Wyniki 1-10 spośród 37 dla zapytania: authorDesc:"URSZULA STĘPLEWSKA"

Regulacje prawne dotyczące stosowania syntetycznych czynników chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Od 1875 r., do chwili odkrycia freonów w 1931 r. amoniak był najbardziej rozpowszechnionym naturalnym czynnikiem chłodniczym. Chlorowcopochodne (zwane freonami) ze względu na swe właściwości z wielkim powodzeniem zastępowały naturalne czynniki chłodnicze. Trwałe, nieaktywne chemicznie, niepowodujące korozji, nieszkodliwe lokalnie i niereagujące z innymi substancjami chemicznymi, a także nie rozpuszczające się w wodzie substancje zostały sklasyfi kowane jako idealne do zastosowań w instalacjach chłodniczych. Czas pokazał, że, w skali globalnej, są one groźne dla środowiska.Protokół Montrealski podpisany w 1987 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, zdecydowanie postawił kwestię eliminacji z zastosowań gospodarczych syntetycznych czynników chłodniczych będących chloro[...]

Zapobieganie zjawisku przemarzania gruntu

Czytaj za darmo! »

Problem ochrony gruntu pod niskotemperaturowymi pomieszczeniami chłodniczymi jest przedmiotem zainteresowania fachowców od kilkudziesięciu lat. Jeżeli o znaczeniu tego problemu zapomina się lub lekceważy jego znaczenie, przypadki powtarzających się szkód z tego tytułu dotkliwie o tym przypominają.Podnoszenie gruntu występuje, gdy izolowane i chłodzone powierzchnie podłogi pomieszczenia chłod[...]

Niekontrolowane wycieki czynnika roboczego z instalacji chłodniczych


  Każda instalacja chłodnicza, niezależnie od jakości wykonania, jest potencjalnym źródłem emisji czynnika roboczego. Zarówno syntetyczne, jak i naturalne czynniki chłodnicze stwarzają niebezpieczeństwo w przypadku wycieku. Każdy ubytek płynu roboczego przyczynia się do zmian parametrów pracy układu chłodniczego na mniej korzystne pod względem energetycznym. Ponadto niebagatelne są również koszty kar nakładanych za emisję do atmosfery czynników będących gazami cieplarnianymi i niszczącymi ozon. Prawidłowo działające systemy wykrywające niekontrolowane wycieki mogą zapobiec poważniejszym awariom. NIEBEZPIECZEŃSTWA WYNIKAJĄCE z niekontrolowanej emisji czynników chłodniczych Do odkrycia w 1931 r. syntetycznych czynników chłodniczych (tzw. freonów, związków chlorowcopochodnych - CFC, HCFC) stosowane były naturalne czynniki chłodn[...]

Możliwości pomiaru emisji węglowodorów z instalacji chłodniczych w przemyśle spożywczym


  Opracowanie systemu monitoringu węglowodorów wraz z zbadaniem reakcji czujników na te czynniki jest niezbędne do identyfikacji nieprawidłowej pracy instalacji chłodniczych, które istotnie wpływają na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne przechowywanych w niskich temperaturach produktów spożywczych. Opracowano i skonstruowano układ pomiarowy do sensora katalitycznego i rezystancyjnego uwzględniający kompensacje temperatury. Zbadano reakcję otrzymanych czujników na naturalne czynniki chłodnicze - propan i izobutan. Wykazano, że skonstruowane czujniki na bazie elementów detekcyjnych (katalitycznego i rezystancyjnego) działają prawidłowo w krytycznych warunkach chłodniczych. Charakteryzują się długoterminową stabilnością. W przypadku czujnika na podczerwień (IR) zastosowano modyfikację wyprowadzającą moduł konfiguracyjny poza strefę niskich temperatur. Modyfikacja spowodowała prawidłową pracę czujnika IR w krytycznych warunkach chłodniczych jedynie w badaniach początkowych. W trakcie badań czujnik IR stracił swoją stabilność, w związku z tym nie nadaje się on do pracy długoterminowej w systemach detekcji węglowodorów w warunkach chłodniczych. Reakcja czujników zależy od stężenia analizowanych naturalnych czynników chłodniczych. Detektory wykazują satysfakcjonujący czas zarówno odpowiedzi, jaki i odtruwania. Czasy te są różne i charakterystyczne dla danego rodzaju czujnika. Wyznaczono charakterystyki czujników. Otrzymane charakterystyki wykorzystuje się w systemach detekcji w celu zapewnienia ich prawidłowej pracy, a w konsekwencji istotnie wpływają na jakość przechowywanych w niskich temperaturach produktów spożywczych. Stwierdzono, że czujniki rezystancyjne i katalityczne wykazują analogiczne charakterystyki dla izobutanu i propanu w badanych zakresach stężeń - w związku z tym, kalibracja czujników może być przeprowadzana jednym z nich, a czujnik może być zainstalowany zarówno w systemie detekcji propanu, jak i izobutanu.Wstęp Przemysł spożywczy [...]

