Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"NATASZA KRAWCZYK"

Aktywność i selektywność katalizatorów bimetalicznych Pd-M/nośnik w wybranych reakcjach chemicznych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu najnowszych doniesień literaturowych opisujących postępy w badaniach procesów uwodorniania i utleniania na katalizatorach Pd-M/nośnik. Szczególną uwagę zwrócono na efekt promujący takich metali, jak: Cu, Au, Ag, Fe, Bi, Tl, Re i Ru. We wszystkich przytoczonych procesach, katalizatory bimetaliczne charakteryzowały się lepszymi właściwościami katalitycznymi w porównaniu do[...]

Właściwości sorpcyjne i katalityczne układów Pd-Ag/nośnik w redukcji azotanów(V) w wodzie

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ dodatku srebra na aktywność katalizatorów palladowych naniesionych na Al2O3, SiO2, Cakt, grafit oraz sita molekularne w redukcji azotanów(V) i azotanów(III) do azotu. Katalizatory modyfikowane Ag naniesione na Al2O3 i SiO2 wykazują znacznie lepszą aktywność niż katalizatory palladowe w redukcji azotanów(V). Badania XRD wykazały powstawanie roztworów stałych. Obecność związkó[...]

 Strona 1