Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Greber"

Zastosowanie FMEA w sterowaniu procesami


  W ramach sterowania procesami wykorzystuje się bardzo różne metody i narzędzia. Są to metody statystyczne, takie jak SPC, MSA, DOE, metody wspomagające projektowanie (np. QFD) oraz metody związane z analizą przebiegu procesu, w tym m.in. FMEA, FTA, RCA.Patrząc z punktu widzenia chronologii działań związanych z uruchamianiem nowego procesu, jedną z pierwszych metod, bo wykorzystywaną tuż po ustaleniu wstępnej koncepcji procesu jest metoda FMEA (ang. Failure Modes and Effects Analysis, niem. Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse). Jej podstawowym zadaniem jest ocena ryzyka w poszczególnych fazach zaprojektowanego procesu oraz wskazanie koniecznych do wprowadzenia usprawnień w zakresie wykrywania niezgodności, bądź częstości ich występowania. Podstawową daną wejściową do FMEA jest zatem process flow, bądź inny dokument przedstawiający przebieg procesu, a wyjściem lista niezbędnych do wprowadzenia działań korygujących (lub zapobiegawczych) i działań kontrolnych. Pierwsze wykorzystanie metody FMEA datuje się na lata czterdzieste ubiegłego wieku, a pierwszy dokument formalnie ją standaryzujący, to amerykańska norma MIL-P-1629, Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis . Początki FMEA to analiza procesów związanych z technologiami wojskowymi, ale później metoda ta objęła swym zasięgiem różne branże i rozmaite obszary zastosowań. Wymienić tu można (poza klasycznym PFMEA - analizą procesu) dla przykładu (rys. 1): a-FMEA (Application FMEA) - analiza stosowana do oceny czy c[...]

 Strona 1