Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ KARCH"

O możliwości stałociśnieniowej regulacji wydajności pompy wirowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań oddziaływania na kształt pola prędkości zasysanej strugi cieczy, które zapewniałoby zmianę wydajności pompy wirowej przy niezmiennej wysokości podnoszenia. Wykazano, że odpowiednie przekierowanie niewielkiej części strumienia tłocznego do przestrzeni ssawnej daje efekt w postaci obniżenia wydajności, oraz że proces ten powoduje znacznie mniejsze straty niż w wypadku stosowania regulacji dławieniowej. Monotonicznie opadająca krzywa dławienia wirowej pompy promieniowej zapewnia wprawdzie stateczność parametrów opisujących dowolny punkt pracy, ale - jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia regulacji Rys. 1. Porównanie efektów regulacji pompy wirowej: poprzez dławienie, za pomocą zmiany liczby obrotów Rys. 2. Uproszczony schemat stanowiska badawc[...]

Głowica prerotacyjna do kształtowania pola prędkości cieczy w obszarze ssawnym pompy wirowej


  W artykule przedstawiono etapy budowy głowicy prerotacyjnej skonstruowanej na potrzeby badania nowej metody stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych. Metoda ta opiera się na kształtowaniu pola prędkości cieczy w obszarze przedwirnikowym pompy. Przedstawione zostały również rezultaty pomiarów uzyskane na zbudowanym stanowisku badawczym wskazujące na celowość dalszego rozwoju proponowanej metody.Stosowane algorytmy projektowania oraz techniki wytwarzania pomp wirowych są zaawansowane w stopniu zapewniającym stosunkowo wysoką sprawność przekazywania energii strudze cieczy w optymalnym punkcie pracy. Odrębne zagadnienie sta- MARIAN MIKOŚ Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska MICHAŁ KARCH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Górnictwa Podziemnego W artykule przedstawiono etapy budowy głowicy prerotacyjnej skonstruowanej na potrzeby badania nowej metody stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych. Metoda ta opiera się na kształtowaniu pola prędkości cieczy w obszarze przedwirnikowym pompy. Przedstawione zostały również rezultaty pomiarów uzyskane na zbudowanym stanowisku badawczym wskazujące na celowość dalszego rozwoju proponowanej metody. nowi natomiast możliwość rozszerzania obszaru energooszczędnej pracy pompy, czyli uzyskiwanie wysokich sprawności również w jak najszerszym [...]

Badania modelowe przepływu powietrza w tunelu z wentylacją lutniową - walidacja kodów CFD


  Przedstawiono porównanie wyników badania przepływu powietrza przez laboratoryjny model wyrobiska ślepego, przewietrzanego tłoczącą wentylacją lutniową. Wyniki te otrzymano dwoma sposobami: na podstawie badań eksperymentalnych i w wyniku modelowania numerycznego. Badania prowadzono na przeskalowanym geometrycznie oraz zawierającym uproszczenia modelu obiektu rzeczywistego. W zbudowanym modelu ściany są gładkie, przekrój kanału (wyrobiska) jest prostokątny, nie uwzględniono również maszyn i innych urządzeń stanowiących wyposażenie przodka. W badaniach eksperymentalnych zastosowano metodę cyfrowej anemometrii obrazowej (PIV) umożliwiającą pomiar składowych wektora prędkości. W analizach numerycznych rozpatrywano dwa modele turbulencji: standardowy model k- ε oraz model naprężeń Reynoldsa (RSM).1.Wstęp Do przewietrzania drążonych wyrobisk korytarzowych w kopalniach oraz tuneli i innych konstrukcji podziemnych stosowany jest system wentylacji lutniowej. W literaturze [5] opisano modele matematyczne służące do obliczania strumienia objętości i temperatury powietrza w wyrobisku i lutniociągu. Opracowano również programy komputerowe wspomagające proces projektowania wentylacji lutniowej [4], [2]. Cechą wspólną tych modeli jest założenie, że przepływ powietrza jest jednowymiarowy (geometrycznie), a zmiany poszukiwanych wielkości prędkości, temperatury lub stężenia gazów szkodliwych w strefie roboczej (od wylotu z lutniociągu do czoła przodka) wyznacza się z zależności empirycznych. Wykorzystywanie jedynie zależności empirycznych wynika z faktu, że dla tego typu zagadnienia brak jest zadowalającego opisu teoretycznego, umożliwiającego dokładne modelowanie przepływu. W strefie przodkowej, pole prędkości wytwarzane przez nawiewną strugę powietrza jest trójwymiarowe, zaś przepływ powietrza ma charakter turbulentny. Do wyznaczenia parametrów charakteryzujących trójwymiarowy przepływ powietrza wykorzystuje się obecn[...]

Eksperymentalne badania przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną DOI:10.15199/9.2016.11.6

