Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA PODORSKA"

Termodynamiczna analiza elementarnych procesów redukcji ciekłego żużla tlenkowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono termodynamiczną analizę elementarnych procesów zachodzących podczas redukcji ciekłego żużla zawierającego tlenki żelaza. Redukcja ciekłego żużla jest możliwa poprzez działanie węgla w stanie stałym, gazowego tlenku węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żelazie. Obecna praca rozpatruje dwie reakcje chemiczne tlenku żelaza rozpuszczonego w ciekłym żużlu ze stałym węglem i gazowym CO. Obliczono składy i masy faz dla sekwencji kolejnych stanów równowagi, odpowiadających układom: stały węgiel - ciekły żużel - metaliczne żelazo - gaz oraz ciekły żużel - metaliczne żelazo - gaz. Obliczenia dla temperatury 1700 i 1800 K wykonano przy pomocy programu FACTSage. Uzyskano w ten sposób symulację przebiegu procesu redukcji. Gazowe produkty redukcji oraz stałe żelazo były usuwane z układu po każdym kroku symulacji. Redukcja przy pomocy gazowego CO odpowiada przypadkowi granicznemu, gdzie dyfuzja w gazie przebiega znacznie wolniej od reakcji na powierzchni żużel - gaz. Obliczenia wykazały, że zużycie reduktora jest zdecydowanie większe w przypadku reakcji żużla z gazowym CO. Stężenie FeO w żużlu, stężenie CO2 w fazie gazowej oraz ilość powstającego żelaza zmieniają się w przybliżeniu liniowo w przypadku redukcji węglem, zaś parabolicznie w przypadku redukcji przy pomocy CO. Wyniki symulacji sugerują, że zasadniczym mechanizmem redukcji jest oddziaływanie stałego węgla z ciekłym żużlem. S. 140 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 4 The work deals with thermodynamic analysis applied to the elementary stages of the reduction of molten slag containing iron oxide. Reduction of liquid slag is possible through its interaction with solid carbon, gaseous carbon oxide and carbon dissolved in liquid iron. In the present work two chemical reactions of liquid slag with solid carbon and gaseous CO have been studied. The sets of thermodynamic equilibria in the systems: solid carbon-liquid slag-metallic iron-gas and liquid slag-metallic iron-gas were [...]

Zachowanie dodatków w procesie rafinacji pozapiecowej stali

Czytaj za darmo! »

Za pomocą własnego programu komputerowego dokonano symulacji przebiegu rafinacji stali z dodatkiem glinu i tytanu, wyznaczając masę i skład chemiczny ciekłej stali, wydzieleń niemetalicznych i żużla dla ustalonej lub zmiennej temperatury. Rozpatrzono konsekwencje występowania dwóch możliwych form istnienia azotków glinu i tytanu: jako odrębnych faz i jako składników ciekłego roztworu. Równoległą analizę tego samego przypadku przeprowadzono za pomocą programu FactSage, wyznaczając kolejne stany równowagi między ciekłą stalą a fazą niemetaliczną. Stwierdzono, że azotki glinu i tytanu mogą występować tylko jako składniki roztworu tlenkowo-azotkowego, nie zaś jako odrębna faza. Authors’ computer program was employed in the simulation of the course of steel refining by means of aluminium and titanium. The mass and chemical composition of liquid steel, non-metallic precipitates and the slag were calculated at constant or variable temperature. The influence of assumed nitrides form on the results of simulation was determined. Nitrides may be considered either as separate phases or as the components of non-metallic solution. Parallel analysis of steel refining was carried out with the use of FactSage program. As a result of calculations the subsequent states of equilibrium between steel and non-metallic phase. It was found that aluminium and titanium nitrides may exist only as the components of oxide-nitride solution , not as separate phases. Słowa kluczowe: rafinacja stali, symulacja komputerowa, glin, tytan, azotki, tlenki Key words: steel refining, computer simulation, aluminium, titanium, nitrides, oxides 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 133 masy tytanu. Baza danych termodynamicznych użytego pakietu przewiduje tworzenie w wyniku reakcji z tlenem rozpuszczonym w ciekłej stali równocześnie dwóch tlenków tytanu, TiO2 i Ti2O3 Azotki glinu i tytanu, które mogłyby powstać w trakcie procesu, traktowane są jako odrębna faza. Wyniki obl[...]

 Strona 1