Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA ANDRZEJ ZAWISZA"

Wybrane właściwości mechaniczne i naprężenia resztkowe w szynach podsuwnicowych typu A65, 75, A100 walcowanych na gorąco

Czytaj za darmo! »

Postępujący rozwój wymagań dotyczących kształtowników walcowanych wymusza na producentach systematyczne podnoszenie jakości wyrobów oraz rozszerzanie asortymentu produkcji. W artykule omówiono technologię walcowania na gorąco szyn podsuwnicowych typu A stosowaną w ArcelorMittal Zakład Huta Królewska. Przedstawiono także metodykę przeprowadzonych badań i uzyskane wyniki. Wyznaczono skład chemiczny materiału pobranego z szyn, zmierzono wytrzymałość na rozciąganie, oraz wykonano badania kafarowe odcinków szyn, a także zmierzono rozkład naprężeń resztkowych. Opisane badania potwierdzają wysokie parametry jakościowe kształtowników oraz powinny przyczynić się do rozszerzenia potencjalnych ich zastosowań. Continuous increase of requirements with respect to rolled sections enforce on the producers a continuous products’s quality improvement and the range of assortment increase. The article presents the crane rails type A hot-rolling technology currently applied at ArcelorMittal Krolewska Unit. The measurements methodology and obtained results are presented. The measurement of the chemical compositions of steel used for the shape production, tensile strength, drop weight tests on rail tests pieces and residual stresses distribution measurements were also conducted. The obtained results demonstrate the required quality of the shapes and should contribute to increase the scope of theirs potential applications. słowa kluczowe: szyny podsuwnicowe, technologia produkcji, właściwości mechaniczne, naprężenia resztkowe key words: crane rails, production technology, mechanical properties, residual stresses.Wprowadzenie. Produkcja kształtowników szynowych o jakości odpowiadającej światowemu poziomowi wymaga od wytwórców przeprowadzania szeregu badań mających na celu pozyskanie wiedzy dotyczącej właściwości i struktury, składu chemicznego, parametrów mechanicznych, poziomu naprężeń resztkowych i wpływu tych czynników na właściwości eksploatacyjne wyr[...]

 Strona 1