Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Jan Siuta"

Pozytywy i negatywy energetycznego spalania biomasy

Czytaj za darmo! »

Szybko rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną oraz konieczność ograniczenia emisji CO2 do atmosfery wymuszają poszukiwanie niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym surowców odnawialnych. W intensywnej uprawie roślin i spalaniu biomasy upatruje się znaczne szanse zaspokajania potrzeb energetycznych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Świadomość społeczna i optym[...]

Leśna rekultywacja nieefektywnych gruntów rolnych

Czytaj za darmo! »

Nieużytki i nieefektywne grunty rolne mają dominujący udział w strukturze terenów zdegradowanych przez człowieka. Degradacja powierzchni ziemi to modyfikacja jej fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości, pogarszająca (obecnie i w przyszłości) biologiczną aktywność środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji środków żywności, warunków ekologicznych i sanitarnych ludnoś[...]

Elektrownia Opole

Czytaj za darmo! »

Gospodarcze, ekologiczne i społeczne aspekty rozbudowy Elektrowni Opole przedyskutowano na konferencji krajowej 26 marca 2009 r. w auli Uniwersytetu Opolskiego. Konferencję zorganizowali: Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego, PGE Elektrownia Opole SA, Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Uczestniczyło w niej ponad 200 przedstawicieli energetyki, nauki, administracji, społeczności lokalnej. Wiodącymi celami konferencji były:  przedstawienie osiągnięć Elektrowni Opole w ochronie powietrza atmosferycznego i użytkowania odpadów jako surowców wtórnych,  omówienie wpływu budowy i eksploatacji Elektrowni na rozwój gospodarczy terenów przyległych,  ocena społecznego postrzegania roli i znaczenia Elektrowni Opole w ekologicznym,[...]

Kwasowa degradacja gleb rolniczych

Czytaj za darmo! »

Klimat Polski jest korzystny dla ekosystemów leśnych, trawiastych i mokradłowych. Czynią to wielkości i rozkład opadów atmosferycznych oraz sezonowa zmienność temperatury i nasłonecznienia. Leśna szata roślinna oraz przewaga wielkości opadów atmosferycznych nad parowaniem wody do atmosfery tworzą warunki do wgłębnego przemieszczania(wymywania) składników mineralnych i organicznych. Z rozkładu ściółki leśnej powstają kwasy organiczne, które nasilają rozpuszczalność i wymywalność składników o charakterze alkalicznym (wapnia, magnezu, potasu). Wyjaławia to sukcesywnie górną część profilu glebowego i nasila jej zakwaszenie. Proces ten jest zjawiskiem naturalnym dla ekosystemów leśnych, zwłaszcza dla monokulturowych lasów iglastych. Antropogenicznie ukształtowane monokulturow[...]

25-lecie Instytutu Ochrony Środowiska

Czytaj za darmo! »

Uroczystość 25-lecia Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego odbyła się 1 kwietnia 2011 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, według następującego programu: ● prezentacja dorobku IOŚ - PIB, ● wręczenie odznaczeń Ministra Środowiska pracownikom Instytutu, ● koncert wirtuoza fortepianu Waldemara Malickiego. W powitalnej części wystąpili: dyrektor IOŚ - PIB prof. dr hab. Barbara Gworek oraz podsekretarz stanu w Mi[...]

Stan i zagrożenia gruntów rolnych


  Stan użytków rolnych to archaiczna struktura rozłogu małych gospodarstw (rys. 1, 2), wadliwa sieć i nawierzchnia dróg rolniczych, niedorozwój i daleko idąca degradacja urządzeń melioracji wodnych gleb potencjalnie urodzajnych, brak świadomości włodarzy wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, z ciałem ustawodawczym włącznie, o konieczności inwestowania w ziemię na pożytek obecnych i przyszłych pokoleń. Ogromne środki fi nansowe przeznacza się na wyposażenie techniczne oraz na intensyfi kację produkcji rolniczej. Przyśpiesza to znacznie modernizację i intensyfi kację produkcji w gospodarstwach obszarowo dużych, ale zagraża jednocześnie wieloraką degradacją środowiska glebowego w nieodległej przyszłości, według porzekadła "bogaci ojców, ale zuboża synów i wnuków". Wyposażenie dużych gospodarstw w nowoczesny sprzęt agrotechniczny z nie-zbędnym zapleczem do przechowywania i przetwarzania płodów rolnych pogarsza coraz bardziej techniczne i ekonomiczne warunki produkcji rynkowej w małych gospodarstwach rodzinnych, zwłaszcza o dużym rozdrobnieniu działek. Nowoczesne maszyny do uprawy i zbioru płodów rolnych degradują (zagęszczają) strukturę gleby, nasilając jej podatność na zawodnianie powierzchni ziemi podczas długotrwałych (w tym intensywnych) opadów atmosferycznych. Szczególnie duże szkody ekologiczno-produkcyjne powstają na gruntach żyznych, wymagających odnowy i modernizacji systemów drenażowych. Tym bardziej, że degradacja systemów melioracyjnych osiągnęła już stan krytyczny, a nie zanosi się na znaczące inwestycje. Wadliwa struktura przestrzenna dróg rolniczych, przeważnie o nie utrwalonej powierzchni, jak też brak rowów odprowadzających stojące wody powierzchniowe powo[...]

