Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN GARBARZ"

Prognozy rozwoju popytu i podaży na rynku stalowych wyrobów hutniczych w Polsce

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano popyt i podaż na rynku stalowych wyrobów hutniczych w Polsce w latach 1992÷2006, przedstawiono prognozę zapotrzebowania na wyroby stalowe do roku 2020 i przewidywane kierunki rozwoju produkcji stali w Polsce. Na podstawie przedstawionej analizy stwierdzono, że istnieją korzystne warunki do stabilnego rozwoju sektora stalowego w Polsce. Z oceny atutów i ograniczeń ro[...]

Przyczyny powstawania pasmowości mikrostruktury w wyrobach walcowanych na gorąco ze stali ferrytyczno-perlitycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prób laboratoryjnych odkształcania na gorąco oraz przemysłowych prób walcowania wyrobów ze stali ferrytyczno-perlitycznych. Określono przyczyny powstawania pasmowości mikrostruktury oraz metody jej ograniczania. Analizie poddano stan strukturalny materiału po odlaniu we wlewki ciągłe oraz jego korelację z makrostrukturą na pośrednich etapach walcowania i z mikrostrukturą wyro[...]

Statystyczna analiza jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zmiany jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce w latach 1992÷2008. Przeanalizowano czynniki wpływające na jawne zużycie stalowych wyrobów hutniczych. Opisano statystyczne metody analizy związków pomiędzy jawnym zużyciem stalowych wyrobów hutniczych a wybranymi parametrami makroekonomicznymi. Na podstawie danych za lata 1992÷2008 zbudowano modele ekonometryczne opisujące kształtowanie się jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. Modele te zostały następnie wykorzystane do opracowania prognoz jawnego zużycia. Variation of steel products apparent consumption in Poland over the period of 1992÷2008 has been presented. The factors influencing apparent consumption of steel products were analyzed. Statistical methods to analyze the relatio[...]

Sytuacja na rynku wyrobów hutniczych - analiza i prognozy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zmiany wielkości produkcji i jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w świecie i w Polsce w okresie 1992÷2009. Przeanalizowano czynniki, które były przyczyną bardzo dobrej koniunktury w latach 2003÷2007 i dekoniunktury w latach 2008 i 2009. Poddano analizie przewidywane zmiany rynku stalowych wyrobów hutniczych w świecie i w Polsce w trakcie wychodzenia z recesji po 2010 roku. Przeanalizowano także relacje zachodzące między jawnym zużyciem a zdolnościami produkcyjnymi MMP poszczególnych grup asortymentowych stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. The changes of production and apparent consumption of final steel products in the world and in Poland over the period 1992÷2009 have been presented. The factors influencing boom on world steel market in years 2003÷2007 and collapse of these trends in years 2008 and 2009 were analyzed. Forecasted changes of world and domestic steel markets during getting out of the recession after year 2010 were discussed. The relationships between apparent consumption and production capacities MPP for specific steel product groups in Poland were also analyzed. Słowa kluczowe: stalowe wyroby hutnicze, jawne zużycie, prognozy rynkowe Key words: steel products, apparent consumption, market forecasts 1. Wstęp. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w USA w połowie 2007 roku i postępujący w ślad za nim kryzys gospodarczy, znacznie zaburzył pod koniec 2008 roku trendy wzrostu konsumpcji i produkcji w światowej gospodarce, w tym także w przemyśle stalowym. Nagły spadek zapotrzebowania na stalowe wyroby hutnicze w drugiej połowie 2008 roku i w 2009 roku, po okresie dynamicznego wzrostu w latach 2003÷2007, spowodował konieczność dostosowania wielkości i struktury produkcji do zmniejszonego popytu. Jawne zużycie (różnica pomiędzy produkcją krajową analizowanych asortymentów stalowych wyrobów hutniczych a zużyciem do dalszego przetwarzania w hutnictwie, z uwzględnieniem salda handlu zagra[...]

Analiza rekrystalizacji statycznej austenitu stopowego w wysokowę- glowej stali konstrukcyjnej


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań kinetyki rekrystalizacji statycznej austenitu zachodzącej w czasie przerwy mię- dzy odkształceniami przy temperaturach 900÷1000 °C. Badania przeprowadzono w testach dwukrotnego ściskania płaskich próbek, przyjmując różne czasy przerwy pomiędzy kolejnymi odkształceniami. Analizując uzyskane krzywe płynięcia wyznaczono równania opisujące kinetykę rekrystalizacji austenitu stopowego. Results of preliminary studies of the static recrystallization kinetics of austenite occurring in holding time between deformations at temperature range of 900÷1000 °C were presented in the paper. Double compression of flat samples with holding time between successive strains were carried out. On the basis of flow curves equations describing the recrystallization kinetics of alloyed austenite were determined. Słowa kluczowe: wysokowęglowa stal stopowa, rekrystalizacja statyczna, symulacje fizyczne Key words: high carbon alloy steel, static recrystallization, physical simulations S. 832 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 Wstęp. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii przeróbki plastycznej metali ma na celu oprócz nadania wymaganego kształtu wyrobom, uzyskanie jak najkorzystniejszej struktury materiału mającej zasadniczy wpływ na właściwości mecha- niczne produktu. Znajomość zjawisk zachodzących podczas plastycznego odkształcania metalu w wy- sokiej temperaturze, zarówno w samej kotlinie od- kształcenia, jak i poza nią, pozwala na ste[...]

