Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"teresa Lis"

Characterization of typical non-metallic inclusions in clean steels

Czytaj za darmo! »

Non-metallic inclusions are present in all steels. Requirements of the contemporary market cause that produced steels are continually "cleaner". The best steel producer defines the level of quality that is expected by a standard desired by the customer is continuously changing as a function of times and technological improvements. "The name of clean steels" is not unequivocal.Clean ste[...]

Utylizacja pyłów stalowniczych w przemyśle szklarskim

Czytaj za darmo! »

recykling produktów ubocznych procesu wytwarzania stali w elektrycznych piecach łukowych jest ważnym działaniem tak dla ochrony środowiska, jak i dla samego stalownictwa. w artykule przedstawiono niekonwencjonalną metodę utylizacji pyłów stalowniczych, zawierających 4÷12 % cynku, w wytwarzaniu barwionych wyrobów szklanych. Pyły zastosowano jako substytut barwnika dodawanego do zestawu surowcowe[...]

E-learning w kształceniu pracowników - szansą dla hutnictwa

Czytaj za darmo! »

Globalizacja rynku oraz rozwój techniczny sprawiają, że pracownicy branży hutniczej powinni systematycznie uzupełniać swoją wiedzę. E-learning jest nowoczesną formą kształcenia na odległość i może być atrakcyjnym sposobem kształcenia ustawicznego. W porównaniu do tradycyjnej formy organizacji nauki charakteryzuje się znacznie większą elastycznością, dotyczącą takich elementów, jak: miejsca i cza[...]

Wpływ składu chemicznego stali na prędkość fali akustycznej

Czytaj za darmo! »

Badania nieniszczące materiałów, w tym stali, znajdują coraz szersze zastosowanie zarówno dla wytwarzanych produktów, jak i wyrobów w czasie ich eksploatacji. Badania ultradźwiękowe należą do najbardziej rozpowszechnionych. Uzyskane wyniki badań prędkości fali akustycznej wskazują, że ulega ona zmianie wraz ze zmianą składu chemicznego i temperatury stali. Zmiany te dotyczą fali poprzecznej i fali podłużnej. Dla wiarygodności badań ultradźwiękowych należy brać pod uwagę skład chemiczny oraz temperaturę badanego elementu stalowego. Non-destructive testing of materials (including steel), become more and more useful both for goods in production and products in operation. Ultrasonic tests are one of the most common. Results of acoustic wave velocity tests show that the wave velocity chan[...]

Kształtowanie właściwości smarujących zasypek krystalizatorowych


  Wzrost wymagań odnośnie do coraz wyższej jakości ciągłego wlewka kształtuje zapotrzebowanie na różnorodne badania, m.in. związane z zasypkami krystalizatorowymi. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem masy właściwej zasypki krystalizatorowej na intensywność smarowania naskórka wlewka w krystalizatorze. Badaniom poddano zasypkę proszkową, granulowaną oraz formowaną (scaloną z dodatkiem lepiszcza). Uzyskane wyniki wskazują, że zwiększenie masy właściwej zasypki wpływa korzystnie na jej właściwości smarujące. Increased requirements on the quality of continuously cast trigger the need for a variety of research, including associated with the backfill of continuous casting mould. In this paper presents the results of studies on the effects of the mould backfill density on the intensity of the ingot skin lubrication in the continuous casting mould. Backfill was tested in the form of powder, granules and molded plates (made by compression with the addition of clay binder). The results indicate that increasing the density of the mould backfill is beneficial for its lubricating properties. Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, zasypki krystalizatorowe, właściwości fizykochemiczne zasypek Key words: continuous casting, backfill of continuous casting mould, physical and chemical properties of backfill.Wstęp. Rozwój techniki ciągłego odlewania sta- li wiąże się nie tylko ze zmianami konstrukcyjnymi samych urządzeń, ale i ze zmianami technologiczny- mi, m.in. w sposobie smarowania naskórka wlewka ciągłego i izolowania ciekłej stali w krystalizatorze. W początkowym okresie smarowanie naskórka wlewka ciągłego odbywało się przy użyciu oleju. Na początku lat 60. wprowadzono do ciągłego odlewania zasypki krystalizatorowe, które w następnych latach ewoluują ze zwykłych mieszanin proszkowych do spiekanych i wstępnie przetapianych. Rozwój ten dokonuje się głównie w celu uzyskania powtarzalnych właściwo- ści fizykochemicznych, pozwalaj[...]

