Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Adam Ruciński"

Materiały termoelektryczne w urządzeniach chłodniczych i generatorach prądu elektrycznego


  W pracy przypomniano miejsca zastosowania materiałów termoelektrycznych w szeroko rozumianej technice chłodniczej. Pokazano nowe materiały oraz możliwość zastosowania modułów termoelektrycznych w generatorach prądu elektrycznego wykorzystujących ciepło odpadowe pochodzące z odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Opisano najnowsze rozwiązania technologiczne, które mają szansę na przyszłe ich zastosowanie w motoryzacji i tych dziedzinach techniki, w których przetwarzane są różne formy energii. THERMOELECTRIC MATERIALS IN COOLING DEVICES AND ELECTRIC CURRENT GENERATORS The paper reminds the application area of thermoelectric materials in cooling and refrigeration technologies. The new materials are presented and the possibility of using thermoelectric modules in electricity generators in which waste heat from renewable and non-renewable energy sources is used. The latest technological developments are described that have a chance for their future use in automotive and energy conversion technologies.Efekt Peltiera Urządzenia termoelektryczne są stosowane w chłodnictwie od wielu lat. Specjalistom znane jest zastosowanie tzw. efektu Peltiera, który pozwala w układzie zbudowanym z dwóch rodzajów półprzewodników stworzyć za pomocą prądu stałego różnicę temperatury na odpowiednio połączonych spoinach (rys. 1). Wytwarza się wtedy możliwość odbioru strumienia ciepła przez spoinę, której temperatura jest niższa od temperatury otoczenia. Strumień ciepła odebrany jest następnie rozpraszany za pomocą spoiny o temperaturze wyższej od temperatury otoczenia.Takie rozwiązanie posiada wiele zalet, choć także ma wady. Do podstawowych zalet w zastosowaniach chłodniczych zaliczamy [1, 2]: - brak czynnika chłodniczego oraz olejów smarnych, co stawia urządzenia termoelektryczne w szeregu rozwiązań przyszłościowych ze względu na ochronę środowiska naturalnego;- brak części ruchomych przyczynia się do oszczędności kosztów eksploatacyjnych i ko[...]

PROTOKÓŁ MONTREALSKI Bieżące ustalenia i zagadnienia praktyczne


  W pracy przedstawiono najważniejsze ustalenia wynikające z 19 Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Wskazano przykłady metod przyjętych przez instytucje światowe dążące do jak najsprawniejszej eliminacji z rynku substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową. Przedstawiono zagadnienia techniczne związane ze skuteczną obsługą wycofywanych z instalacji czynników chłodniczych w Polsce oraz wskazano na niezbędne w tym obszarze działania podejmowane na gruncie krajowym przez Fundację PROZON. MONTREAL PROTOCOL - CURRENT FINDINGS AND PRACTICAL ISSUES The paper presents the main findings of the 19th United Nations Conference on Climate Change. The example of the methods adopted by the world seeking to make the most efficient elimination from the market of ozone depleting substances (ODS) was introduced. The technical issues related to the effective handling of end-of refrigerants in Poland were described with special contribution in this area undertaken by PROZON Foundation.W dniach 11-22 listopada br. odbyła się w Warszawie XIX Sesja Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP 19/CMP9), czyli spotkanie przedstawicieli rządów krajów stron w ramach tego projektu. Wynikiem spotkania był pakiet decyzji przygotowujących strony do planowanego na 2015 rok globalnego porozumienia krajów członkowskich dotyczącego dalszej polityki na rzecz ochrony klimatu.Konferencja ta stanowiła kontynuację rozmów rozpoczętych dwa lata temu w Durbanie. Pomimo tego, że przedmiotem rozważań było wiele problemów, głównym tematem było skonkretyzowanie negocjacji rozpoczętych dwa lata temu. Dość ogólnie podjętą konkluzją była propozycja wymogu zwiększenia udziału finansowania na rzecz ochrony klimatu krajów rozwijających się oraz sposobu pomocy krajom szczególnie narażonym na szkodliwe dla nich skutki zmiany klimatu. Kraje wysokorozwinięte, które wcześniej obiecały gotowość wydatkowania w sumie około 100 miliardów [...]