Geneza i działalność Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej PTIE (cz. I) DOI:


  Zanim powsta ło PTIE Komitet N-T Kształtowania i Ochrony Środowiska powołany w 1972 r. przez zarząd Główny NOT był prekursorem PTIE. Komitet koncentrował się głównie na opracowywaniu, referowaniu i publikowaniu wiodących problemów w ochronie środowiska przyrodniczego oraz na racjonalizacji użytkowania zasobów naturalnych i antropogenicznych, którymi były: 1) rola inżynierów i techników w kształtowaniu środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego, 2) ochrona powierzchni ziemi i rekultywacji gruntów, 3) stan i perspektywa gospodarowania odpadami, zwłaszcza w środowisku przyrodniczym, 4) ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami. W latach 1981 i 1982 Komitet uczestniczył w pracach przygotowawczych do XX Kongresu Techników Polskich (1). W roku 1978 Komitet przemianowano na Polski Komitet Kształtowania i Ochrony Środowiska. Komitetowi przewodniczyli: dr inż. Henryk Janczewski (1972-1984), prof. dr hab. inż. Jan Siuta (1984-1990). Rosnące zadania w ochronie i racjonalizacji użytkowania środowiska przyrodniczego oraz jego zasobów uświadomiły liderom Komitetu o potrzebie i z[...]

Zagrożenie i ochrona puławskiego obszaru ekologicznego DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono rodzaje szkód ekologicznych występujących w okolicy Zakładów Azotowych "Puławy" oraz sposób ich ograniczenia dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu zagrożonego obszaru. Polega ono na uprawie roślin pobierających zanieczyszczenia z powietrza i gleby, a następnie wyprowadzaniu zanieczyszczeń poza zagrożony obszar wraz z biomasą plonów. Jest to tzw. agrobiologiczna metoda oczyszczania środowiska. Przedstawiono wnioski: techniczne, organizacyjne i prawne, dotyczące budowy i eksploatacji dużych kombinatów chemicznych oraz urządzenia ich otoczenia, wynikające z badań w rejonie Puław. Puławy, nadwiślańskie miasto zwane dawniej "Atenami Polskimi", do chwili podjęcia w nich budowy Zakładów Azotowych słynęły - zarówno w kraju, jak i w świecie - z zasobów kultury narodowej i jako ośrodek nauk rolniczych. Decyzję o budowie potężnego kombinatu nawozów azotowych powzięto w okresie renesansu puławskiego ośrodka naukowego, m.in. znacznego rozwoju działalności Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. W związku z planem rozpoczęcia budowy zakładu przemysłowego, mogącego emitować do otoczenia dużą ilość związków azotu, obawiano się czy nadal będzie możliwe prowadzenie badań nad wegetację roślin, a tym samym czy nie zostanie zagrożona egzystencja Instytutu. Konieczność wyjaśnienia wpływu przemysłowego zanieczyszczenia atmosfery na wegetację, plonowanie, skład chemiczny i użytkową wartość roślin (a tym samym na możliwość prowadzenia badań fizjologicznych i nawozowych) skłoniła do podjęcia w Instytucie badań chemicznego składu powietrza w rejonie Puław. Badania takie prowadzono w ciągu całego roku poprzedzającego uruchomienie produkcji mocznika (1966 r.). Zakłady Azotowe zlokalizowano na gruntach rozległego kompleksu leśnego, głównie na piaskowych glebach luźnych i słabogliniastych. Nic więc dziwnego, że najbardziej zdecydowanymi przeciwnikami takiej lokalizacji Zakładu byli leśnicy, którzy obraz możliwych sz[...]

 Strona 1  Następna strona »