Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ WÓJCIK"

Targi CEVISAMA 2008 ocenia

Czytaj za darmo! »

Dla wielu producentów, importerów i dystrybutorów płytek ceramicznych sezon 2008 rozpoczął się w Walencji na targach Cevisama. Impreza ta z roku na rok umacnia pozycję. Nawet jej termin dla firm przygotowujących ofertę na nowy sezon jest bardzo dobry. Słowem wszystko gra oprócz kasy, bo nigdy do końca nie wiadomo, czy zamówione produkty szybko znajdą nabywcę i przyniosą oczekiwany zysk, czy te[...]

Orientowanie detali oparte na przetwarzaniu obrazów do zastosowań w liniach zautomatyzowanego montażu DOI:

Czytaj za darmo! »

Inspekcja optyczna w zautomatyzowanych liniach montażowych staje się coraz ważniejszą operacją technologiczną stosowaną we współczesnym przemyśle. Jest ona często jedynym źródłem informacji o poprawności przebiegu kolejnych etapów procesu montażu. Umożliwia ona bieżącą kontrolę kompletności montowanego wyrobu, kontrolę poprawności stosowanych detali i ocenę wyglądu wyrobu. Ważnym zastosowaniem inspekcji jest także orientowanie detali w trakcie operacji montażowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku "trudnych" detali, które nie mogą być orientowane ze względu na kształt (np. elementy o kształcie symetrycznym osiowo) lub rozkład przestrzenny wybranej cechy fizycznej jest typowa dla rodziny stopów SAC. W matrycy stopu widoczne są dendryty ß-cyny (rys. 6 a, b). Na granicy faz stop/miedź tworzy się warstwa związków międzymetalicznych o grubości około 1 μm, lokalnie dochodzących do 3 μm (rys. 7). Analiza EDS wykazała, że tworzy się związek międzymetaliczny Cu6 Sn5. Podsumowanie i wnioski Opracowana pasta ITR-SAC 305 charakteryzuje się właściwościami technologicznymi spełniającymi wymagania norm PN-EN na osiadanie, koalescencję, zwilżanie oraz rezystancję powierzchniową izolacji. Pasta nadaje się do druku przez szablon o grubości 100 μm na automatycznych drukarkach o niskiej prędkości druku. Przeprowadzony montaż wybranych podzespołów elektronicznych opracowaną pastą na linii montażowej SMT, wyposażonej w konwekcyjny piec do lutowania rozpływowego wykazał, że przy zastosowaniu odpowiedniego profilu lutowania uzyskuje się prawidłowe, dobrej jakości połączenia lutowane, co potwierdziły wyniki badań mikroskopowych i rentgenowskich. W mikrostrukturze połączenia lutowanego na miedzi stwierdzono obecność dendrytów ß-cyny w matrycy stopu, a na granicy faz stop/miedź obecność warstwy związków międzymetalicznych Cu6 Sn5 o odpowiedniej grubości, co świadczy o uzyskaniu stabilnego połączenia w procesie lutowania rozp[...]

Miedź i cynk w obiegach wodno-parowych bloków 360 MW

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przebieg procesów niszczących przepływowych urządzeń energetycznych wykonanych ze stopów miedzi (mosiądzów). Wykazano, że procesy roztwarzania mosiądzów powodują wprowadzanie do roztworu (obiegu wodno-parowego) jonów miedzi i cynku. Pierwiastki te w formie związków CuO lub/i Cu2O wydzielają się na powierzchniach wewnętrznych rur parownika oraz łopatkach wysokoprężnej części turb[...]

Badania filtracji zawiesin powstałych podczas produkcji kwasu cytrynowego metodą wgłębną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań filtracji gipsu, grzybni, cytrynianu wapnia z zastosowaniem różnych tkanin filtracyjnych, prowadzone w testowym filtrze ciśnieniowym. Na ich podstawie otrzymano charakterystyki filtracji. Posługując się klasyczną teorią filtracji, porównano wyniki pomiarów i wytypowano tkaniny najodpowiedniejsze do prowadzenia filtracji przebadanych zawiesin. Przedstawione wykresy [...]