Ślad węglowy (CF) w łańcuchu chłodniczym produkcji żywności


  W artykule scharakteryzowano istotność badania śladu węglowego dla produktów i technologii w przemyśle rolno-spożywczym. Przedstawiono różne podejścia do zagadnienia śladu węglowego i sposobów jego szacowania. Wskazano korelacje pomiędzy zmianami klimatycznymi, a łańcuchem chłodniczo-klimatyzacyjnym związanym z produkcją i przechowalnictwem żywności. Każdy proces technologiczny lub poszczególne jego etapy wymagają właściwej temperatury, którą muszą zapewnić urządzenia chłodniczo-klimatyzacyjne. Zatem, są one również źródłem śladu węglowego. Określenie CF staje się impulsem do podejmowania proekologicznych działań i wzmacniania podstaw zrównoważonej konsumpcji. Działania te przynoszą także korzyści ekonomiczne. Słowa kluczowe: ślad węglowy (CF), zmiany klimatu, łańcuch chłodniczy CARBON FOOTPRINT (CF) IN FOOD PRODUCTION REFRIGERATION CHAIN Th e importance of products and technologies carbon footprint studies in the agriculture and food industry has been described in this article. Th e paper presents diff erent approaches to carbon footprint issues and ways of estimating it. Th e correlations between climate change and the refrigeration - air-conditioning chain associated with the production and food storage has been indicated. Every technological process and its stages requires appropriate temperature, which must be provided by refrigeration and air-conditioning equipment. Th erefore, they present also the source of carbon footprint. Th e CF determination is an impulse to undertake proecological actions and strengthening of sustainable consumption basics. Th ese actions give also economic benefi ts. Key words: carbon footprint (CF), climate changes, refrigeration chainZmiany w stylu życia, różnorodność i ogólna dostępność dóbr na rynku, konkurencyjne ceny i atrakcyjność oferty handlowej, spowodowały istotne zmiany w zachowaniach konsumpcyjnych społeczeństwa. Ponad miarę, nieefektywnie i w coraz szybszym tempie konsumujemy nie tylko żywn[...]

Nowa metoda identyfikacji składu mieszanin czynników chłodniczych DOI:10.15199/8.2015.1-2.1


  Syntetyczne czynniki chłodnicze, w przypadku wycieku z instalacji, powodują niszczenie warstwy ozonowej i wzrost efektu cieplarnianego. W celu minimalizacji tych globalnych zagrożeń konieczne jest jak najwcześniejsza identyfikacja niepożądanych emisji tych substancji. Celem pracy było opracowanie nowej metody analizy wybranych mieszanin czynników chłodniczych przy wykorzystaniu chromatografu gazowego z układem chłodzącym (ciekłym CO2) i detektorem FID. Zbadano wpływ poszczególnych parametrów oraz warunków analizy na rozdział mieszanin czynników chłodniczych w warunkach niskotemperaturowych. Dokonano optymalizacji najważniejszych parametrów procesu chromatograficznego, który pozwala na uzyskanie rozdziału handlowych mieszanin czynników chłodniczych (R402a, R404a, R409a, R407c, R410a, R413a, R422d oraz R507a). Najlepszy rozdział, modelowej 11-to składnikowej mieszaniny z jednorodnych czynników chłodniczych, uzyskano dla programu izotermicznego. Chromatograficzna metoda analizy niskotemperaturowej czynników z zastosowaniem układu chłodzącego i detektora FID wykazuje duży potencjał aplikacyjny dla rozdziału handlowych mieszanin czynników chłodniczych. Słowa kluczowe: mieszaniny czynników chłodniczych, chromatografia gazowa, niskotemperaturowa metoda Synthetic refrigerants (freons), in case of leakage from the installation, they cause the ozone layer destruction and increase the greenhouse effect. In order to minimize these global threats, it is necessary to detect these substances emissions as soon as possible. The aim of this work was to develop a new analysis method for selected fluorinated and chlorofluorocarbons mixtures using a gas chromatograph with cooling system (liquid CO2 ) and FID detector. The impact of various parameters and analysis conditions on the synthetic refrigerants mixtures separation was examined at low temperature conditions. The optimization of the most important parameters of the chromatogra[...]

Amoniak bezpiecznym czynnikiem chłodniczym

Czytaj za darmo! »

Amoniak jako czynnik chłodniczy nie stwarza niebezpieczeństwa dla ekosystemu, ma doskonałe właściwości termodynamiczne i użytkowe. Ze względu na ww. zalety jest obecnie najważniejszym czynnikiem chłodniczym. Świadczy o tym powstanie w USA Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa Amoniakalnego (IIAR) z siedzibą w Waszyngtonie. Instytut ten zajmuje się rozwojem techniki i doskonaleniem bezpieczeń[...]

Systemy kontroli wycieków amoniaku z instalacji chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem amoniaku jako czynnika chłodniczego. Omówiono systemy kontroli wycieków amoniaku z instalacji chłodniczych oraz problemy związane z ich eksploatacją.Renesans amoniaku jako czynnika chłodniczego trwa od wielu lat, ponieważ nie stwarzając niebezpieczeństwa dla ekosystemu, posiada doskonałe właściwości termodynamiczne, zalety ekonomiczne i[...]

Syntetyczne czynniki chłodnicze przegląd regulacji prawnych

Czytaj za darmo! »

Chlorowcopochodne (zwane freonami), odkryte w 1931 r., z powodzeniem zastępowały naturalne czynniki chłodnicze do 1974 r., gdy Sherwood Roland i Mario Molina potwierdzili empirycznie ich wpływ na powstanie i wielkość "dziury ozonowej". Protokół montrealski podpisany w 1987 r., dotyczący substancji zubożających warstwę ozonową, zdecydowanie zaleca eliminację chlorofluorowęglowodorów (CFC) i wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC). Konieczność rezygnacji z tych związków, m.in. w chłodnictwie zapoczątkowała poszukiwanie czynników zastępczych. Zamiennikami dla związków z grupy CFC i HCFC zostały wodorofluorowęglowodory (HFC), które nie niszczą ozonu stratosferycznego. Jednak wadą tych nowych związków, zwanych popularnie f-gazami, jest zwiększanie efektu cieplarnianego. SUBSTANCJE KO[...]

 Strona 1  Następna strona »