Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"CZESŁAW MALINOWSKI"

NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESU ROZTWARZANIA GRANULOWANEGO TRÓJTLENKU MOLIBDENU W CIEKŁYM ŻELIWIE STOPOWYM

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano model matematyczny nieizotermicznego roztwarzania w ciekłym żeliwie stopowym granulki o kształcie walca uformowanej z trójtlenku molibdenu. Główną przyczyną degradacji granulki są równocześnie przebiegające procesy jej topienia i redukcji MoO3 krzemem oraz węglem pochodzącym z żeliwa. Opracowano algorytm oraz odpowiedni program komputerowy umożliwiający śledzenie zachodzących w czasie zmian objętości oraz kształtu pastylki roztwarzanej w ciekłym żeliwie, a także dynamiki jej topienia. Zagadnienie zostało rozwiązane po wprowadzeniu istotnych uproszczeń polegających głównie na zaniedbaniu szeregu zjawisk, które towarzyszą rozważanemu procesowi. W ramach obliczeń założono dodatkowo, iż rozważana reakcja redukcji, jako znacząco odległa w rozważanym zakresie temperatury od stanu równowagi, przebiega w obszarze dyfuzyjnym na powierzchni pastylki zwilżanej przez żeliwo, przy czym etapem determinującym jej szybkość jest wyłącznie turbulentna dyfuzja krzemu z głębi kąpieli do powierzchni reakcji. Natomiast redukcja za pomocą węgla została zaniedbana. W oparciu o uzyskaną w wyniku eksperymentu wartość czasu całkowitego przereagowania pastylki o zadanych wymiarach, oszacowano średnią wartość współczynnika dyfuzji turbulentnej krzemu w ciekłym żeliwie. W ramach wykonanych obliczeń zastosowano własną metodykę numerycznego wyznaczania niestacjonarnych pól fizycznych w przypadku, gdy w opisujących je zagadnieniach początkowo‐brzegowych występuje warunek brzegowy Stefana. Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne procesów transportu ciepła i masy w układach z reakcją chemiczną oraz przemianą fazową, stopowanie żeliwa NUMERICAL SIMULATION OF THE TRIOXIDE MOLIBDENUM GRANULE DISSOLUTION IN THE LIQUID ALLOY COAST IRON In the study the mathematical model of the non‐isothermal dissolution of the cylindrical MoO3 granule in a liquid alloy coast iron has been performed. The main causes of the granule destruction are simultan[...]

STOPOWANIE ŻELIWA MOLIBDENEM DODAWANYM W POSTACI MoO3

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad wprowadzaniem molibdenu do żeliwa w postaci trójtlenku molibdenu. Zbadano wpływ różnych rodzajów lepiszcza stosowanego do sporządzania granul MoO3 oraz różnej jego ilości na końcowy efekt procesu stopowania. Określono stopień przejścia molibdenu z tlenku do żeliwa, a także udział reduktorów zawartych w żeliwie na proces redukcji tlenku molibdenu. Słowa kluczowe: molibden, żeliwo, stopowanie, lepiszcze CAST IRON ALLOYING BY MOLYBDENUM IN MoO3 In the article, the results of alloying MoO3 to the cast iron were presented. The influence of the different kinds of binders and its addition on final effect of alloying were examined. The degree of molybdenum transition and the participation of reducers in cast iron for the process of MoO3 reduction were determined. Keywords: molybdenum, cast iron, alloying, binder Wprowadzenie Żeliwo jest stopem żelaza zawierającym szereg pierwiastków, które mogą być reduktorami dla trójtlenku molibdenu. Należą do nich krzem, mangan, chrom, a także węgiel, zarówno w postaci grafitu, jak i cementytu. Biorąc pod uwagę niewielkie ilości molibdenu wprowadzane do żeliwa może się okazać, że ubytek tych reduktorów jest tak nieznaczny, że nie będzie wpływał na właściwości otrzymywanego stopu, a pozwoli na wprowadzenie do niego molibdenu. Ten składnik stopowy będzie przy tym dodawany w postaci związku, w którym metal ten jest tańszy niż w powszechnie stosowanym żelazomolibdenie. Dodatkowo, oczekuje się, że największy udział w procesie redukcji będą miały krzem i węgiel. Korygowanie zawartości krzemu nie jest ani trudne, ani kosztowne, natomiast ubytek węgla, z punktu widzenia stechiometrii reakcji, powinien być nieznaczny. Wydaje się zatem, że stopowanie żeliwa powinno się odbywać tylko za pomocą dodatku granulowanego MoO3, według sposobu opisanego w zgłoszeniu patentowym [1]. Dr inż. Stanisław Małecki, dr inż. Piotr Jarosz, dr hab. inż. Czesław Malinowski — Akademi[...]