System kontroli wizyjnej konfekcjonowania tabletek i kapsułek

Czytaj za darmo! »

Wartykule opisano zautomatyzowany system kontroli wizyjnej tabletek i kapsułek pakowanych w przezroczyste blistry, opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym (ITR) przy współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji (ITeE-PIB), który był realizatorem części mechatronicznej systemu. System inspekcji został dostosowany do współpracy z maszyną blistrującą, która napełnia blistry, transportuje je i zamyka. Maszyna blistrująca podaje w sposób uporządkowany otwarte, zapełnione tabletkami lub kapsułkami blistry w formie ciągłej wstęgi do obszaru akwizycji obrazów. Wstęga ta może być w dalszym przebiegu procesu (podczas wycinania blistrów) dzielona na kilka sekcji - blistry elementarne. Wstęga zatrzymuje się cyklicznie, a w tym czasie dokonywana jest akwizycja obrazów. Sygnał [...]

Automatyczny prober do precyzyjnych pomiarów właściwości elektromagnetycznych materiałów przy częstotliwościach mikrofalowych


  We współczesnej mikroelektronice podstawowe znaczenie mają parametry elektromagnetyczne stosowanych materiałów. Parametry te, a w szczególności rezystywność i przenikalność dielektryczna, decydują o możliwości zastosowań poszczególnych materiałów i o możliwych do uzyskania parametrach elektrycznych wyrobów produkowanych z tych materiałów. W przemyśle półprzewodnikowym od wielu lat stosuje się standardowe metody pomiarów rezystywności płytek półprzewodnikowych. Dotyczy to płytek podłożowych oraz płytek z warstwami epitaksjalnymi i dyfuzyjnymi [4]. Znane i często stosowane metody pomiaru rezystywności: czteroostrzowa, charakterystyk pojemnościowo-napięciowych C - V, rezystancji rozpływu oraz pomiary hallowskie metodą van der Pauwa, są badaniami kontaktowymi i w związku z tym niszczącymi powierzchnię badanej płytki. Ponadto zakres ich zastosowań ogranicza się najczęściej do krzemu i germanu, a półprzewodniki AIIIBV, AIIBVI i AIVBIV mierzą się raczej źle, co często wynika z trudności w uzyskaniu odpowiedniego kontaktu elektrycznego między badaną płytką a urządzeniem pomiarowym. Dodatkowym ograniczeniem tych metod jest zakres badanych rezystywności. Z dużymi trudnościami dają się stosować dla wysokich (>103 Ωcm) i niskich (<10-3 Ωcm) rezystywności. Wśród metod bezkontaktowych pomiaru rezystywności, metody związane z prądami wirowymi na częstotliwościach radiowych nie uzyskały szerszych zastosowań ze względu na niewielką dokładność, wpływ wielu trudno kontrolowanych czynników na wyniki pomiarów i trudne procedury kalibracji. Znana od wielu lat, opracowana w Polsce metoda pomiaru rezystywności i przenikalności [2] z zastosowaniem technik mikrofalowych z rezonatorami dielektrycznymi umożliwia dokładne pomiary bezkontaktowe półprzewodników różnych typów. Uzyskuje się niepewność pomiaru od 2 do 4% zależnie od dokładności obróbki powierzchni badanej próbki i wartości mierzonej rezystancji. Metoda ta była dotychczas stosowana[...]

Wybrane problemy analizy kształtu próbki w urządzeniu do wyznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych


  Jednym z obszarów zastosowań przemysłowych systemów wizyjnych jest rejestracja i analiza kształtu próbek w procesach wysokotemperaturowych. Przemiany fazowe materiałów stałych występujące pod wpływem temperatury, powodują zmiany właściwości fizycznych tych materiałów. Skutkiem tego jest zmiana kształtu próbek wykonanych z tych materiałów. Wykorzystując skomputeryzowane systemy wizyjne można dokonać rejestracji i analizy wyżej wymienionych procesów. Jeden z tego typu systemów - analizator do wyznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych z systemem wizyjnym, opisano w artykule [6, 7]. W urządzeniu tym pojedynczy obraz próbki scharakteryzowany jest poprzez wektor cech, na który składają się podstawowe parametry geometryczne próbki, takie jak: wysokość i szerokość próbki, pole powierzchni przekroju, współczynniki kształtu oraz złożone parametry, oparte na wyodrębnieniu konturu próbki i analizie jego rozwinięcia biegunowego względem środka próbki oraz względem jej podstawy. Analiza sekwencji obrazów zarejestrowanych w funkcji temperatury umożliwia dokładną ocenę zachowania próbki w funkcji temperatury oraz identyfikację wszystkich punktów, w których próbka przybiera charakterystyczne kształty. W artykule zwrócono uwagę na wybrane problemy analizy kształtu próbki w opisywanym analizatorze. Do przetwarzania obrazów wykorzystano techniki filtracji liniowej, morfologii, binaryzacji, projekcji oraz ekstrakcji konturu. W zakresie analizy zastosowana została analiza obiektów (blob analysis) oraz podstawowe narzędzia pomiarowe. Oprogramowanie systemu wizyjnego bazuje na środowisku projektowo uruchomieniowym eVision firmy Euresys. Oprogramowanie eVision jest specjalizowaną platformą przeznaczoną do projektowania, uruchamiania i wdrażania systemów wizji maszynowej. Odniesienie do norm Analiza zmian kształtu próbek może być wykorzystana w wielu dziedzinach techniki, takich jak: metalurgia, odlewnictwo, energetyka, przemysł s[...]

System SKF 11 do kontroli jakości filtrów przeciwzakłóceniowych DOI:10.15199/ELE-2014-051


  Kontrola jakości produktów nie ogranicza się do sprawdzenia jakości wyrobów, ale oczekuje się także, że dostarczy ona producentowi informacji zwrotnych związanych z jakością i efektami działań produkcyjnych. Procesy pomiarowe prowadzone w różnych etapach produkcji są głównym źródłem informacji o jakości. Producenci oczekują także, że pomiary zostaną powiązane z automatyzacją operacji, transportem międzyoperacyjnym wyrobów, segregacją dobry/wadliwy, znakowaniem, archiwizacją wyników pomiarów itp. [3, 7, 8]. Wraz ze zmniejszaniem zaangażowania personelu w krytyczne operacje produkcyjne rośnie powtarzalność uzyskiwanych rezultatów, a liczba błędów maleje. Łatwiejsze jest także uzyskanie formalnej zgodności procesu kontroli jakości z zasadami systemów zapewnienia jakości (np. ISO 9001) [5]. Rezultatem takich wymagań jest znaczny koszt i złożoność systemów, ale jest to kompensowane przez wysoką wydajność systemu i niskie koszty jednostkowe operacji pomiarowych. We wcześniejszych publikacjach [3, 4, 10] przedstawiono wymagania stawiane produkcyjnym systemom kontroli jakości oraz wybrane rozwiązania zastosowane w systemie kontroli jakości filtrów przeciwzakłóceniowych SKF 06 opracowanym w Przemysłowym Instytucie Elektroniki. Podobne wymagania musiał spełniać także wcześniej opisywany system kontroli kondensatorów przeciwzakłóceniowych [6]. Po kilku latach, z inicjatywy producenta filtrów, ten sam zespół podjął opracowanie nowego, podobnego systemu do kontroli jakości filtrów oznaczonego SKF 11. W systemie tym wykorzystano wcześniejsze doświadczenia i wprowadzono nowe rozwiązania usprawniające dostrzeżone niedoskonałości poprzednika. Zwiększono możliwości produkcyjne producenta filtrów i poprawiono jego pozycję konkurencyjną dzięki obniżeniu kosztów i podniesieniu jakości produkcji. Nowy system wymagał uwzględnienia następujących okoliczności: 1) Wprowadzenie do produkcji nowych typów filtrów w nowych obudowach, 2) Zwiększenie wy[...]

