chłodniczego w powietrzu. W artykule scharakteryzowano podsta-wowe cechy oraz niezbędne elementy konstrukcyjne systemu monitoringu wycieków. Zaprezentowano budowę i funkcje systemu detekcji propanu zastosowanego dla zabezpieczenia układu chłodniczego, wraz z zadaniami i działaniami oprogramowania obsługującego ten system. Opracowana aplikacja systemu monitorowania parametrów instalacji chłodniczych uruchamia automatyczne czynności prewencyjne oraz archiwizuje zaistniałe stany alarmowe. Wykazano, że rozwiązanie to sprawdza się w warunkach półtechnicznych.Systemy zabezpieczające przemysłowe obiekty chłodnicze powinny zapewniać ciągłą kontrolę warunków przechowalniczych, parametrów pracy obiegu chłodniczego oraz czynników określających bezpieczeństwo przechowywanych produktów i pracowników. Systemy te muszą mieć prewencyjny charakter działania, czyli w odpowiednim czasie identyfikować przekroczenie kontrolowanych parametrów, generować sygnały alarmowe, decyzyjne i wykonawcze. Powinny zatem pełnić jednocześnie funkcję urządzeń pomiarowych i sterujących. Dzięki takiej konstrukcji będą zapobiegały m.in. tworzeniu się niebezpiecznych stężeń czynnika chłodniczego w powietrzu, informując i ostrzegając o jego przekroczeniach. W przypadku czynników chłodniczych będących substancjami palnymi i wybuchowymi ostrzeganie następuje przy stężeniach poniżej dolnej granicy wybuchowości (DGW), natomiast w przypadku czynników toksycznych, niebezpiecznych dla zdrowia, poniżej najwyższego dopuszczalnego stężenia (N[...]

Analiza rozwoju chromatograficznej metody oznaczania chlorofluorowęglowodorów stosowanych w chłodnictwie

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano kolejne etapy rozwoju metody chromatograficznej, będącej podstawą do jakościowej analizy syntetycznych czynników CFC, HCFC oraz HFC stosowanych w chłodnictwie. Badania zostały wykonane w Pracowni Techniki i Instalacji Chłodniczych IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w ramach projektu badawczorozwojowego pt. "Opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu systemu kontroli i identyfikacji gazów CFC, HCFC, HFC w kontekście Rozporządzeń Unii Europejskiej", finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaprezentowana praca ma po części charakter poglądowy i pozwala przybliżyć problem kontroli składu i zawartości czynników chłodniczych. W Polsce, jak i na świecie tylko nieliczne placówki zajmują się podobną analizą a zapotrzebowanie na badania s[...]

Chromatografia gazowa w analizie popularnych fluorowanych czynników chłodniczych

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano możliwość oznaczania składu wykorzystywanych w chłodnictwie chlorofluoroweglowodorów metodą chromatografii gazowej. Celem badań jest stworzenie systemu identyfikacji czynników chłodniczych. Kontrola składu substancji chłodniczych będzie przydatna dla utrzymania efektywności systemów chłodniczych oraz realizacji nowych obostrzeń prawnych dotyczących przedsiębiorstw wykorzystujących czynniki chłodnicze z rodziny CFC, HCFC oraz HFC. W artykule przedstawiono łatwą, nieinwazyjną metodę pomiaru składu wykorzystywanych substancji chłodniczych. Dowiedziono przydatność metody chromatografii gazowej w ocenie zmian proporcji czynników chłodniczych w zeotropowych mieszaninach wieloskładnikowych.Problemy niszczenia warstwy ozonowej i efektu cieplarnianego dotyczą ostatnich tr[...]

Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie Część 1 Właściwy dobór kolumny chromatograficznej i jej rola w oznaczaniu syntetycznych czynników chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie do oznaczania składu czynników chłodniczych jest jednoznaczną i nieinwazyjną metodą pomiaru. Pierwszym etapem tych badań jest optymalny dobór kolumny chromatograficznej do właściwego rozdziału czynników chłodniczych. System identyfikacji medium chłodniczego oraz monitorowania jego składu jest niezbędny do utrzymania efektywności systemów chłodniczych oraz realizacji obostrzeń prawnych dotyczących przedsiębiorstw wykorzystujących czynniki chłodnicze z rodziny CFC, HCFC oraz HFC (Rozporządzenie (WE) 2037/2000, Rozporządzenie nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). Celem badań było opracowanie systemu identyfikacji czynników chłodniczych oraz kontrola ich składu. Zbadano trzy chromatograficzne kolumny kapilarne pod kątem ich [...]

Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie Część 2 Właściwy dobór kolumny chromatograficznej i jej rola w oznaczaniu syntetycznych czynników chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie do oznaczania składu czynników chłodniczych jest jednoznaczną i nieinwazyjną metodę pomiaru. Pierwszym etapem tych badań było wybranie optymalnej kolumny chromatograficznej do właściwego rozdziału czynników chłodniczych. Zbadano trzy chromatograficzne kolumny kapilarne pod kątem ich wykorzystania w tej analizie. Najkorzystniejsze efekty badań uzyskano przy zastosowaniu kapilarnej kolumny z fazą siloksanową - TrFPrMeSil o długości 105 m i średnicy wewnętrznej 0,32 mm. Drugim, równie ważnym etapem badań jest wybór detektora i określenie jego roli. W artykule wymieniono i scharakteryzowano dostępne detektory. Do badań mających na celu optymalizację metody identyfikacji i oceny ilościowej syntetycznych czynników pracujących w instalacjach chłodniczych oraz stosowanych do serwisu po regeneracji, na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonych rozważań, wybrano detektor płomieniowo-jonizujący FID. Optymalne parametry jego pracy to: temperatura - 200oC, natężenie przepływu wodoru - 45 ml/min, natężenie przepływu powietrza - 450 ml/min, stała czasowa - 50, atenuacja - -3,0.W chłodnictwie chromatografia gazowa może być powszechnie stosowaną doświadczalną metodą służącą do identyfikacji i oceny jakościowej syntetycznych czynników chłodniczych [1]. Cechuje się ona prostotą, wysoką precyzją, a ponadto jest jednoznaczna i ekonomiczna. Analiza polega na rozdziale poszczególnych składników mieszaniny na pojedyncze frakcje na kolumnie chromatograficznej, w wyniku różnego oddziaływania rozdzielonych substancji z fazą ruchomą i nieruchomą [2]. Substancje wymyte z kolumny kierowane są do detektora, który powinien reagować na ich obecność oraz wysyłać do systemu danych wytworzony sygnał elektryczny. Jest to warunkiem powstania chromatogramu, na podstawie którego dokonuje się analizy wyników pomiaru chromatograficznego. Istotnym parametrem dla detektora jest czułość. Na tle szumu widoczny je[...]

Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie Część 3 Właściwy dobór gazu nośnego i sposobu dozowania w oznaczaniu syntetycznych czynników chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Oznaczanie składu czynników chłodniczych za pomocą chromatografii gazowej jest jednoznaczną i nieinwazyjną metodą pomiaru. Pierwszym etapem tych badań było wybranie optymalnej kolumny chromatograficznej do właściwego rozdziału czynników chłodniczych. Najkorzystniejsze efekty badań uzyskano przy zastosowaniu kapilarnej kolumny z fazą siloksanową - TrFPrMeSil o długości 105 m i średnicy wewnętrznej 0,32 mm. Wybrano detektor płomieniowo-jonizujący FID z temperaturą pracy 200°C. Kolejnym, równie ważnym etapem badań jest analiza związana z opracowaniem metody dozowania oraz doboru gazu nośnego i jego parametrów. W artykule wymieniono i scharakteryzowano dostępne sposoby dozowania. Do badań mających na celu optymalizację metody identyfikacji i oceny ilościowej syntetycznych czynników pracujących w instalacjach chłodniczych oraz stosowanych do serwisu po regeneracji, na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonych rozważań, określono kolejne, znaczące parametry. Optymalnym rozwiązaniem w tej metodzie okazał się być dozownik typu Split/Splitless, pracujący w temperaturze 150°C z podziałem strumienia 1:10. Do przygotowania właściwego rozcieńczenia prób wybrano pipetę szklaną o pojemności 1 litra z membraną silikonową. Jako gaz nośny zastosowano hel z optymalnym natężeniem przepływu 2,5 ml/min.W chłodnictwie chromatografia gazowa może być powszechnie stosowaną doświadczalną metodą, służącą do identyfikacji i oceny jakościowej syntetycznych czynników chłodniczych [1]. Jest jednoznaczną i stosunkowo prostą techniką badawczą, która polega na rozdziale poszczególnych składników mieszaniny na pojedyncze składniki, w wyniku różnego oddziaływania rozdzielonych substancji z fazą ruchomą i nieruchomą [2]. W związku z tym znaczący wpływ na analizę ma rodzaj fazy ruchomej i jej parametry. Substancje wymyte z kolumny kierowane są bezpośrednio do detektora, który reaguje na ich obecność oraz wysyła sygnał elektryczny do rejestratora. Jest to wa[...]

Wpływ temperatury pieca kolumny na rozdział chromatograficzny w oznaczaniu syntetycznych czynników chłodniczych Ocena metody chromatograficznej

Czytaj za darmo! »

Oznaczanie składu czynników chłodniczych za pomocą chromatografii gazowej jest jednoznaczną i nieinwazyjną metodą pomiaru. Pierwszym etapem tych badań było wybranie optymalnej kolumny chromatograficznej i detektora do właściwego rozdziału czynników chłodniczych. Najkorzystniejsze efekty badań uzyskano przy zastosowaniu kapilarnej kolumny z fazą siloksanową - TrFPrMeSil o długości 105 m i detektora płomieniowo-jonizujący FID. Gazem nośnym był hel. Jego optymalne natężenie przepływu wynosiło 2,5 ml/min. Zastosowano dozownik typu Split/Splitless pracujący w temperaturze 150oC z podziałem strumienia 1:10 podczas całej analizy. Do przygotowywania właściwego rozcieńczenia prób wykorzystano pipetę szklaną o pojemności 1 litra z membraną silikonową. Kolejnym, równie ważnym etapem badań jest dobór optymalnej temperatury pieca kolumny chromatograficznej, która gwarantuje zapewnienie odpowiedniego rozdziału i to zagadnienie zostanie szczegółowo opisane w tym artykule. Ponadto zostanie przedstawione krótkie podsumowanie dotyczące wyboru wszystkich parametrów analizy chromatograficznej, które wnikliwie opisano we wcześniejszych artykułach z tego cyklu. Do badań mających na celu optymalizację metody identyfikacji i oceny ilościowej syntetycznych czynników pracujących w instalacjach chłodniczych oraz stosowanych do serwisu po regeneracji, na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonych rozważań, wybrano temperaturę pieca kolumny 25oC. Analizę prowadzono w warunkach izotermicznych. Dokonano oceny utworzonej metody chromatograficznej według wymienionych parametrów: specyficzność danej metody badawczej, jej dokładność związaną z precyzją systemu oraz powtarzalnością oznaczeń, jak również wykrywalność i granicę oznaczalności. Uzyskano wysoką powtarzalność czasu retencji oraz powierzchni pików dla analiz wykonanych tą samą metodą w jednakowych warunkach oznaczenia w ciągu tego samego dnia (zgodnie z obowiązującą zasadą). Metodę tę można ocenić jako w[...]

 Strona 1  Następna strona »