Numeryczny model zjawiska rekrystalizacji statycznej dla wysokowęglowej stali bainitycznej DOI:10.15199/24.2017.2.2


  W artykule przedstawiono model kinetyki rekrystalizacji statycznej oraz wyznaczono współczynniki równania opisującego wielkość ziaren zrekrystalizowanych statycznie w wysokowęglowej stali bainitycznej w funkcji temperatury, odkształcenia plastycznego, prędkości odkształce􀀐 nia oraz początkowej wielkości ziarna austenitu. Ponadto w pracy do􀀐 konano porównania modelu kinetyki rekrystalizacji statycznej badanej stali z modelami dla stali o innych składach chemicznych. Prezentowane wyniki są kontynuacją badań opisanych w pracy [1], w której kinetykę rekrystalizacji statycznej opisano równaniami Avramiego o współczyn􀀐 nikach zależnych od parametrów wcześniej zadanego odkształcenia pla􀀐 stycznego. Słowa kluczowe: rekrystalizacja statyczna, wysokowęglowa stal baini􀀐 tyczna, fizyczne symulacje, modelowanie matematyczne.Wstęp. Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia wprowadzanie do przemysłu materiałów nowej generacji, w tym nowoczesnych stali bainitycznych. Pomimo tego, że stale bainityczne znane są od ponad 80 lat, zjawiska wystę􀀐 pujące w nich podczas procesów obróbki cieplno-plastycz􀀐 nej są w dalszym ciągu przedmiotem badań. Przyczyną tego jest potencjał rozwojowy ich właściwości mechanicznych, który obecnie coraz pełniej wykorzystywany, czyni z nich materiał o bardzo szerokich możliwościach zastosowania [2]. Z tego względu nowoczesne gatunki stali i wykona􀀐 ne z nich wyroby stalowe należą do materiałów zaawan􀀐 sowanych XXI wieku. Wysokowęglowe stale bainityczne ze względu na bardzo dobry kompleks właściwości me􀀐 chanicznych (wytrzymałości i ciągliwości) są materiałami przyszłościowymi mogącymi zastąpić obecnie stosowane konwencjonalne stale wysokowytrzymałe [3]. Materiał do badań. Materiałem użytym do badań była wysokowęglowa stal bainityczna opracowana w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Badany materiał jest stalą stopową zawiera[...]

Charakterystyka technologii eksperymentalnego wytapiania stali w próżniowym piecu indukcyjnym typu VSG 100S i jej odlewania we wlewki do półprzemysłowej symulacji procesów przeróbki plastycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opisy eksperymentalnych technologii wytapiania i odlewania wybranych gatunków stali w indukcyjnym piecu próżniowym VSg 100S o pojemności tygla do 100 kg, będącym pierwszym modułem budowanej w Instytucie metalurgii żelaza w gliwicach linii do półprzemysłowej symulacji wytwarzania półwyrobów i wyrobów ze stali i stopów metali (LpS). podano charakterystyki techniczne i tec[...]

Analiza zjawiska rekrystalizacji dynamicznej austenitu w wysokowęglowej stali stopowej za pomocą symulacji fizycznych procesu walcowania


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań kinetyki rekrystalizacji dynamicznej austenitu stopowego w wysokowęglowej stali. Na podstawie badań eksperymentalnych przeprowadzonych z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800 wyznaczono współczynniki równań konstytutywnych oraz opracowano model matematyczny rekrystalizacji dynamicznej dla badanego gatunku stali. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do optymalizacji technologii procesu walcowania blach grubych na gorąco z wysokowęglowej stali bainitycznej przeznaczo- nych na osłony balistyczne. This paper presents preliminary results of investigation of the kinetics of dynamic recrystallization of alloyed austenite in high carbon steel. On the basis of experimental tests using a Gleeble 3800 simulator constitutive equations and mathematical model of dynamic recrystallization for the investigated steel were determined. The results will be used for the optimization of hot rolling technology of high carbon steel plates used in armour constructions. Słowa kluczowe: wysokowęglowa stal stopowa, modelowanie fizyczne i matematyczne, rekrystalizacja dynamiczna Key words: high carbon alloyed steel, physical and mathematical modelling, dynamical recrystallization Tablica 1. Skład chemiczny badanej wysokowęglowej stali bainitycznej, % mas. Table 1. Chemical composition the investigated high-carbon bainitic steel, mass % C MnSi P S Cr NiMo 0,83 2,201,650,0090,0140,0160,020,39 Co V Ti Al całk. Al metal Cu N O 1,58 0,0920,0020,0390,0380,0180,0040,0009 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 921 dań była wysokowęglowa stal bainityczna o[...]

 Strona 1