Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK GORECKI"

Ekonomiczne i przyjazne dla środowiska technologie zastosowania tlenu w procesach oczyszczania ścieków i przygotowania wody technologicznej

Czytaj za darmo! »

Gospodarka wodno-ściekowa wielu zakładów papierniczych napotyka na liczne problemy związane z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na wodę i coraz większą ilością odprowadzanych ścieków. Wydajność istniejących systemów kondycjonowania i oczyszczania bywa niewystarczająca i niejednokrotnie brakuje możliwości rozbudowy zakładów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Technologie wykorzystujące g[...]

Optymalizacja procesów produkcji papier u z zastosowaniem technologii opar tych na dwutlenku węgla


  Poprzez zastosowanie w przemyśle papierniczym aplikacji opartych na dwutlenku węgla, możliwa jest optymalizacja i stabilizacja profilu pH oraz twardości wody procesowej. W tym celu dwutlenek węgla dozowany jest samodzielnie lub w kombinacji z wodorotlenkiem sodu.Wp r o w a d z e n i e Procesy produkcji papieru, w których występuje węglan wapnia, mają zakres pH od prawie neutralnego do alkalicznego. Zbyt wysokie pH może powodować pojawianie się kamienia, utratę białości oraz spadek wydajności produkcji. Neutralne i prawie neutralne pH umożliwia znaczące rozpuszczanie węglanu wapnia. Wartości te uzyskuje się poprzez zakwaszanie masy celulozowej chemikaliami lub silnymi kwasami. Rozpuszczone jony wapnia powodują destabilizację i scalanie cząstek koloidalnych, zmniejszają wydajność dodatków chemicznych, takich jak środki do zwiększania retencji i utrwalacze. Prowadzi to do gromadzenia się w wodzie procesowej substancji niepożądanych i przekłada na pojawianie się osadów na maszynie, plamek na papierze oraz pogorszenie odwadniania. Powyższe problemy moż-na rozwiązać stosując aplikacje oparte na dwutlenku węgla. Wp ł y w t w a r d o ś c i w o d y p r o - c e s o w ej i p H na p r o d u k cj ę p a p i e r u Wpływ wapnia Jony wapnia reagują z kwasami tłuszczowymi i żywicznym[...]

 Strona 1