Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Łukaszewicz"

Evaluation of how low frequency magnetic field 50 Hz affect living cells

Czytaj za darmo! »

The mechanism of ELF-MF impact on the metabolic processes occurring in cells of the living organisms is discussed. Existing research suggests that biological membranes may be composite antenna for stimulation by an electromagnetic field. To further elucidate this mechanism the use of fluorescent probes is suggested. Streszczenie. W referacie przedstawiono postulowany mechanizm oddzia.ywania ELF-MF na procesy metaboliczne zachodz.ce w komorkach organizmow .ywych. B.ony biologiczne mog. by. anten. zbiorcz. dla bod.ca jakim jest pole elektromagnetyczne. Postuluje si. wykorzystanie sond fluorescencyjnych do dalszych bada.. (Wp.yw pola magnetycznego 50 Hz na komorki organizmow .ywych) Keywords: ELF field, in vitro research, gene expression, fluorescent probes. S.owa kluczowe: pole magnetyczne, badania in vitro, ekspresja genow, sondy fluorescencyjne. Introduction Among the various sources of electromagnetic fields, high tension power cables cause the greatest concern. People more and more often have questions about whether being within an electromagnetic field has an influence on their health or may have in the future. It is certain that greater needs for electric energy will also mean greater exposure of people to electromagnetic fields. Scientific experiments undertaken over many years in various research and development centres all over the world show that magnetic fields with industrial frequencies induce various responses in living organisms. Biological mechanisms of this type are not yet well understood. In published research we can find likely but not fully proven hypotheses concerning possible mechanisms for the influence of magnetic fields on biological structures. Because of our incomplete understanding of the effect that electromagnetic process has on living organisms, the construction of new electro-energetic objects such as high tension power lines often causes concern and protest by local inhabitants. In addition mass m[...]

Survey identification of 50 Hz magnetic field impact on selected biological processes in the model organism Saccharomyces cerevisiae

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of a research to determine the impact on selected biological processes in a model organism Saccharomyces cerevisiae of 50 Hz variable frequency magnetic field. The investigations have been performed on testing stand constructed at the Institute of Electrical Power Engineering, Wroclaw University of Technology. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu przemiennego pola magnetycznego 50 Hz na wybrane procesy biologiczne organizmu modelowego Saccharomyces cerevisiae. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej stanowisku badawczym. (Wyniki badań wpływu przemiennego pola magnetycznego 50 Hz na wybrane procesy biologiczne organizmu modelowego Saccharomyces cerevisiae) Keywords. magnetic field 50 Hz, fluorescent probes, Saccharomyces cerevisiae Słowa kluczowe: pole magnetyczne 50 Hz, badania, sondy fluorescencyjne, Saccharomyces cerevisiae Introduction Alternating current of power frequency (50/60Hz) has been used in industry and human households for approx. 120 years and its operation is accompanied by emission of many physical and chemical agents into the atmosphere. People more and more often ask a question whether being within immediate vicinity of electromagnetic fields sources has an impact on their health or can have negative consequences in the future. Insofar experimental researches described in the literature concerning impacts of lowest frequency electromagnetic field (ELF) with living matter describe existence of various biological phenomena taking place under its influence [1-6]. Due to slight knowledge about ELF impacts on living organisms, building of new power engineering facilities, including high voltage overhead lines, quite often triggers anxiety and protests of people living in the vicinity. At the same time, mass media usually broadcast negative or sensation-coloured information about threats related to electromagneti[...]

Esters of short-chain alcohols and rapeseed oil produced under microwave irradiation Estry oleju rzepakowego i małocząsteczkowych alkoholi otrzymane pod działaniem promieniowania mikrofalowego DOI:10.15199/62.2015.7.16


