Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam PŁACHCIAK"

Świat jako sanktuarium. Kosmocentryczna fi lozofi a Henryka Skolimowskiego

Czytaj za darmo! »

Mamy coraz większą świadomość, że jesteśmy w okresie przyspieszonego przypominania sobie, kim jest człowiek - jego istota, człowieczeństwo. Żyjemy w czasie przypominania sobie, czym jest bezwarunkowe dobro, empatia, uczciwość, prawda, wrażliwość, życzliwość czy troska o siebie i innych. Wiemy też, że w tym przypominaniu sama wiedza nie wystarczy, jeżeli nie służy budowaniu mądrości opartej na fundamencie uczuć. W tym uświadamianiu sobie kim jesteśmy ważną rolę z całą pewnością odegra wydane staraniem wydawnictwa Creative Fire Press w Detroit dzieło World as Sanctuary. The Cosmic Philosophy of Henryk Skolimowski. Praca, będąca zbiorem esejów międzynarodowej grupy autorów, przedstawia życie oraz myśl ekofi lozofi czną Profesora, który w tym roku obchodzi jubileusz osiemdziesięciu lat bogatego i twórczego życia. Jeśli ktokolwiek marzył o wzbudzeniu w ludzkości refl eksji, by potrafi ła ona is[...]

 Strona 1