Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Surma-Ślusarska"

Perspektywy rozwoju biotechnologii w przemyśle celulozowo-papierniczym

Czytaj za darmo! »

Na podstawie literatury źródłowej i badań własnych przedstawiono główne trendy zastosowań biotechnologii w procesach wytwarzania papieru: w bioroztwarzaniu drewna, biobieleniu mas celulozowych, ograniczaniu tzw. trudności żywicznych, modyfikacji włókien, oczyszczaniu ścieków, a także w pracach nad transgenicznym drewnem papierniczym, wraz z oceną stopnia zaawansowania poszczególnych rozwią[...]

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - Pożegnanie Prof Prof. Włodzimierza Surewicza

Czytaj za darmo! »

Państwo pozwolą, że przedstawię w Imieniu pracowników Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej wspomnienie o Panu Profesorze Włodzimierzu Surewiczu, naszym drogim nauczycielu i wychowawcy, człowieku wielkiego umysłu i charakteru, współtwórcy polskiego papiernictwa, który całe swoje zawodowe życie poświęcił tej dziedzinie. Studia wyższe rozpoczął na wydziale Matematyczno-Przy[...]

NOWE KSIĄZKI

Czytaj za darmo! »

Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak "Klimat a drewno zabytkowe".Wydanie trzecie, uzupełnione i poprawione, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006; 220 str. formatu 170 x 240 mm.Na treść książki składa się 11 rozdziałów, w których autorzy omówili, na podstawie ponad 300 pozycji literatury źródłowej i monograficznej, następujące zagadnienia: - Parametry powietrza, - Przyrządy pomiarowe, - Klimat zewnętrzny, - Klimat pomieszczeń, - Budowa drewna, - Właściwości higroskopijne drewna, - Zmiany wymiarowe drewna, - Zabezpieczanie drewna przed zmianami wilgotności i wymiarów, - Gęstość drewna, - Starzenie się drewna, - Dendrochronologia. Książka wyróżnia się interesującą okładką, na której znajduje się fotografia rzeźby aniołka z XVIII w. oraz mottem "Nie musi się wszystkiego wiedz[...]

Rozpuszczalność różnych rodzajów celulozy w cieczach jonowych


  Zbadano proces rozpuszczania różnych rodzajów celulozy w chlorku oraz octanie 1-butylo-3-metyloimidazoliowym. Określono maksymalną ilość celulozy, jaka ulega całkowitemu rozpuszczeniu w tych cieczach, w przyjętych warunkach procesu rozpuszczania. Podatność na rozpuszczanie się różnych rodzajów celulozy powiązano z takimi jej właściwościami, jak skład frakcyjny, stopień polimeryzacji oraz typ struktury nadcząsteczkowej. Przebieg procesu rozpuszczania obserwowano i dokumentowano w mikroskopie optycznym wyposażonym w podgrzewany (do 120°C) stolik mikroskopowy oraz tor wizyjny. Słowa kluczowe: celuloza, rozpuszczanie, ciecze jonowe, mikroskop optyczny z torem wizyjnym The process of dissolving various types of cellulose in 1-butyl- 3-methylimidazolium chloride and acetate was investigated. We determined the maximum amount of cellulose that completely dissolved in the liquids mentioned above in certain conditions of the dissolution process. The dissolution ability of various types of cellulose was related to some of its properties, such as fractional composition, the degree of polymerisation (DP) and the type of supermolecular structure. The dissolution process was observed and recorded by means of an optical microscope equipped with an object stage (heated up to 120°C) and CCD camera coupled to a computer. Keywords: cellulose, dissolution, ionic liquids, optical microscope with a CCD camera Dr hab. B. Surma-Ślusarska, prof. PŁ, dr inż. D. Danielewicz, Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź Introduction Cellulose is the most abundant natural polymer in the environment, characterised by specific properties such as biocompatibility, biodegradability and relatively high chemical reactivity. Since cellulose is the most important element of all plant cells, its greatest advantages are availability and inexhaustability. At present, cellulose is widely used for the production of paper,[...]

Porównanie właściwości różnych rodzajów celulozy przed i po regeneracji z cieczy jonowych


  W pierwszej publikacji (1) przedstawiliśmy wyniki rozpuszczania pięciu rodzajów celulozy, w chlorku i octanie 1-butylo-3- metyloimidazoliowym, a mianowicie: - celulozy mikrokrystalicznej MCC (Avicel, Fluka) - A - celulozy włóknistej (medium, Sigma-Aldrich) - B - celulozy wiskozowej z drewna bukowego (przemysłowa) - C - α-celulozy (Sigma-Aldrich) - D - celulozy bakteryjnej - E, wytworzonej w procesie hodowli bakterii octowych Acetobacter xylinum, w warunkach statycznych, w temperaturze 30°C, w ciągu 7 dni, z zastosowaniem pożywki Herstina-Schramma, wg metodyki opracowanej w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii (2). Druga część badań dotyczyła porównania właściwości próbek wybranej celulozy wyjściowej i regenerowanej (po jej wyodrębnieniu z cieczy jonowych). Metodyka badań Wytrącanie celulozy z cieczy jonowych Próby wytrącania celulozy wykonano z zastosowaniem roztworów celuloz wzorcowych o stężeniu 8-15% wag., sporządzonych w wyniku ich rozpuszczenia w cieczach jonowych w ustalonych warunkach (1). Jako odczynniki wytrącające użyto wodę destylowaną i etanol (cz.d.a.). Cieczami tymi zalewano roztwory celuloz w szklanych fiolkach o pojemności 4 cm3, po czym ich zawartość przenoszono ilościowo do zlewek o pojemności 100 cm3. Całkowita objętość wody lub etanolu użyta do wytrącenia celulozy wyniosła 50 cm3. Wytrąconą celulozę starannie odmywano przez kilkakrotną dekantację, odsączano na tkaninie filtracyjnej i suszono do stałej masy. Właściwości termiczne Właściwości termiczne celuloz wytrąconych z cieczy jonowej oraz, porównawczo, próbek wyjściowych zbadano metodą termograwimetrii - TG i DTG oraz różnicowej kalorymetrii dynamicznej Porównanie właściwości różnych rodzajów celulozy przed i po regeneracji z cieczy jonowych Comparison of Properties of Various Types of Cellulose Before and After Regeneration From Ionic Liquids Barbara Surma-Ślusarska Dariusz Danielewicz Malwina Kaleta Zbadano charakterystykę próbek celulozy[...]

 Strona 1