  Rapeseed oil was transesterified with MeOH and EtOH in presence of KOH to an appropriate biodiesel oil under microwave heating. The fuels were sepd., dried over anhydrous Na2SO4 and studied for d., kinematic viscosity, cold filter plugging point and flash point. The Et esters met the std. requirements and the process for its prodn. was recommended for practical use. Przedmiotem badań był olej rzepakowy, który poddano reakcji transestryfikacji metanolem oraz etanolem przy użyciu homogenicznego KOH jako katalizatora. Proces prowadzono w układzie reaktora przepływowego z grzaniem mikrofalowym. Uzyskane estry poddano analizie, określając ich podstawowe właściwości fizyczne. Wyniki przeprowadzonych badań zostały odniesione do wymogów stawianych biopaliwom estrowym (PN EN 14214). Zarówno estry metylowe, jak i etylowe wykazały zadowalające właściwości fizyczne. Zmniejszanie zasobów paliw kopalnianych powoduje poszukiwanie nowych źródeł energii1-3). Biodiesel jest nietoksycznym i biodegradowalnym paliwem, które w przeciwieństwie do oleju napędowego jest uważane za proekologiczne4-6). Biodiesel stanowi alternatywę dla paliwa silników wysokoprężnych, jako odnawialne źródło energii. W jego skład wchodzą estry alkilowe wyższych kwasów tłuszczowych. Otrzymywanie biodiesla zachodzi zgodnie ze schematem reakcji transestryfikacji przedstawionym na rys. 1. Surowcem do otrzymywania estrów wyższych kwasów tłuszczowych są oleje roślinne i posmażalnicze, oleje z alg oraz tłuszcze zwierzęce7). Obecnie najczęściej stosowaną metodą uzyskiwania tych biopaliw w przemyśle jest reakcja transestryfikacji triglicerydów metanolem w obecności homogenicznych zasadowych katalizatorów, takich jak KOH, NaOH lub CH3ONa. Alkohol metylowy jest najczęściej wybieranym alkoholem do tego procesu ze względu na niską cenę. Reakcja transestryfikacji może być również przeprowadzana z zastosowaniem innych krótkołańcuchowych alkoholi. Etanol stanowi alternatywę dla met[...]

Microwave-assisted transesterification of sunflower oil Transestryfikacja enzymatyczna oleju słonecznikowego z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego DOI:10.15199/62.2015.8.36


  Sunflower oil was transesterified with MeOH to biodiesel on homogenous KOH catalyst or on an enzymatic catalyst (lipase B from Candida antarctica immobilized on Immobead 150) in microwave and conventionally heated reactors. The microwave irradiation resulted in an acceleration of the reaction and increasing the product yield. Olej słonecznikowy poddano reakcji transestryfikacji z udziałem metanolu oraz biokatalizatora enzymatycznego (Lipaza B z Candida antarctica immobilizowana na Immobead 150) lub homogenicznego katalizatora zasadowego (KOH). W reakcji transestryfikacji stosunek molowy metanolu do oleju wynosił odpowiednio 4:1 i 6:1. Proces prowadzono w układzie tradycyjnego ogrzewania oraz w układzie reaktora przepływowego z ogrzewaniem mikrofalowym. Ogrzewanie energią mikrofalową znacząco skraca czas reakcji przy jednoczesnym wzroście jej wydajności. Wzrost zużycia paliw kopalnianych w ostatnich latach prowadzi do zmniejszenia ich naturalnego zasobu oraz do wzrostu zanieczyszczenia środowiska. Motywuje to do poszukiwania nowych źródeł energii. Alternatywą do dotychczas stosowanych są paliwa odnawialne, do których zaliczany jest m.in. biodiesel. Ten substytut oleju napędowego jest przyjazny dla środowiska naturalnego, nietoksyczny oraz biodegradowalny. Podczas jego spalania wydziela się mniej tlenku węgla(II), związków siarki, węglowodorów aromatycznych i cząstek stałych1). Biodiesel jest paliwem, w skład którego wchodzą estry monoalkilowe wyższych kwasów tłuszczowych. Otrzymuje się go w reakcji transestryfikacji alkoholem olejów roślinnych, tłuszczy zwierzęcych i posmażalniczych, w obecności katalizatora. W ostatnich latach duże zainteresowanie zdobyły również algi2). Reakcja transestryfikacji została przedstawiona na rys. 1. W wyniku reakcji transestryfikacjioprócz produktu właściwego otrzymywany jest produkt uboczny, glicerol, który wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i tworzyw sztucznych3). E[...]

 Strona 1