Innowacyjne rozwiązania w procesie spieniania żużla w elektrycznym piecu łukowym DOI:


  Proces spieniania żużla jest obecnie stosowany praktycznie we wszystkich elektrycznych piecach łukowych. Jego efektem jest wzrost wy- dajności pieców elektrycznych, ale problemem jest emisja dwutlenku węgla oraz zużycie materiałów dostarczających tlen i węgiel. W niniej- szym opracowaniu przedstawiono innowacyjne rozwiązania, umożliwiające zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i/lub zagospodarowanie odpadów hutniczych do procesu spieniania żużla. The process foaming of slag is currently used in almost all electric arc furnaces (EAF). Its effect is to increase the efficiency of EAF but the problem is the emission of carbon dioxide and use of materials that provide oxygen and carbon. This paper presents innovative solutions that enable the reduction of carbon dioxide emissions and waste management metallurgical in slag foaming process. Słowa kluczowe: elektryczny piec łukowy, proces spieniania żużla, odpady hutnicze Key words: electric arc furnace, slag foaming process, metallurgical waste.Wstęp. Stal zajmuje nadal czołową pozycję wśród materiałów konstrukcyjnych. Przemysł stalowy jest uznawany za wiodącą branżę decydującą o rozwoju gospodarczym kraju, czy też całego regionu. W czerw- cu 2013 roku Komisja Europejska opublikowała doku- ment programowy, w którym podkreśla znaczenie prze- mysłu stalowego dla rozwoju gospodarki krajów Unii Europejskiej. Polska, chcąc się rozwijać gospodarczo, musi zadbać o odpowiedni, zgodny z wymaganiami UE, rozwój sektora hutniczego. W krajowym przemy- śle hutniczym nastąpiły w ostatnich latach znaczące przemiany restrukturyzacyjne, zwłaszcza w obszarze ochrony środowiska, zainicjowane przede wszystkim implementacją Dyrektywy IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), która narzuca konieczność uzyskiwania tzw. pozwolenia zintegrowanego na funk- cjonowanie w UE instalacji szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego. Celem jest takie zastoso- wanie BAT (Best Available Technique), aby nieko[...]

Przesłanki wytwarzania staliw pod kątem jakości odlewów austenitycznych


  Światowa produkcja stali i staliw odpornych na korozję, podczas ostatnich 25 lat, wykazuje wzrost około 5 % rocznie, z wyraźnym przyspieszeniem w ostatnich paru latach. Polska jest jednym z największych producentów staliw w Europie. Wytwarzanie odlewów austenitycznych odpornych na korozję w małych krajowych odlewniach, nie posiadających obróbki pozapiecowej, napotyka szereg trudności, m.in. uzyskania zawartości węgla na poziomie 0,02÷0,03 % C. W pracy zaproponowano algorytm optymalizacji działań technologicznych umożliwiający produkcję dobrych jakościowo odlewów austenitycznych. The world production of corrosion resistant steels and cast steels during the last 25 years has increased about 5 % a year, and has accelerated recently Poland is one of the largest producers of casts in Europe. Production of austenitic corrosion resistant casts is encounters difficulties at small domestic foundries. In the article we suggested algorithm of the optimization of the technological process enabling the production of high quality casts. Słowa kluczowe: odlew, wady odlewnicze, staliwo austenityczne Key words: cast, casting defects, austenitic cast steel 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 721 1. Wstęp. Odlewy ze staliw stopowych znajdu- ją zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. motoryzacyjnym, chemicznym, czy górniczym. Ze względu na warunki mikroklimatyczne panujące pod ziemią wymagania stawiane takim odlewom są szczególnie wysokie. Dotyczą one własności mecha- nicznych, kwasoodporności oraz jakości, czyli bra- ku w odlewach wad wewnętrznych i zewnętrznych. Wymagania te mogą być spełnione przez[...]

Przegląd bezpieczeństwa użytkowania maszyn w przedsiębiorstwach przemysłowych DOI:10.15199/24.2015.6.5


  W artykule przedstawiono wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem parku maszynowego w przedsiębior- stwach przemysłowych, w tym branży hutniczej. Zestawiono wymagania prawne, których obowiązek spełnienia spoczywa na pracodawcach lub producentach. W opracowaniu przedstawiono obszary, w których zaobserwowano problemy związane z niespełnieniem wymagań usta- wodawcy. Analizie poddano maszyny przeznaczone do obróbki metali. In the article the legal requirements for safety connected with machinery using in industrial companies including the steel industry was presented. Moreover, the legal requirements which must be met by employer or manufacturer were showed. The article presents areas of most common problems associated with failure to meet the requirements of the legislator. In the paper the machines which are used to the metal processing are analyzed. Słowa kluczowe: wymagania bezpieczeństwa maszyn, bezpieczeństwo pracy, przedsiębiorstwo przemysłowe Key words: safety requirements of machinery, work safety, industrial company.Wstęp. Problematyka zapewnienia bezpieczeń- stwa w przedsiębiorstwach przemysłowych odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż jednym ze źródeł wypadków przy pracy są użytkowane maszyny. Każda z maszyn nie poddawana kontroli, konserwacji, naprawie staje się potencjalnym źródłem zagrożenia, które stać się może w niedalekiej przyszłości przyczyną wypadku przy pracy. Realizacja samych procesów konserwacyj- nych, naprawczych, również stawać się może poten- cjalnym źródłem niekorzystnych w skutkach zdarzeń, generujących koszty w przedsiębiorstwie. Niespełnie- nie wymagań prawnych - niedostosowanie maszyn do określonych wymagań również może być przyczyną wypadków o różnej ciężkości następstw. W krajach Unii Europejskiej koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa podczas projektowania, wytwarzania, użytkowania maszyn odgrywa bardzo ważną rolę i opiera się na dwóch podstawowych filarach, które kolejno dotyczą: w[...]

 Strona 1