Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JAN PRZONDO"

2-Fenoksyetanol.Niedoceniany rozpuszczalnik organiczny

Czytaj za darmo! »

2-Fenoksyetanol (monoeter fenylowy glikolu etylenowego) występujący na rynku chemicznym pod nazwami handlowymi Dowanol EPh (DOW), Phenoxetol (Clariant), Rokafenol F1 (PCC Rokita SA) jest szeroko stosowanym konserwantem w preparatach kosmetycznych i w produktach chemii gospodarczej. Jego zastosowanie jako rozpuszczalnika jest bardzo ograniczone, chociaż ma on znakomite zdolności rozpuszczania żywic, polimerów syntetycznych, barwników, olejów mineralnych i tłuszczów. Jest również bardzo efektywnym czynnikiem koalescencyjnym. Prowadzone badania własne nad zastosowaniem 2-fenoksyetanolu jako rozpuszczalnika ukierunkowane zostały na opracowanie preparatów light duty, preparatów do zmywania powłok lakierniczych, w tym preparatów do usuwania napisów typu graffiti oraz mieszanek [...]

Sole magnezowe jako nowoczesne komponenty wyrobów chemii gospodarczej i kosmetycznej


  Przedstawiono zalety soli magnezowych kwasów alkilobenzenosulfonowych (ABS), alkiloeterosiarkowych i alkilosiarkowych w porównaniu z solami sodowymi tych kwasów. Przebadano metody otrzymywania soli magnezowych tych kwasów oraz charakterystykę i podstawowe właściwości fizyczne i powierzchniowo czynne otrzymanych soli magnezowych. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia produkcji półtechnicznej soli magnezowej kwasu alkilobenzenosulfonowego w miejscu jej końcowego zużycia. Sole magnezowe kwasów alkiloeterosiarkowych i alkilosiarkowych mogą być produkowane tylko w miejscach wytwarzania tych kwasów. Alkilosiarczany i alkiloeterosiarczany magnezu są dostępne na rynku europejskim w bardzo ograniczonym zakresie. Com. alkylbenzene sulfonic acids, polyoxyethylene C12-C15 and C12-C14 alkyl ether sulfuric and C12-C14 alkyl sulfuric acids were neutralized with MgO to resp. Mg salts, studied then for chem. compn., phys. and surface-active properties and compared with resp. com. Na salts. The aq. solns. of the Mg salts showed lower zein no., surface tension and crit. micelle concn. and higher d., viscosity and foaming ability than the solns. of the resp. Na salts and were recommended as components of surface-active formulations for household agents and cosmetics. W wyrobach chemii gospodarczej (środki piorące, czyszczące i myjące) oraz w wyrobach chemii kosmetycznej (szampony, mydła płynne) największy udział spośród związków powierzchniowo czynnych mają anionowe związki z grupy sulfonianów i siarczanów. W wyrobach końcowych występują one najczęściej w formie soli sodowych. Alkilobenzenosulfoniany, alkiloeterosiarczany i alkilosiarczany sodu mają bardzo duże zdolności usuwania brudu oraz dobre zdolności pianotwórcze i zwilżające. Mankamentem tych związków jest silne działanie drażniące na skórę człowieka, co sprawia, że w kompozycjach użytkowych należy stosować wiele dodatków łagodzących ich Politechnika Radomska Jan Przo[...]

Przemysłowa instalacja spalania ciekłych odpadów chloroorganicznych w Zakładach Chemicznych "Rokita" S.A.

Czytaj za darmo! »

Z użyciem chloru do produkcji związków chloroorganicznych wiąże się powstawanie szeregu trudnych do zagospodarowania produktów ubocznych. W Zakładach Chemicznych "Rokita" S.A. utylizuje się je w instalacji spalania chloropochodnych dostarczonej przez francuską firmę KREBS Cie S.A. W wyniku spalania odzyskuje się ciepło w postaci wysokociśnieniowej pary, a chlor w postaci kwasu solnego o stę[...]

Produkcja polieterów polioli w Zakładach Chemicznych "Rokita" S.A. na tle światowej produkcji

Czytaj za darmo! »

Omówiono obserwowany w ostatnim dwudziestoleciu dynamiczny wzrost światowej produkcji polieterów polioli związany z coraz większym wykorzystaniem tworzyw poliuretanowych i powstaniem nowych możliwości ich zastosowania. Po krótkim wprowadzeniu w technologię otrzymywania polieterów polioli zaprezentowano program ich produkcji w Zakładach Chemicznych "Rokita" S.A., podkreślając zalety najba[...]

Metody usuwania chlorowcowęglowodorów ze ścieków wodnych

Czytaj za darmo! »

Omówiono wybrane metody usuwania eteru β,β'-dichlorodiizopropylowego ze ścieków wodnych. Związek ten jest całkowicie usuwany ze ścieków w procesie ekstrakcji za pomocą wytypowanych węglowodorów, ketonów i eterów, w trakcie procesu adsorpcji na węglu aktywnym typu N oraz w procesie strippingu powietrzem lub azotem. Przedstawiono schematy instalacji przeznaczonych do oczyszczania śc[...]

Wykorzystanie soli magnezowych kwasu lauryloeterosiarkowego i kwasu alkilobenzenosulfonowego do wytwarzania płynów do ręcznego mycia naczyń


  Przeanalizowano możliwości wytwarzania płynów do ręcznego mycia naczyń na bazie anionowych surfaktantów w postaci soli magnezowych. Opracowane płyny do ręcznego mycia naczyń oceniano pod kątem zdolności myjącej, emulgującej i pianotwórczej. Analizowano także potencjał drażniący poszczególnych preparatów na podstawie wartości liczby zeinowej. Stwierdzono, że najkorzystniejsze działanie myjące i emulgujące wykazują preparaty na bazie mieszanin soli sodowych i magnezowych kwasu lauryloeterosiarkowego. Produkty te mają nieznacznie niższą zdolność do wytwarzania piany, w porównaniu do produktów opartych na solach sodowych kwasów alkilobenzeno-sulfonowego i lauryloeterosiarkowego. Biorąc pod uwagę znacznie słabsze oddziaływanie drażniące na skórę rąk anionowych surfaktantów w formie soli magnezowych w porównaniu z solami sodowymi, wydaje się że w niedługim czasie sole magnezowe mogą być powszechnie wykorzystywane do wytwarzania handlowych płynów do mycia naczyń. Seven surface-active aq. formulations contg. Mg alkylbenzene sulfonate (3%) or Mg lauryl ether sulfate (up to 9%), optionally Na lauryl ether sulfate (up to 9%) and Na alkylbenzene sulfonate (up to 6%), EtOH (3%), adducts (7:1 by mole) of ethylene oxide to lauryl alc. or (75:1 by mole) to lanoline (1% of each), coconut oil acids diethanolamide (1%) and NaCl (up to 3.25%) were prepd., studied for viscosity, washing, emulsifying and foaming abilities as well as for zein no. and then used for prodn. of low-irritating hand dishwashing liqs. Viscosity of the liqs. showed a max. when plotted vs. NaCl concn. The addn. of Mg lauryl ether sulfate resulted in a substantial increase of the soln. viscosity, washing and emulsifying ability as well as in a decrease in zein no. when compared to a com. Na alkylbenzene sulfonate. Anionowe surfaktanty w płynach do ręcznego mycia naczyń pełnią rolę podstawowych składników. Odpowiadają głównie za działanie detergencyjne preparatu, wła[...]

 Strona 1