Efekt magnetokaloryczny a chłodzenie magnetyczne Wiadomości wstępne


  W artykule przypomniano historię prac nad efektem magnetokalorycznym. Pokazano proste zależności termodynamiczne, które pozwalają szacować wielkość efektu. Opisano fizykę zjawisk w materiale, który podlega namagnesowaniu. Scharakteryzowano porównawcze obiegi termodynamiczne, za pomocą których realizuje się obiegi chłodnicze z zastosowaniem materiałów ferromagnetycznych. Podkreślono znaczenie dalszego rozwoju chłodnictwa magnetycznego. MAGNETOCALORIC EFFECT VS. MAGNETIC COOLING - THE PRELIMINARY The paper recalled the history of work on the magnetocaloric effect, showing a simple thermodynamic relations, which allow to estimate the size of the effect. The physics of the phenomena in the material, which is subject to magnetization is described. Comparative thermodynamic cycles through which cooling circuits is carried out using ferromagnetic materials are presented. In the end the importance of further development of magnetic refrigeration is underlined.Efekt magnetokaloryczny to pochłanianie lub emisja strumienia ciepła spowodowana oddziaływaniem na ciało o specjalnych właściwościach zmiennego pola magnetycznego. Jako pierwszy naukowiec efekt ten zaobserwował i opisał w 1881 roku Emil Gabriel Warburg (1846-1931). Był to niemiecki fizyk, który odkrył minimalny wzrost temperatury próbki żelaznej po wprowadzeniu jej do pola magnetycznego i schłodzenie próbki po usunięciu jej z obszaru działania pola magnetycznego.W 1918 roku Weiss i Picard ustanowili fizyczne podstawy powstawania zjawiska magnetokalorycznego, co zaowocowało w 1926 roku, kiedy to Debye a roku później Giauque stworzyli obiegi chłodnicze wykorzystujące efekt magnetokaloryczny, które pozwoliły na uzyskanie temperatury poniżej temperatury ciekłego helu (izotop 4He - temperatura skraplania 4,2 K). Dalsze prace Giaugue'[a i MacDougall'a przyniosły w 1933 roku osiągnięcie temperatury 250 mK za pomocą soli paramagnetycznych, co pierwszy raz w historii nauki p[...]

Chłodzenie magnetyczne - wybrane rozwiązania


  W artykule przedstawiono ideowe i praktyczne zastosowania efektu magnetokalorycznego w zastosowaniach chłodniczych. Podkreślono rozwiązania, które stanowią istotny wkład w tworzenie urządzeń chłodniczych alternatywnych dla tradycyjnego chłodnictwa sprężarkowego opartego na czynnikach chłodniczych o szkodliwym wpływie na środowisko naturalne. MAGNETIC COOLING - CHOSEN APPLICATIONS Th e paper presents the ideological and practical applications of magnetocaloric eff ect in refrigeration applications. Th e solutions were underlined that make an important contribution to the creation of refrigeration alternatives to traditional compressor refrigeration based on refrigerants with harmful eff ects on the environment.W nowoczesnym chłodzeniu magnetycznym zaczęto w ciągu ostatnich 8 lat przedstawiać ideę nowego obiegu termodynamicznego wykorzystującego efekt magnetokaloryczny z zastosowaniem aktywnego regeneratora magnetycz[...]

Ekoprojekt dla urządzeń chłodniczych - nowe wymagania techniczne dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, agregatów do chłodzenia cieczy i urządzeń skraplających DOI:10.15199/8.2016.10.1


  Ecodesign for cooling equipment - new requirements for professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, process chillers and condensing units W artykule poruszono zagadnienia dotyczące najnowszych wymogów europejskich w ramach ekoprojektu w stosunku do szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, agregatów do chłodzenia cieczy i urządzeń skraplających. Zamieszczono je w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2015/1094 z dnia 5 maja 2015 roku uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych. Przedstawiane tam zagadnienia są zgodne również z ustaleniami Dyrektywy 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z użytkowaniem energią. Słowa kluczowe: ekoprojekt, wydajność chłodnicza, efektywność energetyczna, wskaźniki referencyjne, klasa energetyczna The article treats with issues about the latest European requirements within the eco-design in relation to the cooling or freezing cabinets, coolers or freezers, units for liquid cooling and condensing units. The presented there issues are also consistent with the provisions of DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products. Also, the article treats with issues about the latest labeling requirements for certain refrigeration equipment presented in COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/1094 of 5 May 2015 supplementing Directi[...]

