Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paulina SZYJA"

Kryzys gospodarczy a walka ze zmianami klimatycznymi

Czytaj za darmo! »

Załamanie na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych typu subprime przyczyniło się do poważnego kryzysu w wymiarze globalnym. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych nie pozostała bez wpływu na kraje Unii Europejskiej. Po kilku miesiącach kryzys w wymiarze fi nansowym przybrał postać kryzysu fi nansowo-gospodarczego. Negatywne skutki działań spekulantów na rynkach fi nansowych, przede wszystkim w USA, miały wpływ na funkcjonowanie realnej gospodarki wielu państw. Dynamicznie rozwijająca się dotąd gospodarka Niemiec, Irlandii, Hiszpanii czy nowych państw członkowskich z Europy Środkowo- Wschodniej, szczególnie Estonii, Łotwy czy Słowacji, zaczęła spowalniać. Przyczyny tego stanu rzeczy wynikają z kilku powodów. Bez wątpienia najważniejsze z nich są związane z utrzymaniem płynności fi nansowej przedsiębiorstw, wynikające z ograniczenia dostępności kredytów bankowych, przy jednoczesnym spadku zamówień. Brak kapitału i ograniczona ilość zleceń przyczyniły się do wstrzymania inwestycji, które inicjowały i pobudzały rozwój gospodarczy. Kryzys gospodarczy spowodował również spowolnienie realizacji programów ochrony środowiska naturalnego oraz spadek zainteresowania zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych, powodujących zmiany klimatyczne. Sposoby przezwyciężenia kryzysu gospodarczego W obliczu globalnej recesji przywódcy wielu państw podjęli programy przeciwdziałające negatywnym skutkom kryzysu. Szczególną rolę odgrywają spotkania grupy G20. Głównym celem spotkania w Waszyngtonie w listopadzie 2008 roku było ustalenie przyczyn załamania systemu gospodarowania oraz opracowanie kierunków działań, które stworzyłyby ramy dla funkcjonowania światowych rynków fi nansowych. I właśnie te poczynania przykuwały uwagę mediów. Tymczasem okazało się, iż konieczne jest stworzenie nych i energii". Z kolei w raporcie przygotowanym przez World Economic Forum podkreślono, że "każdy wydatkowany dolar musi spełnić następujące zadania: [...]

Zielone zamówienia publiczne w Unii Europejskiej i w Polsce


  W dobie kryzysu gospodarki realnej podjęto działania naprawcze. Plany antykryzysowe uwzględniają przedsięwzięcia, mające zapewnić w krótkim czasie ożywienie popytu i utrzymanie istniejących miejsc pracy. Z kolei plany przekształceń strukturalnych mają służyć kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w dłuższym czasie. W tym drugim zakresie podkreślono rolę wydajnych inwestycji, zasobo- i energooszczędnych, a jednocześnie przyjaznych środowisku naturalnemu. Istotne zadanie wyznaczono państwu, jako głównemu podmiotowi polityki gospodarczej. W Unii Europejskiej wiele krajów podjęło inwestycje infrastrukturalne, mające ożywić gospodarkę. Wzrosły zamówienia publiczne. Komisja Europejska zwróciła uwagę na promowanie zielonych zamówień publicznych, tj. mających "zielony" wymiar przedmiotowy lub kryteria środowiskowe, aby kontynuować także i w inwestycjach publicznych proekologiczny charakter przekształceń strukturalnych. Przedstawię tu problemy zielonych zamówień publicznych oraz krytyczną refl eksję na temat mechanizmu i ograniczeń systemowych, utrudniających upowszechnienie tego typu zamówień publicznych. Szczególnie bowiem w Polsce występuje dysonans między potencjałem inwestycyjnym, a ograniczonością rozwoju zielonych zamówień publicznych i przyczynami tego stanu rzeczy. Zielone zamówienia publiczne (green public procurement, GPP) Zielone zamówienia publiczne zostały zdefi niowane przez Komisję Europejską jako "proces, w którym władze publiczne starają się uzyskać towary, usługi i prace o ograniczonym oddziaływaniu na środowisko naturalne w całym cyklu ich życia w stosunku do towarów, usług i prac o tych samych funkcjach podstawowych, które w innym przypadku byłyby pobierane" [1]. Zaznaczyć należy, że w polskich tłumaczeniach unijnych dokumentów, szczególnie dotyczących kryteriów produktów i usług spełniających wymogi GPP, pojawia się zamiennie określenie ekologiczne bądź zielone zamówienia publiczne. Pań[...]

Zielone zamówienia publiczne w Unii Europejskiej i w Polsce (2)


  Zielone zamówienia publiczne w Polsce. W Polsce upowszechnianiu wdrażania zielonych zamówień publicznych służą dwa dokumenty, związane ze stanowieniem ram instrumentalnych w dwóch okresach: 2007-2009 i 2010-2012. W "Krajowym planie działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007-2009" z 30 stycznia 2007 Rada Ministrów wskazała na konieczność następujących przedsięwzięć [8]: - zwiększenie poziomu uwzględniania aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych, - rozwój rynku produktów przyjaznych środowisku oraz poszerzenie rynku technologii dla przemysłu ochrony środowiska i sektora usług okołośrodowiskowych, 􀁺 promowanie zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji. Cele szczegółowe sformułowano w następujący sposób: 􀁺 zwiększenie liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego uwzględniających środowiskowe kryteria oceny ofert, 􀁺 zwiększenie liczby podmiotów legitymujących się zweryfi kowanym systemem zarządzania ochroną środowiska (n[...]

 Strona 1