Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"W. SZARONOW"

Plastometryczne modelowanie procesu kontrolowanego walcowania stali X80


  W pracy przedstawiono wyniki plastomerycznego i komputerowego modelowania walcowania regulowanego stali w klasie wytrzy- małościowej X80 przy temperaturach z zakresu 820÷900 oC, średniej prędkości odkształcenia 5s-1 i różnych rozkładów pojedynczych gniotów w poszczególnych przepustach. In the paper the results of plastometric and computer modeling of the controlled rolling of strength class X80 steel for 900→820 °C range, average strain rate = 5 avr e s-1 and different distributions of particular reductions between passes were presented. Słowa kluczowe: badania plastometryczne, walcowanie regulowane, blachy grube X80 Keywords: plastometric testes, controlled rolling, steel plates X80.Wprowadzenie. Walcowanie blach grubych w połączeniu z walcowaniem kontrolowanym w prze- pustach wykończających jest jednym z najbardziej efektywnych metod zwiększenia właściwości eks- ploatacyjnych (wytrzymałościowych, plastycznych, odporności na kruche pękanie, itd.) wyrobu końco- wego ze stali o różnych kategoriach wytrzymało- ściowych w trakcie procesu walcowania, bez dodat- kowej obróbki cieplnej [1÷3, 5]. Taka technologia jest szczególnie korzystna przy walcowaniu wysokowytrzymałych stali niskosto- powych o obniżonej zawartości węgla, dla których obniżenie temperatury metalu ma korzystny wpływ na powstawanie struktury przy walcowaniu na koń- cowym etapie jego przeróbki. Jednocześnie walcowanie kontrolowane przy obniżonych temperaturach podczas początkowych i końcowych przepustów sekwencyjnego odkształ- cania wpływa na gwałtowne zwiększenie obciąże- nia klatek roboczych, objawiające się zarówno pod względem siły, jak i momentu obrotowego. Jest to istotny czynnik ograniczający, który nie pozwala rozpocząć zwiększenie pojedynczego gniotu podczas walcowania wykończającego. Oprócz tego, obniżo- ne temperatury walcowania w ostatnich przepustach mogą stać się przyczyną utraty właściwego kształtu gotowych blach (pasm) oraz obniżenia d[...]

 Strona 1