Effect of moisture on flowability of soda ash in detergent manufacturing Badanie wpływu wilgoci na sypkość sody w produkcji detergentów DOI:10.15199/62.2015.3.4


  Four samples of com. soda ash were studied for bulk d., grain size distribution and flowability at varying air humidity and moisture contents. The flowability index decreased with the increasing moisture content in the soda ash grains. Przedstawiono wyniki badań wpływu wilgoci na sypkość surowca w produkcji detergentów. Pomiarów dokonano, wykorzystując urządzenie opracowane w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono silny wpływ wilgoci na obniżenie sypkości materiału, co może być przyczyną zawieszania się sody w zbiornikach dozujących. Sypkość jest parametrem trudno definiowalnym z inżynierskiego punktu widzenia. Najczęściej przez analogię do płynów, a zwłaszcza cieczy, sypkość jest rozumiana jako zdolność materiałów ziarnistych do płynięcia. Sypkość jest właściwością materiałów ziarnistych, która zależy zarówno od natury samego materiału, jak i od warunków otoczenia, produkcji i sposobu przechowywania oraz transportu materiału. Najważniejsze czynniki wpływające na sypkość materiału to zawartość w nim wilgoci, wilgotność powietrza otaczającego, temperatura przechowywania, ciśnienie jakie oddziałuje na materiał, rozkład ziarnowy i kształt cząstek, obecność środków poślizgowych w mieszance oraz rodzaj zbiorników i czas przechowywania materiału1-3). W zakładach produkujących proszki do prania oraz inne detergenty z sektora chemii gospodarczej ważne jest zapewnienie możliwie najwyższej jakości oferowanych przez firmę produktów, w więc konieczne jest zapewnienie precyzyjnego dozowania surowców oraz zminimalizowanie problemów związanych z przepływem surowców do produkcji detergentów. Zakłócenia występujące w węzłach dozowania surowców niekorzystnie wpływają na ogólną ekonomikę zakładu oraz mogą być przyczyną pogorszenia jakości końcowego produktu. Jednym z problemów jest zmniejszenie sypkości węglanu sodu spowodowane wzrostem zawartośc[...]

Analizator do wyznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych z systemem wizyjnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przemiany fazowe materiałów stałych, które występują pod wpływem temperatury, powodują zmiany właściwości fizycznych tych materiałów. Skutkiem tego jest zmiana kształtu próbek tych materiałów. Wykorzystując skomputeryzowane systemy wizyjne można dokonać rejestracji i analizy wyżej wymienionych procesów. Analizator opisany w artykule składa się z części procesowej, zbudowanej z poziomego pieca rurowego, w którym umieszczona jest badana próbka oraz z części wizyjnej z kamerą CCD wyposażoną w obiektyw o stałej ogniskowej i współpracującą z kartą framegrabbera, filtrem optycznym oraz systemem komputerowym. Próbkę materiału poddawanego procesowi oznaczania temperatury punktów charakterystycznych przemian fazowych ogrzewa się w znormalizowanych warunkach, rejestrując parametry określające jej kształt. Do opisu wykorzystano podstawowe parametry geometryczne próbki, takie jak: wysokość i szerokość próbki, pole powierzchni przekroju, współczynniki kształtu oraz złożone parametry, oparte na wyodrębnieniu konturu próbki i analizie jego rozwinięcia biegunowego względem środka próbki oraz względem jej podstawy. W zakresie przetwarzania obrazów przy realizacji tematu wykorzystano techniki filtracji liniowej, morfologii, binaryzacji, projekcji oraz ekstrakcji konturu. W zakresie analizy zastosowana została analiza obiektów (blob analyzis) oraz podstawowe narzędzia pomiarowe. Odniesienie do norm Metodę oznaczania charakterystycznych temperatur topliwości popiołu z paliw stałych, kształt i wielkość próbek oraz sposób ich przygotowania określają normy:  Norma PN-ISO 540 "Paliwa stałe - Oznaczanie topliwości popiołu w wysokiej temperaturze metodą rurową", grudzień 2001.  Norma ISO 540:1995(E) "Solid mineral fuels - Determination of fusibility of ash - High-temperature tube method".Definicje Na rysunku 1. przedstawiono charakterystyczne kontury kształtki w formie walca. Zdefiniowano następujące temperatury charakterystyczne[...]

 Strona 1