Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja HĄBEK"

Perspektywy normalizacji w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Czytaj za darmo! »

Opracowywana norma powinna mieć zastosowanie dla wszystkich organizacji bez względu na ich wielkość, w państwach na każdym stopniu rozwoju.Organizacje komercyjne stały się przedmiotem nowego zainteresowania, a na barki ich kierownictwa nakładana jest nowa odpowiedzialność. Zewnętrzni interesariusze, którzy - podobnie jak klienci - skierowali na przedsiębiorstwa swoje oczekiwania dotyczące j[...]

Corporate Community Involvement

Czytaj za darmo! »

Jak przedsiębiorstwa mogą przyczyniać się do poprawy jakości życia społeczności, wsród których funkcjonują Dobrowolne poszanowanie wartości ekologicznych i społecznych w działalności gospodarczej tworzy ramy koncepcji społecznej odpowiedzialności. Wprowadzenie W najbardziej rozwiniętych krajach organizacje komercyjne stały się przedmiotem nowego zainteresowania, a na ich kierownictwo nakł[...]

Czy kryzys gospodarczy może wpłynąć na rozwój koncepcji CSR?

Czytaj za darmo! »

Koncepcja CSR może przyczyniać się do wielu pozytywnych efektów, zarówno biznesowych, jak i społecznych.Współistnieje wiele sposobów definiowania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz sposobów jej interpretacji. Jak zauważają A.B. Carroll i A. K. Buchholtz: "co jest szczególnie paradoksalne to fakt, że w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci duża liczba osób zajmujących się biznesem entuzjastycznie stała się zwolennikiem koncepcji CSR, ale stosunkowo mały konsensus został osiągnięty w sprawie samego pojęcia CSR"1. Badania przeprowadzone przez międzynarodowych ekspertów w ramach projektu RESPONSE2 wskazują, że menedżerowie posługują się tymi samymi pojęciami z dziedziny CSR co interesariusze3, jednak pojęcia te rozumiane są przez nich odmiennie. Konsekwen[...]

Proces innowacyjny a nowe narzędzia doskonalenia jakości


  Wysoka jakość przestarzałego produktu lub usługi nie jest w stanie zapewnić firmie przewagi konkurencyjnej.Zarówno teoretycy, jak i praktycy zarządzania zgadzają się ze stwierdzeniem, że innowacyjność jest jednym z głównych czynników osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Na kluczową rolę innowacji wśród czynników sukcesu przedsiębiorstw zwraca uwagę wielu autorów, w tym m.in. J. Kay, G. Hamel, C.K. Prahalad, M. Porter, H. Simon, P.F. Drucker . Innowacyjność oznacza skłonność i zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia nowych oraz podnoszenia jakości i nowoczesności już produkowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych oraz systemów zarządzania i motywacji . Jako podstawę do rozważań w niniejszym artykule przyjęto definicję pochodzącą z Podręcznika Oslo , w którym innowacja definiowana jest jako: "wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem". Z pojęciem innowacji ścisle związany jest proces innowacyjny, czyli uporządkowany ciąg zdarzeń prowadzący do wprowadzenia zmaterializowanego Por. K. Poznańska: Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", maj 2006, s. 91, numer specjalny; Bogdanienko J.: Zarządzanie innowacjami, SGH, Warszawa 1998, s. 10. J. Kowalik: Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjności polskich przedsiębiorstw [w:] Innowacyjne aspekty przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, Red. Naukowy L. Sobolak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, str. 288. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, wydanie polskie, Warszawa 2006, s. 48-49 w postaci pro[...]

Systemy komputerowe raportowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu


  Problematyka tworzenia raportów społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej podlega wspomaganiu komputerowemu.Wprowadzenie Raportowanie społecznej działalności biznesu nie jest sprawą łatwą dlatego, że występuje w tym zakresie prawdziwy "gąszcz" standardów, metod i podejść, które nie zawsze są kompatybilne. W celu uproszczenia tej działalności warto stosować oprogramowanie komputerowe, które przyspieszy i w wielu przypadkach zautomatyzuje proces zbierania danych i sporządzania raportu. W niniejszej publikacji, wychodząc od zasad sporządzania dobrych raportów CSR, przedstawiono wybrane rozwiązania dotyczące komputerowego wspomagania CSR, koncentrując się w pierwszej kolejności na dużych pakietach programowych klasy CRP. Celem publikacji jest przedstawienie możliwości wykorzystania komputerowego wspomagania sporządzania raportów CSR, zwłaszcza w dużych firmach. Przedstawione w niniejszej publikacji analizy zostały wykonane w trakcie realizacji projektu badawczego Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej, 2011 /03/B/HS4/01790 symbol na uczelni PBU10/ ROZ3/2012 , finansowanego ze środków NCN. Proces tworzenia raportów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Istnieje wiele różnych wzorów i wytycznych co do sposobu, w jaki można tworzyć raporty dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Zawarte są one między innymi w wytycznych GRI (Global Reporting Initiative) oraz UN Global Compact. Większość z metod sporządzania raportów wymaga określenia stron zainteresowanych i opisania działań, jakie przedsiębiorstwa podejmują w zakresie spełnienia ich oczekiwań. Na rysunku 1 przedstawiono najważniejsze fazy typowego procesu raportowania działań związanych z CSR. Pierwszy, etapem prac jest zdefiniowanie zawartości raportu. Należy zdefiniować podstawowe kwestie, jakie będą zawarte w raporcie. Powinno się w tym miejscu określić strony zai[...]

 Strona 1