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną. W pomiarach wykorzystano metodę anemometrii obrazowej. Metoda ta pozwala na bezinwazyjny pomiar wektorowych pól prędkości przepływającego płynu. Wyniki pomiarowe uzyskane na stanowisku pozwalają jakościowo i ilościowo ocenić rozpływ powietrza w skrzynce rozprężnej, a przez to pomogą w próbie poprawienia kształtu strugi napływającej na element nawiewny.1. Wprowadzenie W pomieszczeniu jedynym widocznym elementem instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej są elementy napływu i wypływu powietrza z pomieszczenia, nazywane nawiewnikami i wywiewnikami powietrza. Nawiewnik powietrza zgodnie z definicją zamieszczoną w normie [PN-EN 12792, 2006] to uzbrojony otwór, przez który powietrze dopływa do obsługiwanego pomieszczenia. Jego konstrukcja ma zapewnić utrzymanie określonych warunków komfortu w zakresie temperatury, prędkości, wilgotności powietrza i poziomu dźwięku w strefie przebywania ludzi. Wyróżniono następujące rodzaje nawiewników [PN-EN 12792, 2006]: ● indukcyjny, ● liniowy z oprawą oświetleniową, ● o niskiej prędkości nawiewu, ● sufitowy, ● sufitowy liniowy, ● sufitowy o regulowanym profilu wypływu powietrza, ● sufitowy z pełną regulacją. Zadaniem nawiewnika jest formowanie czy też kierowanie strumienia powietrza do pomieszczenia. W związku z tym, składową częścią budowy nawiewnika są elementy lub łopatki kierujące proste lub pierścieniowe, które mogą być również wykonane w postaci dysz, talerzy, płyt perforowanych i innych rozwiązań [9]. Poza prawidłowym określeniem strumienia powietrza nawiewanego i jego zasięgu uznaje się, że nawiewnik jest dobrany poprawnie, jeżeli [12, 14]: - prędkość zamierania nie przekracza dopuszczalnej prędkości w strefie przebywania ludzi, - różnica temperatury pomiędzy powietrzem w strumieniu w odległości równej zasięgowi a powietrzem w strefie przebywania lud[...]

Porównanie strat ciśnienia filtrów powietrza w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych na przykładzie modułowej centrali klimatyzacyjnej DOI:10.15199/9.2019.7.6


  1. Wstęp W ostatniej dekadzie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zostały uznane na całym świecie za zagrożenia dla zdrowia ludzi. Zanieczyszczenia transportowane systemami wentylacji i klimatyzacji wpływają na zdrowie osób przebywających w pomieszczeniach wywołując różnego rodzaju dolegliwości (od bólów głowy po depresje i zaburzenia krążenia). Wpływają one również, przez zwiększenie oporów przepływu powietrza, na efektywność pracy instalacji oraz jej energochłonność. Przyczyną obniżenia efektywności pracy instalacji wentylacyjnej może być niewłaściwy dobór filtrów i sposób ich montażu, nieszczelność instalacji, uszkodzenia mechaniczne filtrów oraz nadmierne zanieczyszczenie powierzchni filtracyjnej [2], [5]. 272 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/7 (2019) Zadaniem filtrów powietrza w układach wentylacji i klimatyzacji jest oczyszczenie powietrza z cząstek stałych unoszonych w powietrzu. Zastosowanie różnego rodzaju filtrów jest najprostszym sposobem odseparowania cząstek pyłu z powietrza wentylacyjnego. Filtry powietrza zapewniają odpowiednią jakość powietrza użytkownikom przebywającym w pomieszczeniach zamkniętych [3]. W układach klimatyzacji oczyszczany jest strumień powietrza doprowadzanego do pomieszczeń systemem przewodów, jak również strumień powietrza wywiewanego, który może być zawracany do obiektu lub poddawany procesom odzyskiwania ciepła [4]. Takie oczyszczanie powietrza w centralach klimatyzacyjnych stanowi ochronę elementów wyposażenia centrali, szczególnie wymienników ciepła, przed zabrudzeniem. Filtry w instalacjach wentylacyjnych stosowane do ochrony przed zanieczyszczeniami, mogą powodować nieprawidłowości w działaniu instalacji i uszkodzenia poszczególnych jej elementów [6]. Podstawowym celem oczyszczania nawiewanego powietrza jest zapewnienie odpowiedniej jakości i czystości powietrza. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów straty ciśnienia w filtrach powietrza stosowanych w [...]

Ocena efektywności zatrzymywania wody w wybranych konstrukcjach żaluzji czerpni powietrza DOI:10.15199/9.2019.12.5


  1. Wprowadzenie Czerpnie i wyrzutnie powietrza są stosowane jako zakończenie instalacji wentylacyjnych nisko- i średniociśnieniowych. Czerpnia najczęściej jest wyposażone w ruchome lamele, co umożliwia ich zamykanie/otwieranie ręczne lub siłownikiem elektrycznym. Czerpnie mogą być instalowane w przegrodach budowlanych lub na zakończeniach przewodów wentylacyjnych. W czerpniach z nieruchomymi żaluzjami jest standardowo montowana siatka stanowiąca zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami stałymi (liście) i ptakami. Zasady lokalizacji czerpni są zamieszczone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Paragraf 152 w punkcie 1 mówi, że czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. Na rynku dostępnych jest wiele konstrukcji czerpni. Różnice w budowie często przekładają się na odmienne parametry ich pracy. 464 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/12 (2019) 2. Charakterystyka i konstrukcja typowych czerpni powietrza Czerpnie powietrza najczęściej wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej lub ze stali nierdzewnej. W zależności od miejsca ich montażu można podzielić na: ścienne, dachowe oraz wolno stojące. Kształt otworu w czerpniach ściennych może być dowolny. Standardowo wykonuje się jako prostokątne lub okrągłe. Oba te warianty wykonania mogą występować z lamelami ruchomymi lub nieruchomymi. W czerpniach może być zastosowany mechanizm otwierania/zamykania ręcznego lub automatycznego przez zastosowanie siłownika. Uzbrojenie otworu czerpni ściennej tylko w samą siatkę, bez lamel, występuje w sporadycznych przypadkach, co wynika głównie z problemu przenikania wody do wnętrza instalacji. Czerpnia o takiej konstrukcji powinna mieć d[...]

 Strona 1