Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr WOJCIECHOWSKI"

Badania systemu zarządzania jakością w placówkach służby zdrowia

Czytaj za darmo! »

Całościowy efekt w jednostkach służby zdrowia z wdrożonym systemem zarządzania jakością jest pozytywny.Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania jakością w placówce służby zdrowia, nie jest rzeczą prostą. Nie wystarczy spojrzeć jedynie na jej jednostkowe potrzeby. Są one raczej wynikiem szerszej perspektywy, związanej z całością problematyki zarządzania służbą zdrowia. Jest to konieczne, zwł[...]

Metody zmniejszenia zużycia energii w sklepach średnio - i wielkopowierzchniowych


  Opisano korzyści, które zapewnia użycie nowego czynnika R407F w instalacjach chłodniczych eksploatowanych w dużych obiektach handlowych. Na podstawie wyników badań kilku obiektów stwierdzono, że dzięki zastosowaniu tego czynnika można bezinwestycyjnie obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji chłodniczych i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.Supermarkety należą do najbardziej energochłonnych obiektów. Zużycie energii elektrycznej do napędu urządzeń chłodniczych eksploatowanych w supermarketach stanowi ok. 35÷50% ogólnego zużycia energii elektrycznej (wg badań francuskiej Agencji Środowiska i Zarządzania Energią - ADEME) [4]. Na rysunku 1 pokazano wyniki badań rozkładu zużycia energii w typowym supermarkecie szwedzkim [2], a na rys. 2 rozkład zużycia energii przez poszczególne urządzenia w supermarketach [5]. Na rysunku 3 podano wyniki badań zużycia energii w sklepach wielkopowierzchniowych zlokalizowanych w Warszawie [3]. Rys. 1. Rozkład zużycia energii w supermarkecie [2] Rys. 2. Rozkład zużycia energii przez poszczególne urządzenia w supermarkecie [5] zużycie energii elektrycznej [kWh/m2a] obiekt sklepy wielkopowierzchniowe szkoły wyższe biura 0 100 200 300 400 500 600 Rys. 3. Średnie zużycie energii elektrycznej w warszawskich obiektach komercyjnych [3] CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 44/7 (2013) 297 Średnie zużycie energii elektrycznej w sklepach wielkopowierzchniowych [569 kWh/(m2·a)] jest znacznie większe niż w innych obiektach, co zostało spowodowane znacznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną do chłodzenia/ podgrzewania produktów żywnościowych, do intensywnego oświetlenia, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń. Ponadto, obiekty handlowe są z reguły eksploatowane przez długi czas w ciągu doby, jak też przez wiele dni wolnych od pracy. Chłód do przechowywania produktów spożywczych w witrynach, ladach i zamrażarkach wytwarzany jest w agregatach sprężarkowych z [...]

Problemy jakości e-nauczania w Polsce DOI:10.15199/46.2015.2.5


  Jakość e-sprawdzianów zależy od niezawodności systemów informatycznych oraz od bazy pytań.Wstęp E-nauczanie staje się wymogiem naszych czasów, co potwierdzają plany Ministerstwa Edukacji Narodowej związane z wprowadzeniem e-podręcznika. Równocześnie jesteśmy świadkami powstawania społeczeństwa informatycznego i w coraz większym stopniu stajemy się uzależnieni od dostępu do Internetu. Dzięki rozwiązaniom elektronicznym śledzenie stanu konta w banku lub składanie deklaracji podatkowej staje się dla większości Polaków coraz łatwiejsze. Jednocześnie większość Polaków jest lub stanie się w najbliższym czasie posiadaczami smartphonów, przez co zyskają możliwość mobilnego dostępu do zgromadzonych w sieci Internetu zasobów, a także do mobilnego nauczania. Rozwiązania elektroniczne wywierają coraz większy wpływ na jakość nauczania. Artykuł przedstawia wybrane aspekty e-learningu związane z oceną jakości e-nauczania na przykładzie Politechniki Częstochowskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Wprowadzenie Reforma oświaty, która oficjalnie weszła do polskich szkół i placówek w 1999 roku, zdecydowanie postawiła na ich jakościowy rozwój. Ukierunkowana jest ona przede wszystkim na rozwój uczniów i rozwój zawodowy nauczycieli. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już, że szkoła tylko uczy i wychowuje. Zarówno dyrekcja szkoły, jak i wszyscy jej pracownicy, muszą dokładać wszelkich starań, aby szkoła była dobrze postrzegana w rejonie, mieście, środowisku. Dyrektorzy szkół i placówek stanęli przed nowym wyzwaniem, bowiem zarządzanie placówką jest obszarem, od którego należało rozpocząć wprowadzanie zmian. Koniecznością dla instytucji edukacyjnych stało się wkomponowanie w dynamikę zmian prawno-ekonomiczno-społecznych zachodzących w kraju, gdyż ich celem jest uczenie przystosowania do życia w społeczeństwie, do pełnienia w nim różnorodnych funkcji [1-3]. Dodatkowym wyzwaniem jest szeroko rozumiana informatyzacja wymuszająca wprowadzani[...]

Nowe zasady wyznaczania obciążeń elementów składowych linii elektroenergetycznych w świetle ewolucji norm projektowania DOI:10.15199/33.2016.05.27


  W artykule przedstawiono wpływ nowych zasad wyznaczania obciążeń elementów składowych linii elektroenergetycznych w świetle ewolucji norm projektowania i budowy podpór tego rodzaju linii [1] oraz komentarz do głównych postanowień nowej normy prPN-EN 50341-2-22 (2016) - Załącznika Krajowego (NNA). Konsekwencją zmiany zasad wyznaczania naciągów przewodów i obniżenia naciągów obliczeniowych jest znaczne zwiększenie obciążenia w postaci jednostronnych naciągów. Oceniono, że przyjęcie niektórych wartości obciążenia oblodzeniem jest dyskusyjne.Wkonkluzji stwierdzono, że w ciągu 3 - 4 lat konieczne będzie podjęcie dalszych prac badawczych mających na celu uściślenie wielkości obciążeń klimatycznych. Słowa kluczowe: podpory linii elektroenergetycznych, oddziaływania na linie, oddziaływania na przewody.Projekt prPN-EN 50341-2-22, tj. NNA2016 [2] do normy [6] stanowi efekt ewolucji norm projektowania i budowy podpór linii elektroenergetycznych, jaka zaszła w okresie kilkudziesięciu ostatnich lat [1]. W okresie tym znaczne zwiększenie wymagań dotyczących projektowania słupów o konstrukcji stalowej, a także wymagań elektrycznych następowało kilkakrotnie. Wprowadzenie normy europejskiej PN-EN 50341-1 [5] oraz Eurokodów zasadniczo zmieniło projektowanie konstrukcji wsporczych. Zwiększono obciążenia klimatyczne (wiatr, oblodzenie), wprowadzono nowe kombinacje obciążeń (szczególnie wiat[...]

 Strona 1