Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Szajding"

Badania wpływu drgań ultradźwiękowych na proces ciągnienia drutu przez ciągadło dzielone

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu znajduje się przegląd literaturowy dotyczący zastosowania drgań ultradźwiękowych w procesie ciągnienia drutów. zaprezentowano specjalnie skonstruowane, unikatowe stanowisko badawcze, służące do przeprowadzenia procesu ciągnienia drutu przez dzielone ciągadło z zastosowaniem prostopadłych drgań ultradźwiękowych. Przedstawiono również zakres wykonanych badań doświadczalnych oraz wstępne wyniki eksperymentu obejmujące pomiary siły ciągnienia. The elaborate contains a literature description of using ultrasounds during wire drawing. There is presented a unique testing stand which was specially built for wire drawing through the section die with impact of perpendicular ultrasounds. There will be presented a range of investigations and preliminary results of the experiments li[...]

Wpływ drgań ultradźwiękowych na spadek siły ciągnienia w procesie „ciągnienie-obkuwanie” przez ciągadło dzielone oraz układy ciągadeł typu tandem


  Proces nazwany "ciągnieniem-obkuwaniem‖ prostopadle do osi drutu powoduje wymuszenie aktywnych odkształceń promieniowych zapewniających wydatny wzrost odkształcalności ciągnionego materiału. Można założyć, że zmiana tradycyjnego procesu ciągnienia na ultradźwiękowe "obkuwanie" materiału w stożku dzielonego ciągadła umożliwi odkształcanie trudnoodkształcalnych materiałów. W opracowaniu przedstawione zostaną zmiany siły ciągnienia w zależności od parametrów procesu ciągnienia w procesie ciągnienia wspomaganego ultradźwiękowym promieniowym kuciem materiału w stożku ciągadła dzielonego oraz podczas równoczesnego skojarzenia w procesie ciągnienia drgań wzdłużnych ciągadła monolitycznego oraz promieniowych drgań ciągadła dzielonego. The “drawing-swaging" process involving ultrasonic activation of sectional drawing die perpendicularly to the axis of wire subject to deformation extorts active radial distortions ensuring significant increase in formability of material being drawn. It can be assumed, that change of traditional drawing process on ultrasonic material "swaging" in sectional drawing die cone will enable deformation hardly deformable materials. The study discusses test results obtained for drawing supported by ultrasonic radial forging of material in sectional drawing die cone and drawing process schemes involving the use of longitudinal vibrations of monolithic drawing die and radial vibrations of sectional drawing die, which are simult[...]

 Strona 1