Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN RĘBIASZ"

ykorzystanie metod eksploracji danych do długookresowego prognozowaniu popytu na rynku dóbr przemysłowych


  W artykule zaproponowano nową metodę prognozowania wielkości i struktury popytu na rynku dóbr przemysłowych. Koncepcję metody przedstawiono na przykładzie rynku stalowych wyrobów hutniczych. Do prognozowania wykorzystano wybrane metody eksploracji da- nych: metodę k-średnich oraz algorytm C4.5. Metoda k-średnich służy do wydzielenia grup podobnych przypadków wielkości i struktury zużycia stalowych wyrobów hutniczych (wzorców zużycia). Natomiast algorytm generowania drzew decyzyjnych (algorytm C4.5) służy do określana zależności pomiędzy wzorcami zużycia a predyktorami (parametrami kształtującymi wielkość i strukturę zużycia). Proponowaną metodę zweryfikowano wykorzystując bogaty materiał statystyczny dotyczący wielkości i struktury zużycia stalowych wyrobów hutniczych w wybranych krajach w latach 1960÷2009. This paper proposes a new method of forecasting the level and structure of market demand for industrial goods. The concept of the method is presented on the example of the steel products market. Forecasting was conducted with the following selected data mining methods: k-means and the C4.5 algorithm. The k-means method serves to separate groups with items of a similar consumption level and structure of the analyzed products (consumption patterns). On the other hand, the algorithm for generating decision trees (C4.5 algorithm) aims to determine the dependencies between consumption patterns and predictors (parameters determining the level and structure of consumption). The proposed method was verified using extensive statistical material on the level and structure of steel products consumption in selected countries in the years 1960÷2009. Słowa kluczowe: rynek stalowych wyrobów hutniczych, prognozowanie zużycia, eksploracja danych.Wstęp. W artykule przedstawiono metodę pro- gnozowania wielkości i struktury popytu na stalowe wyroby hutnicze, nawiązującą do koncepcji progno- zowania analogowego. Prognozowanie analogowe to metoda prognozowa[...]

Dystrybucja stalowych wyrobów hutniczych w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Distribution of steel products in Poland W artykule scharakteryzowano sieć dystrybucji stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. Przeanalizowano dane makroekonomiczne w zakresie wielkości i asortymentu sprzedaży centrów handlowych (tj. firm pośredniczących w handlu stalowymi wyrobami hutniczymi pomiędzy ich wytwórcami a użytkownikami końcowymi), dokonano identyfikacji krajowych centrów handlowych w sprzedaży tych wyrobów oraz centrów serwisowych, jak również usług świadczonych przez te centra. Ponadto dokonano identyfikacji rozkładu geograficznego centrów handlowych i centrów serwisowych oraz procesów zachodzących na rynku dystrybutorów stalowych wyrobów hutniczych: powstawanie nowych przedsiębiorstw, zaangażowanie obcego kapitału, konsolidacja, przejęcia. The distribution net of steel products in Poland has been characterized. Macroeconomic data concerning volume and product mix of the dealers’ sales have been analyzed. Identification of domestic dealers centers and service centers of steel products and scope of rendered services have been done. After that geographic location of domestic dealers and service centers as well as processes taking place on domestic dealers and service centers market: creation of new enterprises, engagement of foreign investors, consolidations and fusions have been identified. Słowa kluczowe: stalowe wyroby hutnicze, dystrybucja, centra serwisowe Key words: steel products, distribution, steel service centers 1. Wstęp. Czynnikiem wywierającym istotny wpływ na zaopatrzenie odbiorców i na efektywność wykorzystania stalowych wyrobów hutniczych u odbiorców końcowych są organizacja i funkcjonowanie obrotu tymi wyrobami. Sprzedaż poprzez centra handlowe oraz jej udział w całości sprzedaży zależy od wielu czynników. Potrzeba istnienia centrów handlowych wynika przede wszystkim z konieczności przekształcenia partii produkcyjnej (duża partia) w partię handlową. Kolejnym czynnikiem jest dążenie odbiorców wyrobó[...]

Prognozy rozwoju popytu i podaży na rynku stalowych wyrobów hutniczych w Polsce

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano popyt i podaż na rynku stalowych wyrobów hutniczych w Polsce w latach 1992÷2006, przedstawiono prognozę zapotrzebowania na wyroby stalowe do roku 2020 i przewidywane kierunki rozwoju produkcji stali w Polsce. Na podstawie przedstawionej analizy stwierdzono, że istnieją korzystne warunki do stabilnego rozwoju sektora stalowego w Polsce. Z oceny atutów i ograniczeń ro[...]

Statystyczna analiza jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zmiany jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce w latach 1992÷2008. Przeanalizowano czynniki wpływające na jawne zużycie stalowych wyrobów hutniczych. Opisano statystyczne metody analizy związków pomiędzy jawnym zużyciem stalowych wyrobów hutniczych a wybranymi parametrami makroekonomicznymi. Na podstawie danych za lata 1992÷2008 zbudowano modele ekonometryczne opisujące kształtowanie się jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. Modele te zostały następnie wykorzystane do opracowania prognoz jawnego zużycia. Variation of steel products apparent consumption in Poland over the period of 1992÷2008 has been presented. The factors influencing apparent consumption of steel products were analyzed. Statistical methods to analyze the relatio[...]