Wpływ dodatku żużli stalowniczych na proces topienia koncentratów miedzi w piecach szybowych

Czytaj za darmo! »

Wsad miedzionośny topiony w piecach szybowych zawiera pewne ilości arsenu. Pierwiastek ten przechodzi do kamienia miedziowego, będącego jednym z produktów. Jednym ze sposobów zmniejszenia zawartości arsenu w kamieniu Cu jest zastosowanie dodatków zawierających CaO. Rośnie wówczas strumień As w pyłach i żużlu szybowym, spada stężenie arsenu w kamieniu miedziowym. W pracy przedstawiono wyniki prób topienia wsadu w piecach szybowych z dodatkiem żużli stalowniczych, w których zawartość tlenku wapnia utrzymuje się na poziomie około 40 %. Shaft furnace copper charge contains specified amount of arsenic. This element comes to copper matte during melting process. An application of CaO addiction is one of procedure for As reduction in copper matte. Then, arsenic stream to slag and dust grows,[...]

ROLA MOLIBDENU JAKO DODATKU STOPOWEGO W MATERIAŁACH NA OSNOWIE ŻELAZA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z rolą molibdenu jako dodatku stopowego w materiałach na osnowie żelaza. Przedstawiono ogólną charakterystykę molibdenu, ze szczególnym uwzględnieniem jego właściwości oraz zastosowania. Scharakteryzowano wpływ molibdenu jako dodatku stopowego na wzrost właściwości wytrzymałościowych, żaroodporności i żarowytrzymałości, odporności na ścieranie oraz odporności korozyjnej wybranych gatunki żeliw, staliw i stali. Określono również potencjalne przyczyny zmian światowych cen dodatków stopowych dodawanych do stali. Słowa kluczowe: dodatki stopowe, molibden, żeliwo, staliwo, stale stopowe THE ROLE OF MOLYBDENUM AS AN ALLOY ADDITION IN IRON BASED MATERIALS In the article the chosen aspects connected with the role of molybdenum as an alloy addition in iron based materials have been presented. General characteristics of molybdenum have been showed, taking into account in particular its properties and applications. The influence of molybdenum as an alloy addition to the increase of strength properties, heat‐resistance and heat‐endurance, wear resistance and corrosion resistance of the chosen grades of cast iron, cast steel and steel has been characterised. Moreover, potential reasons for changes in the world prices of alloying agents added to steel have been determined. Keywords: alloy additions, molybdenum, cast iron, cast steel, steel Wprowadzenie Wprowadzanie dodatków stopowych do żeliw, staliw i stali ma na celu poprawę właściwości tych materiałów, głównie z punktu widzenia ich wytrzymałości, żarowytrzymałości, żaroodporności, odporności na ścieranie i korozję, itp. Jednym z takich dodatków jest molibden, metal o bardzo wysokiej temperaturze topnienia, wysokich właściwościach wytrzymałościowych, wysokim module sprężystości, dobrej odporności na gwałtowne zmiany temperatury (dzięki małemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej i wysokiej przewodności cieplnej), dobrej przewodn[...]

TERMODYNAMICZNA ANALIZA PROCESÓW ZWIĄZANYCH ZE STOPOWANIEM ŻELIW, STALIW I STALI MOLIBDENEM, WPROWADZANYM W POSTACI MoO3

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano termodynamiczne aspekty stopowania żeliw, staliw i stali molibdenem wprowadzanym w postaci granul MoO3. Z uwagi na silna tendencję trójtlenku molibdenu do sublimacji analizie poddano proces jego odparowania z ciekłej kąpieli metalicznej. Stwierdzono możliwość niewielkich strat molibdenu z uwagi na łatwość redukcji gazowych postaci MoO3 skondensowanymi składnikami kąpieli metalicznej. Spośród reduktorów dodatkowo wprowadzanych z MoO3 termodynamicznie preferowane są żelazokrzem i siluminy. Stwierdzono, że redukcja może zachodzić z udziałem rozpuszczonych w stopach innych składników (Mn, Cr), co jest niekorzystne z uwagi na modyfikacje składu chemicznego materiału stopowanego. Analiza reakcji syntezy molibdenianów wskazuje na niewielką rolę tych procesów w warunkach stopowania, spotykanych w przemyśle. Słowa kluczowe: analiza termodynamiczna, redukcja MoO3, równowagowa prężność MoO3, tworzenie molibdenianów THERMODYNAMIC ANALYSIS OF ALLOYING PROCESS OF CAST IRONS, CAST STEELS AND STEELS BY MOLYBDENUM ENTERED AS MoO3 Thermodynamic analysis of iron base alloy with molybdenum oxide alloying was made. According to the strong sublimation tendency of MoO3, the process of evaporating from the liquid metallic bath was analysed. Because of easiness of reduction of gaseous forms of MoO3 by condensed components of metallic bath, the possibility of minor loss were detected. Among all reducers, ferrosilicon and silumins are preferred. It was found, that the reduction may be conducted with other diluted compounds (Mn, Cr), although it is not efficient due to chemical modification of alloyed materials. An insignificant role in the industrial alloying processes thermodynamics analysis of molibdenite synthesis reactions is indicated. Keywords: thermodynamics analysis, MoO3 reduction, equilibrium pressure of MoO3, molybdenite synthesis Wstęp Procesy stopowania żeliw, staliw i stali molibdenem według sposobu opisanego w zgłoszeniu [...]

