Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"JACEK KASPERSKI"

Kolektory słoneczne bocznie odchylane na dachach o orientacji odmiennej od południowej

Czytaj za darmo! »

Opisano analizę nasłonecznienia kolektorów słonecznych o ukośnie nachylonej osi obrotu. Porównano wyniki obliczeń kolektorów nieruchomych, równoległych do płaszczyzny dachu oraz bocznie odchylonych. Uwzględniono stały i zmienny (nadążny za słońcem) kąt bocznego odchylenia, wyznaczono kąty optymalne stałego odchylenia. Uwzględniono zjawisko zacieniania dachu w czasie dnia. Do analiz wykorzysta[...]

Dobór czynników chłodniczych dla grawitacyjnych obiegów strumienicowych małej mocy

Czytaj za darmo! »

Strumienicowy obieg chłodniczy, podobnie jak nieco lepiej od niego znany obieg absorpcyjny z gazem inertnym, umożliwia budowę hermetycznych chłodziarek grawitacyjnych. Urządzenia hermetyczne uznawane są za wyjątkowo trwałe i niezawodne, ponieważ nie zawierają części ruchomych, z tego samego powodu są także ciche. Wielkość urządzeń grawitacyjnych, a w szczególności ich wysokość zależy od zastos[...]

Samoregulacyjna własność wymienników ciepła oraz stany przejściowe w grawitacyjnych obiegach strumienicowych

Czytaj za darmo! »

Jedną ze szczególnych form pracy urządzeń strumienicowych jest obieg grawitacyjny. Ponieważ nie zawiera on pompy a przez to części ruchomych i uszczelnień, w instalacji łatwo jest zachować szczelność i zasługuje ona na nazwę hermetycznej. Układ grawitacyjny wymusza szczególne relacje pomiędzy poziomami cieczy czynnika w aparatach. Zmiana poziomu cieczy w jednym z nich pociąga za sobą zmiany po[...]

Wizualizacja i obliczanie obiegu absorpcyjnego na roztwór NH3+H2O - program Absorpcja 3D

Czytaj za darmo! »

Współczesne techniki komputerowe umożliwiają konstruowanie programów numerycznych wspomagających modelowanie obiegów i projektowanie urządzeń chłodniczych. Dostępne programy dotyczą głównie chłodnictwa sprężarkowego i często są ściśle powiązane z określonym producentem sprężarek bądź określonym typem aparatów. Autorzy podjęli próbę zbudowania programu komputerowego służącego do obliczania prze[...]

System ogrzewczy domu jednorodzinnego wykorzystujący energię słoneczną akumulowaną w złożu ceramicznym w cyklu całorocznym

Czytaj za darmo! »

Systemy słonecznego dogrzewania powietrza w pomieszczeniach sprawne są w klimacie Polski jedynie w okresie wiosny i jesieni a akumulowanie pozyskanego ciepła jest znikome. W artykule przedstawiono ogólną koncepcję systemu ogrzewania domu jednorodzinnego z całoroczną akumulacją ciepła w suchym złożu ceramicznym. Po analizie możliwych wariantów pracy systemu opracowano jego algorytm obliczeni[...]

Badanie współczynników wnikania ciepła przy wrzeniu alternatywnych czynników chłodniczych dla obiegów strumienicowych - rozpuszczalniki organiczne


  Artykuł opisuje badania przeprowadzone w celu wyznaczenia współczynników wnikania ciepła czynników z grupy substancji palnych i wybuchowych mogących współpracować ze strumienicowym obiegiem chłodniczym. Do badań wykorzystano cztery substancje palne. Otrzymane wyniki porównane zostały ze wzorami teoretycznymi dostępnymi w światowej literaturze. The stud y of nucleate boiling heat transfer coefficients of alternati ve refrigerants for eject or circuits - organic solvents The article describes research conducted to determine the nucleate boiling heat transfer coefficient of flammable refrigerants from the group of organic solvents, which may work with ejector cooling systems. Tests have been performed on four substances. The results were compared with several theoretical models available in the literature.Oznaczenia: α współczynnik wnikania ciepła [W m-2 K-1] σ napięcie powierzchniowe [N m-1] cp ciepło właściwe [kJ kg-1 K-1] ρ gęstość [kg m-3] g przyspieszenie ziemskie [m s-2] ν kinematyczny współczynnik lepkości hf g ciepło parowania [kJ kg-1] [m2 s-1] k przewodność cieplna [W m-1 K-1] l * wymiar charakterystyczny 0,5     - ρl ρg σ [m] Indeksy: p ciśnienie [kPa] kr krytyczny q gęstość strumienia ciepła [W m-2] g para nasycona M masa cząsteczkowa l ciecz nasycona Rp chropowatość powierzchni [μm] n nasycenie TN normalna temperatura wrzenia [°C] nb wrzenie pęcherzykowe.1. Wstęp Ze względu na zubożenie warstwy ozonowej w ostatnich latach wycofanych zostało wiele czynników chłodniczych z grup CFC i HCFC. W świetle ustawy o f-gazach obostrzeniom podlegać będą także czynniki z grupy HFC, stąd istnieje potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań. Czynniki łatwopalne początkowo nie zostały przyjęte w tradycyjnym chłodnictwie i klimatyzacji ze względów bezpieczeństwa. Obecnie jednak czynniki palne są powszechnie stosowane w urządzeniach chłodniczych[...]

Badanie współczynników wnikania ciepła przy wrzeniu alternatywnych czynników chłodniczych dla obiegów strumienicowych - węglowodory wyższe


  W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wrzenia węglowodorów wyższych na płaskiej powierzchni. Otrzymane współczynniki wnikania ciepła porównano z wzorami dostępnymi w literaturze, a także wykonano analizę regresji w oparciu o wzór Mostinskiego. Badania prowadzone były w zakresie temperatury wrzenia od 1,1°C do 20,4°C, pod kątem możliwości wykorzystania badanych substancji jako czynników roboczych w strumienicowym obiegu chłodniczym. Słowa kluczowe: wrzenie, węglowodory, chłodnictwo The stud y of nucleate boiling heat transfer coefficients of alternative refrigerants for ejector cir - cuits - higher hydrocarbons This paper presents experimental results for the nucleate boiling of higher Hydrocarbons on plain surface at temperature between 1,1°C and 20,4°C. The obtained heat transfer coefficients were compared with various correlations. The validity of the correlation furnished by Mostinski was tested for the flammable refrigerants.[...]

 Strona 1  Następna strona »