Sytuacja na rynku wyrobów hutniczych - analiza i prognozy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zmiany wielkości produkcji i jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w świecie i w Polsce w okresie 1992÷2009. Przeanalizowano czynniki, które były przyczyną bardzo dobrej koniunktury w latach 2003÷2007 i dekoniunktury w latach 2008 i 2009. Poddano analizie przewidywane zmiany rynku stalowych wyrobów hutniczych w świecie i w Polsce w trakcie wychodzenia z recesji po 2010 roku. Przeanalizowano także relacje zachodzące między jawnym zużyciem a zdolnościami produkcyjnymi MMP poszczególnych grup asortymentowych stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. The changes of production and apparent consumption of final steel products in the world and in Poland over the period 1992÷2009 have been presented. The factors influencing boom on world steel market in years 2003÷2007 and collapse of these trends in years 2008 and 2009 were analyzed. Forecasted changes of world and domestic steel markets during getting out of the recession after year 2010 were discussed. The relationships between apparent consumption and production capacities MPP for specific steel product groups in Poland were also analyzed. Słowa kluczowe: stalowe wyroby hutnicze, jawne zużycie, prognozy rynkowe Key words: steel products, apparent consumption, market forecasts 1. Wstęp. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w USA w połowie 2007 roku i postępujący w ślad za nim kryzys gospodarczy, znacznie zaburzył pod koniec 2008 roku trendy wzrostu konsumpcji i produkcji w światowej gospodarce, w tym także w przemyśle stalowym. Nagły spadek zapotrzebowania na stalowe wyroby hutnicze w drugiej połowie 2008 roku i w 2009 roku, po okresie dynamicznego wzrostu w latach 2003÷2007, spowodował konieczność dostosowania wielkości i struktury produkcji do zmniejszonego popytu. Jawne zużycie (różnica pomiędzy produkcją krajową analizowanych asortymentów stalowych wyrobów hutniczych a zużyciem do dalszego przetwarzania w hutnictwie, z uwzględnieniem salda handlu zagra[...]

Zastosowanie silników regułowych do wspomagania decyzji w obszarze opracowania technologii i zarządzania produkcją wyrobów hutniczych

Czytaj za darmo! »

Jednym z kluczowych problemów zarządzania w przedsiębiorstwach hutnictwa metali jest technologiczne przygotowanie produkcji oraz zarządzanie (sterowanie) produkcją. Oba te procesy są, jak do tej pory, w niedostatecznym stopniu wspomagane przez systemy informatyczne. O ile w zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich dostępność narzędzi jest zadowalająca o tyle na styku technologii i zarządzania brak jest odpowiednich rozwiązań. Nowe możliwości tworzy koncepcja zarządzania regułami biznesowymi, którą można wykorzystać do rozwiązywania problemów technologicznych i produkcyjnych. Większość problemów w tym obszarze można przedstawić za pomocą reguł (w tym reguł o charakterze proceduralnym) a co za tym idzie wykorzystać silniki reguł do ich rozwiązywania. One of the key management problems in the metallurgical enterprises is technological production preparation and production management (production control). Both of these processes are not yet supported sufficiently by information systems. While in the engineering problem-solving domain the tools available so far are satisfactory, at the crossroads of technology and management there is a lack of appropriate solutions. The concept of business rules management, which can be used for technological and manufacturing issues, creates new opportunities. Most problems in this area can be represented by rules (including rules of a procedural nature), and thus solved through the use of rules engines. Słowa kluczowe: zarządzanie regułami biznesowymi, silniki regułowe, technologia wyrobów hutniczych, produkcja wyrobów hutniczych Key words: business rule management, rules engines, metallurgical products technology, metallurgical products manufacturing.Zintegrowane systemy informatyczne wspomagają obecnie niemal wszystkie korporacje we wszystkich obszarach zarządzania. Wsparcie to ogranicza się jednak do realizowania czynności administracyjnych i w niewielkim stopniu wpływa na procesy podejmowania decy[...]

Materials for energy systems - market aspects


  The paper presents the expected development of the global energy market and the current state and prospects of particular energy technolo- gies. Factors determining the competitiveness of these technologies are discussed. Then materials developed under the project New materials for energy systems (NewMat), intended for different energy technologies as well as renewable energy storage and conversion, are characteri- zed. Expected development of the properties of these materials and forecasted markets are reviewed. W artykule przedstawiono przewidywany rozwój światowego rynku energii oraz aktualny stan i perspektywy poszczególnych technologii wytwarzania energii. Omówiono czynniki określające konkurencyjność tych technologii. Następnie scharakteryzowano materiały opracowywane w ramach projektu Nowe materiały dla systemów energetycznych (NewMat), przeznaczone dla poszczególnych technologii produkcji energii oraz magazynowania energii odnawialnej. Omówiono przewidywany rozwój własności tych materiałów oraz prognozowane rynki. Słowa kluczowe: rynek energii, nowe materiały, projekt badawczy Key words: energy market, new materials, research project.Introduction. There has been a significant incre- ase in energy production and consumption over the last 100 years providing more comfort and individual freedom but at the same time polluting the environ- ment and (at least partially) depleting existing reserves. During recent years a rapid industrialization of third world countries, major increase of number of electronic devices being used as well as growing population were key factors leading to significant increase in per capita energy consumption in the world. The environmental issue such as global warming by exhausting carbon dioxide and other greenhouse gases has been rising in the worldwide scale. In most countries, the economic activity that emits the largest amount of CO2 is power generation. This has significant impact on the climate c[...]

 Strona 1