STOPOWANIE ŻELIWA, STALIWA I STALI MOLIBDENEM DODAWANYM W POSTACI GRANUL MoO3 Z DODATKIEM REDUKTORA

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wprowadzaniem molibdenu do stopów na osnowie żelaza. Molibden wprowadzano w postaci granul zawierających tlenek molibdenu i reduktor. W charakterze reduktorów stosowano żelazokrzem FeSi75 oraz silumin AlSi11. Uzyskano wysokie stopnie przechodzenia molibdenu do stopów bez istotnych zmian zawartości pozostałych składników. Skuteczność metody potwierdzono na próbkach o masie do 10 kg w warunkach laboratoryjnych. Słowa kluczowe: molibden, trójtlenek molibdenu, żeliwo, staliwo, stal, stopowanie, lepiszcze CAST IRON, CAST STEEL AND STEEL ALLOYING WITH MoO3 GRANULES WITH REDUCERS In this work, the results of alloying molybdenum to iron based alloys were presented. Molybdenum was alloyed as MoO3 granules with reducer. As reducers, ferrosilicon FeSi75 and silumin AlSi11 were used. High transition degrees of molybdenum without considerable changes of chemical composition of iron based alloys were obtained. The efficiency of the presented method was confirmed on a 10 kg samples in the laboratory. Keywords: molybdenum, molybdenum trioxide, cast iron, cast steel, steel, alloying, binder Wprowadzenie Stopowanie żeliw, staliw i stali molibdenem najczęściej realizowane jest poprzez jego wprowadzanie do stopu w postaci żelazomolibdenu. Celem niniejszej pracy jest określenie możliwości wprowadzania molibdenu w postaci granul zawierających tlenek molibdenu i reduktor. Taki sposób ma na celu uzyskanie odpowiednio wysokiego stopnia przejścia molibdenu do stopu. W przypadku żeliwa i staliwa reduktory występują już w stopie, ale są zużywane w procesie, co może niekiedy istotnie wpływać na zmianę jego składu chemicznego, a tym samym właściwości, głównie mechanicznych. Natomiast w przypadku stali wprowadzanie reduktorów jest już konieczne. Z opisu patentowego [1] znany jest sposób wytwarzania stali stopowej zawierającej molibden, polegający na[...]

ANALIZA STABILNOŚCI SKŁADU CHEMICZNEGO ŻELIWA PO STOPOWANIU MOLIBDENEM WPROWADZANYM W POSTACI TRÓJTLENKU

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy zmienności zawartości molibdenu, krzemu, węgla i aluminium w wybranych wyrobach z żeliwa po wprowadzeniu molibdenu w postaci trójtlenku. Analiza dotyczy prób przemysłowych. Wybór pierwiastków i analiza są ukierunkowane na opracowanie wytycznych do sterowania procesem oraz na oszacowanie ryzyka niezgodności Słowa kluczowe: trójtlenek molibdenu, żeliwo, analiza statystyczna THE ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION STABILITY OF CAST IRON PRODUCTS AFTER ALLOYING MOLYBDENUM IN THE FORM OF TRIOXIDE In the article there have been presented the results of analysis of changeability in the content of molybdenum, silicon, carbon and aluminum in the chosen cast iron products after alloying molybdenum in the form of trioxide. This analysis was made for industrial process. The choice of elements and analysis have been directed towards drawing up the guidelines for controlling the process and estimating the risk of incompatibility. Keywords: molybdenum trioxide, cast iron, statistical analysis Dr inż. Piotr Jarosz, dr inż. Stanisław Małecki, dr inż. Stanisław Nowak, dr inż. Krzysztof Żaba — Akademia Górniczo‐Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Kraków. Rudy Metale R55 2010 nr 10 UKD 669.15’28-196:546.77:661.877: :669.132:669.14.018.9-047.44:66.014:519.2 690 Postawienie problemu Cel i zakres analizy; metodyka W artykule zamieszczono wyniki doświadczalnych badań efektywności niestandardowej metody wprowadzania molibdenu do żeliwa. Polega ona na dodawaniu do kąpieli granul z trójtlenku molibdenu lub granul z [...]

 Strona 1