Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata KIJOWSKA"

Spłukiwanie gleby na stokach o różnym użytkowaniu (Beskid Niski i Pogórze Karpackie)


  Krążenie wody w przyrodzie jest zamkniętym, złożonym procesem, w którym uczestniczy stała ilość wody. Podstawową, a zarazem najmniejszą jednostką hydrografi czną, uczestniczącą w globalnym obiegu wody jest zlewnia, czyli obszar odwadniany przez dany ciek. Jednym z wielu etapów obiegu wody w obrębie zlewni jest spływ powierzchniowy (rys. 1), rozumiany jako grawitacyjne przemieszczanie się wody opadowej lub roztopowej po powierzchni gruntu zgodnie z jego nachyleniem. Następstwem spływu powierzchniowego jest spłukiwanie gleby, nazywane często erozją gleb lub stokową. Największe rozmiary spłukiwania materiału mineralnego ze stoków obserwuje się na obszarach górzystych, gdzie istnieją dogodne warunki do powstawania procesu. Dobrym przykładem występowania spłukiwania gleby może być zlewnia Bystrzanki na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego, gdzie od wielu lat prowadzone są przez Stację Naukowo-Badawczą IGiPZ PAN w Szymbarku stałe badania nad erozją gleby na stokach (rys. 2). Defi nicja, rodzaje oraz okresy występowania spłukiwania Według defi nicji spłukiwanie to proces oddzielania i transportowania cząstek ziemnych, zwietrzelin i okruchów skalnych przez spływającą po stoku wodę opadową lub roztopową. Wyróżnia się spłukiwanie: 􀁺 warstwowe - woda spływa całą ciągłą warstwą; 􀁺 rozproszone - woda spływa siecią małych strużek (przeważnie krótkich nieregularnych, nawiązujących do drobnych nierówności podłoża; 􀁺 liniowe - woda spływa większymi strugami wodnymi rozcinającymi podłoże, zwykle w obniżeniach te[...]

Termiczna charakterystyka zespołu zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne


  artykule scharakteryzowano warunki termiczne w zespole zbiorników Czorsztyn- -Sromowce Wyżne. Analizę oparto na wynikach pomiarów temperatury wody w wybranych pionach hydrometrycznych rozpatrywanych zbiorników oraz temperatury wody Dunajca powyżej i poniżej zbiorników. Badania terenowe wykonano w latach 2012-2013 w charakterystycznych dla poszczególnych pór roku warunkach hydrometeorologicznych. Wykazano przestrzenną i czasową dynamikę temperatury wody w zbiorniku Czorsztyn oraz rolę zbiornika Sromowce Wyżne w kształtowaniu temperatury wody odpływającej z wyżej położonego zbiornika Czorsztyn. Procesy termiczne w jeziorach naturalnych i zbiornikach zaporowych są kształtowane pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, prowadzących do wytworzenia się lub zaniku w masie wody warstw o odmiennych cechach termicznych. Według Cyberskiej (1975) stosunki termiczne w zbiornikach retencyjnych kształtują się inaczej niż w jeziorach naturalnych i są uzależnione głównie od tempa wymiany wody w zbiorniku oraz lokalizacji miejsc odpływu wód. Rozkład tem-peratury w zbiorniku w ciągu roku jest zróżnicowany i warunkowany dynamiką masy wody, będącej pod wpływem czynników meteorologicznych (temperatura powietrza, nasłonecznienie, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru powodującego falowanie wody w zbiorniku) i hydrologicznych (ilościowa i termiczna zmienność dopływu oraz ilościowa zmienność odpływu wód ze zbiornika wynikająca z przebiegu sytuacji meteorologicznych w danym roku oraz ze sposobu gospodarowania wodą w zbiorniku). Znaczenie badań procesów termicznych jest związane z tym, że mają one istotny wpływ na przebieg procesów hydrochemicznych oraz rozwój życia biologicznego w środowisku wodnym zbiorników retencyjnych. Warunki termiczne kształtujące się w zbiornikach zaporowych decydują również o reżimie termicznym poniżej ich lokalizacji. W Polsce informacje o procesach termicznych w zbiornikach retencyjnyc[...]

 Strona 1