Endotermiczne pompy ciepła napędzane silnikami gazowymi - wymagania normowe, problemy eksploatacyjne, zastosowania DOI:10.15199/8.2017.12.1


  1. WSTĘP Pompy ciepła napędzane silnikami gazowymi (z ang. Gas Engine Heat Pump) bardzo wolno znajdują swoje miejsce na rynku. Japonia i kraje azjatyckie są liderami w ilości sprzedanych i pracujących jednostek. Producenci takich pomp ciepła wiedzą, że bogaty rynek europejski i amerykański stanowiłby o dużych zyskach finansowych. Jednak, pomimo wielu niezaprzeczalnych zalet, chociażby możliwości jednoczesnej generacji mocy cieplnej, pracy mechanicznej i energii elektrycznej, technologia napotyka duży opór ze strony potencjalnych klientów. Dotyczy to kwestii wysokich kosztów początkowych i niepewności co do niezawodności technologii. Niewątpliwie natomiast duża obfitość względnie taniego gazu ziemnego na świecie, może się przekładać na oszczędności finansowe i wyższy zwrot z inwestycji. Warto wspomnieć, że dużo korzystniejsze energetycznie i ekonomicznie jest zastosowanie GEHP w trakcie zapotrzebowania szczytowego w stosunku do pokrywania zapotrzebowania szczytowego w energię elektryczną za pomocą elektrowni szczytowych. Z punktu widzenia odbiorców energii odnawialnej GEHP eliminują potrzebę zakupu energii elektrycznej z sieci, która jest relatywnie droga. Jest to szczególnie ważne w obszarach o klimacie gorącym, gdzie jest duże zapotrzebowanie na wytwarzanie chłodu. Szacuje się, że wymiana silnika elektrycznego na silnik spalinowy w pompie ciepła zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną o około 80%. Zatem redukuje to koszty mediów i zwiększa efektywność wykorzystania energii pierwotnej, gdyż woda chłodząca korpus służy najczęściej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Badania wykazują [1], że na rocznej eksploatacji 6 pomp ciepła o mocy 35kW można zaoszczędzić około 990 m3 wody wykorzystywanej w skraplaczach energetycznych. Oszczędności kosztów energii w porównaniu z pompami napędzanymi silnikami elektrycznymi zależnie od warunków klimatycznych w danym roku mogą wynosić od około 680 do 2134 [...]

Porównanie różnych systemów odszraniania stosowanych w komorach chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia zagadnienie eksploatacji różnych systemów odszraniania stosowanych w chłodnicach komór przechowalniczych pracujących w temperaturach dodatnich oraz ujemnych. Analizie porównawczej poddano energochłonność systemów odszraniania za pomocą grzałek elektrycznych oraz odszraniania gorącymi parami czynnika chłodniczego. Przedstawiono również pomiary rzeczywistego zużycia energii na ods[...]

Wodne roztwory betainy jako nośniki energii

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przydatność wodnych roztworów betainy jako płynu roboczego - nośnika energii w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacji, pompach ciepła. Zaprezentowano temperatury zamarzania roztworów w funkcji stężenia masowego oraz właściwości termofizyczne. Zbadano korozyjne właściwości wodnych roztworów betainy w stosunku do tradycyjnie stosowanych materiałów konstrukcyjnych do budowy armatury i wymienników ciepła (np. stali węglowej, miedzi, stali nierdzewnej, mosiądzu). THE BETAINE-WATER MIXTURES AS THE ENERGY CARRIER In the paper the usefulness of water solutions of betaine as working fluid - the energy carrier in cooling devices, air-conditioning, heat pumps. The temperature of freezing point and properties thermal are presented in function of the solution mass con[...]

 Strona 1  Następna strona »